Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczy następującej kwestii ? czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20)

sygnatura: PP-C/406-45/06/AM

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-09-12

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, mechanika pojazdowa, obowiązek instalacji kasy rejestrującej, usługi naprawy pojazdów samochodowych

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60/;zmieniam postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/128/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaję, że stanowisko strony jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 lipca 2006 r. podatnik złożył wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług.

Zapytanie dotyczyło następującej kwestii ? czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20)

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż podmiot prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKD 50.20.A), rozlicza się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ewidencjonowanych i prowadzi ewidencję przychodów.

Zdaniem podatnika działalność polegająca na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych zwalnia go z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Postanowieniem nr PP-1-005/128/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uznał stanowisko strony za nieprawidłowe.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, a także treści w/w postanowienia oraz odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia przepisów prawnych ? stwierdzam, iż przedstawione w nim stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących na czas określony niektóre grupy podatników. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1. ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jednak traci moc zgodnie z § 3 ust. 5 po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania m.in. do podatników, o których mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia tj. dokonujących dostaw silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Wobec wymienionych dostaw zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnik informuje, iż jego działalność polega tylko i wyłącznie na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych PKWiU 50.20. Tego rodzaju usługi nie są wymienione w § 4 pkt 4 rozporządzenia, w związku z tym podmiot je świadczący jest zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2006 r. lub do dnia przekroczenia obrotów w wysokości 40 000 zł.

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż w przypadku gdy podatnik zużywający części i akcesoria do usług naprawy pojazdów mechanicznych dokonywać będzie również sprzedaży tych części bez świadczenia usług, wówczas w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowić to będzie dostawę, do której zwolnienia o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia nie mają zastosowania.

Z powyższych względów nie można podzielić stanowiska organu pierwszej instancji opartego na twierdzeniu, że świadczenie usług konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych podlega od dnia 1 września 2006 r. ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla podatnika (por. art. 14b §1 i 2 Ordynacji podatkowej).

W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza decyzja została doręczona podatnikowi (por. art. 14 §5).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY