Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1.Czy wartością sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT jest kwota wynagrodzenia nie pomniejszona o podatek dochodowy, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT?
2.Czy umowa o dzieło celem których jest opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zabudowy w branży urządzeń kolejowych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt ustawy?

sygnatura: PP-3/4407/86/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-09-14

słowa kluczowe:umowa o dzieło, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pana zażalenia wniesionego w dniu 05.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 26.06.2006 r., nr PP/443-17/06/PK w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT przedstawionych we wniosku umów zlecenia i umów o dzieło oraz w części dotyczącej ustalenia co stanowi wartość sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy uznając, iż w tej części ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa zmienia przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej korzystania przez Pana w 2005 r. ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT uznając, je za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.03.2006 r. uzupełnionym pismem z dnia 22.05.2006 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w ramach umowy zlecenia zawartej z podmiotem z którym nie pozostawał Pan w stosunku pracy, prowadził Pan teczki osobowe pracowników firmy, sporządzał listy płac i rozliczenia pracowników ze składek ZUS i Urzędu Skarbowego. Czynności te wykonywane były w okresie od 30.01. do 31.12.2005 r. w siedzibie firmy, przy czym korzystał Pan z materiałów biurowych i komputera firmy. Zawarta umowa określała m.in. czasokres trwania umowy, wysokość wynagrodzenia, warunki wykonywania czynności. Zgodnie z umową, zlecający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich z dniem przyjęcia wykonanej pracy.

Ponadto w ramach umowy o dzieło zawartej z podmiotem z którym nie pozostawał Pan w stosunku pracy, zawarł Pan kilka umów, których przedmiotem było opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zabudowy w branży urządzeń kolejowych. Trzy umowy zostały zawarte przed 1 maja 2004 r . z terminem wykonania odpowiednio 25.08. 2004 r., 31.08.2005 r. 28.08.2005 r., przy czymwynagrodzenie za opracowane projekty zrealizowano odpowiednio w czerwcu 2005 r., w listopadzie 2005 r. oraz we wrześniu i w grudniu 2005 r. Czwarta umowa została zawarta 17.03.2005 r. z terminem wykonania 30.06.2005 r., wynagrodzenie zrealizowano w sierpniu i wrześniu 2005 r. . Przy czym przychód z kolejno zawartych umów w zakresie opracowania projektów budowlano- wykonawczych wyniósł odpowiednio 12100,00 zł, 13500,00 zł, 12500,00 zł i w odniesieniu do czwartej umowy - 6000,00 zł, Twierdzi Pan, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za w/w umowy przechodzi na zleceniodawcę z dniem przyjęcia wykonanej pracy przez zleceniodawcę.

W związku z powyższym zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie:
1) Czy wartość sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy to wartość przychodu czy wartość dochodu (tj. bez kwoty podatku dochodowego)?
2) Które z w/opisanych umów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy?
3) Czy jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku VAT za 2005 r. i jak będzie wyglądać Pana status prawny w 2006 r.?

Na opracowanie projektów posiada Pan uprawnienia wynikające z decyzji wydanej w oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z decyzji wynika, iż posiada Pan przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego oraz do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w zakresie wyżej wymienionym.

Podnosi Pan, że według ostatnio opublikowanych wyjaśnień, zasadniczym kryterium odpowiedzialności osób trzecich o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT, jest tożsamość czynności wykonywanych przez osobę trzecią zatrudnioną na umowę zlecenia lub umowę o dzieło, z czynnościami podmiotu zlecającego wykonanie tych czynności na zewnątrz. Dlatego w Pana ocenie wykonywane usługi opracowania projektów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie w/w przepisu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w postanowieniu z dnia 26.06.2006 r. nr PP/443-17/06/PK wydanym na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ordynacji podatkowej nie podzielił Pana stanowiska odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie opracowania projektów budowlano-wykonawczych dotyczących zabudowy urządzeń kolejowych. W świetle bowiem przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) Prawo budowlane, odpowiedzialność o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy została ustawowo uregulowana, nie jest możliwe zatem przeniesienie jej w drodze umowy na zlecającego. Wykonywane przez Pana na podstawie umowy o dzieło usługi w zakresie opracowania projektów budowlano-wykonawczych, nie mogą korzystać z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku VAT, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie wobec osób trzecich.

Przy czym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług usługi wykonywane przez Pana na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstał - zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy - po 1 maja 2004 r.

Natomiast nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, (w świetle opisanych warunków umowy z odpowiedzialnością zlecającego wobec osób trzecich), wykonywane przez Pana na podstawie umowy zlecenia, usługi w zakresie prowadzenia teczek osobowych pracowników firmy, sporządzania list płac i.t.p.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pana obrót w 2005 r. z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wyniósł 44,100 zł. Natomiast w 2005 r. wartość sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wynosiła 43,800 zł. Zatem w świetle art. 113 ust. 5 ustawy, z chwilą przekroczenia tej kwoty stał się Pan podatnikiem podatku VAT.

Na powyższe postanowienie wniósł Pan pismem z dnia 04.07.2006 r, zażalenie, w którym nie zgadza sie Pan z twierdzeniem, że obrót o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, to przychód w rozumieniu podatku dochodowego. Art. 113 ust. 1 zd. 2 ustawy, stanowi, że do wartości sprzedaży o której mowa w tym przepisie nie wlicza sie kwoty podatku. Pana zdaniem jest tutaj mowa o podatku dochodowym.

W złożonym zażaleniu wyjaśnia Pan, iż kwota przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w 2005 r. wyniosła nie 44 100 zł lecz 47 600 zł, gdyż nie ujął Pan w złożonym wniosku jednej informacji PIT. Przy czym od kwoty 47 600 zł zapłacił Pan podatek dochodowy w wysokości 7 235, 20. Zatem Pana zdaniem wysokość sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wynosi 40 364,80 zł (47 600 zl - 7 235 zł). W świetle art. 113 ust. 1 ustawy, nie jest Pan w tym przypadku zatem podatnikiem podatku VAT.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Prawidłowe jest wyjaśnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywane na podstawie umowy zlecenia, usługi w zakresie prowadzenia teczek osobowych pracowników firmy, sporządzania list płac.

Odnośnie świadczonych przez Pana usług w zakresie opracowania projektów budowlano-wykonawczych Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia:

Zgodnie z art. 15 ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt. 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Chodzi więc o sytuację, gdy cywilnoprawny stosunek o charakterze umowy o dzieło wykazuje cechy podporządkowania usługodawcy podmiotowi zlecającemu, wykluczający działanie ushzgodawcy w warunkach ryzyka gospodarczego.

Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą m.in. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno­budowlanych i.t.p.

Jak prawidłowo zatem wyjaśnił Naczelnik Urzędu Skarbowego, nie jest możliwe prze­niesienie przez Pana na zleceniodawcę odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu wykonywanych czynności, w zakresie opracowania projektów budowlano-wykonawczych, gdyż odpowiedzialność ta jest uregulowana w w/powołanym przepisie. Zatem świadczenie przez Pana usług w zakresie opracowania projektów budowlano-wy­konawczych zabudowy w branży urządzeń kolejowych na podstawie umowy o dzieło stanowi samodzielną działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, co po­woduje, iż jest Pan podatnikiem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do Pana zarzutu, że wartość sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, to otrzymane wynagrodzenie pomniejszone o podatek dochodowy, Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. W przypadku zatem świadczenia usług, podstawę opodatkowania - obrót, od której należy obliczyć kwotę podatku od towarów i usług stanowi cała kwota wynagrodzenia za usługę - nie pomniejszona o podatek dochodowy- pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

W związku z tym, wartością sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, jest kwota wynagrodzenia nie pomniejszona o podatek dochodowy, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Błędne jest wyjaśnienie, iż z przedstawionych przez podatnika we wniosku danych wynika, że obrót z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w 2005 r. wyniósł 44.100 zł, zatem z chwilą przekroczenia w 2005 r. kwoty 43.800 zł, stał się Pan podatnikiem podatku VAT. W odniesieniu do powyższego Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia:

W celu ustalenia czy przysługiwało Panu w 2005 r. zwolnienie w podatku VAT należy ustalić wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w 2005 r. Przy czym do wartości sprzedaży o której mowa, należy wliczyć tylko usługi dla których obowiązek podatkowy powstał w 2005 r. Należy zatem określić moment powstania obowiązku podatkowego wykonanych usług w zakresie opracowania projektów budowlano-wykonawczych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (...) Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia fak­tury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 2 ustawy).

Jeśli pierwsza usługa o której mowa we wniosku, wykonana była w sierpniu 2004 r. czyli w terminie jej realizacji, to zgodnie z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy, obowiązek podat­kowy z tytułu tej usługi powstał w 2004 r. Zatem obrotu z tego tytułu nie wlicza się do wartości sprzedaży za 2005 r. Odejmując wartość tej usługi od wartości obrotu z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu w 2005 r. przysługiwałoby Panu zwolnienie o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY