Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: ZP2-449/I/3/06

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2006-09-18

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowanie wieczyste

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.),postanawiam zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 27 marca 2006r., znak: PPDE/443-3/2006 dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przekształcenia na mocy decyzji administracyjnej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, poprzez wskazanie przepisu § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) jako podstawy prawnej zwolnienia w/w czynności od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 stycznia 2006r., znak: PTR.72247-I-1/06 Strona wystąpiła, w trybie przepisu art.14a ustawy Ordynacja podatkowa, do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona jest zobowiązana, zgodnie z art.3 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, poz.1459) wydać decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a decyzja taka stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest zobowiązana do uiszczenia Miastu ... opłaty z tytułu tego przekształcenia na zasadach określonych w art.4 ust.2 powołanej ustawy.

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Strony, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, a więc aktu konstytutywnego ? tworząc nowe prawo i dlatego od opłat wyliczonych w takiej decyzji nie można pobierać podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Strony, po dokonaniu oceny prawnej uznał, iż takie stanowisko jest nieprawidłowe. Wyjaśnił przy tym, iż przekształcenie na mocy decyzji administracyjnej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. dostawę towaru. Odrębną kwestią pozostaje natomiast to, czy w związku z dokonaniem omawianej czynności podmiot ją dokonujący posiada status podatnika podatku od towarów i usług. Zdaniem organu podatkowego, wnioskodawca jest organem władzy publicznej, co wynika z art.11a w związku z art.2 i art.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.142, poz.1591 ze zm.), a obowiązek wydawania decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności został nałożony na ten organ przepisami w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005r. W związku z powyższym, wydając decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Burmistrz wykonuje władztwo publiczne wynikające z pełnionej przez niego funkcji i na mocy art.15 ust.6 ustawy o VAT nie jest podatnikiem z tytułu wykonywania tej czynności.

Uwzględniając fakt, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego nie wyjaśnia w sposób pełny i jednoznaczny kwestii opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez Stronę, stwierdzam co następuje.Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Stosownie zaś do przepisu art. 7 ust. 1 w/w ustawy, przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.Z uwagi na fakt, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy decyzji administracyjnej daje prawo do rozporządzania gruntem jak właściciel ? czynność ta mieści się w zakresie definicji dostawy towarów, zawartej w powyższym przepisie.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei w świetle art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W opisanej sytuacji przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie powoduje wyłączenia Strony z kategorii podatników, bowiem w świetle uregulowań ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn.tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) jest ona jednostką samorządu terytorialnego, a nie organem władzy publicznej.

W związku z tym wskazaniu podlega, iż : gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ( art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów ( art.6 ust.1 w/w ustawy), organami gminy zaś są : rada gminy, wójt (burmistrz , prezydent miasta ) ? vide art.11a ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy o samorządzie gminnym).

W opisanej sprawie zastosowanie znajdą więc przepisy § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którymi ?zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?.

Reasumując ? opisana czynność jest wykonywana przez jednostkę samorządu terytorialnego we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, nie na podstawie umów cywilnoprawnych, lecz w drodze decyzji burmistrza miasta, zatem spełnia warunki do zwolnienia jej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z unormowaniami przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 w/w rozporządzenia. Z uwagi na powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie (adres do korespondencji jak wyżej), w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY