Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wątpliwości Strony dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy posiadanych działek.

sygnatura: PP II 443/901/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-09-22

słowa kluczowe:dostawa, działki, grunty

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona posiada dwie działki. Jedna z działek została zakupiona w 2000 r. jako działka budowlana, następnie część tej działki została sprzedana w 2005 r. Po podzieleniu działka zmieniła przeznaczenie na siedlisko. Strona zamierza dokonać sprzedaży przedmiotowej działki wraz z posiadaną dokumentacją tj. projektem budowlanym, zezwoleniem na budowę oraz przyłączem prądu. Druga działka, którą strona zamierza sprzedać została zakupiona również w 2000 r. Jest to działka rolnicza z możliwością przeznaczenia na cele usługowe, handlowe, produkcyjne i komunikacyjne.
W ocenie wnioskodawcy sprzedaż posiadanego przez niego majątku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto po przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem z dnia 10.07.2006 r. Nr PP/443-60/43370/06 stwierdził, iż stanowisko Strony jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy I instancji stwierdził, iż stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 6 cyt. ustawy przez towary należy rozumieć także grunty. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. A zatem opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku nieruchomości gruntowych niezabudowanych jedynie te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.
Oceniając przedstawiony przez Stronę stan faktyczny w sprawie organ podatkowy I instancji stwierdził, iż dostawa przez Stronę gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Z uwagi na to, że wnioskodawca uzewnętrznił zamiar przeznaczenia terenu pierwszej z działek pod zabudowę, poprzez posiadanie projektu budowlanego, zezwolenia na budowę oraz przyłącza prądu, teren ten należy ? w ocenie organu pierwszej instancji - zaliczyć do terenów przeznaczonych pod zabudowę, których dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Także dostawa drugiej działki, zdaniem organu podatkowego I instancji, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa terenu przeznaczonego pod zabudowę. Zgodnie bowiem z cyt. wyżej przepisami ustawy Prawo budowlane tereny przeznaczone pod budowę dróg ? w opisywanym przypadku jako w części związane z obsługą komunikacji samochodowej, w części jako rolne użytki zielone z ustalonym przeznaczeniem terenu pod usługi związane z obsługą komunikacji samochodowej należy zaliczyć do terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie.
W ocenie Strony zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług, ponieważ nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej. Według Strony nie spełnia ona warunków, aby być uznaną za podmiot wykonujący czynności podlegające ustawie o podatku od towarów i usług. Zdaniem Strony zmiana planów życiowych i sprzedaż posiadanych działek nie jest działalnością gospodarczą ani też wykorzystaniem towarów, wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Rozpatrując zebrany w sprawie materiał dowodowy, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odnosząc się do przedstawionych w zażaleniu zarzutów uznał, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w rozumieniu ustawy, o czym mowa w art. 2 pkt 6, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Z powyższego wynika, że zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje również odpłatną dostawę gruntów.
W art. 43 cyt ustawy zawarto czynności, których dokonanie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. I tak w ust. 1 pkt 9 przywołanego art. 43 ustawodawca zwolnił od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnienie przysługuje zatem wyłącznie względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane czy też pod zabudowę. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystają dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, działek rekreacyjnych.
Z uwagi na fakt, iż ustawodawca zwalniając dostawę tylko określonego rodzaju gruntów nie sprecyzował, jakie kryteria należy przyjąć dla ustalenia rodzaju gruntu, zasadnym jest posłużenie się danymi zawartymi np. w ewidencji gruntów oraz planie zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza dokonać dostawy terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Zgodnie bowiem z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka Nr ewid. 38/10 obręb Mokronos Dolny przeznaczona jest na uprawy rolne (rezerwa terenów na inwestycje o przewadze funkcji mieszkaniowej) oraz pod projektowane zachodnie autostradowe obejście Wrocławia i niebudowlane korytarze istniejących gazociągów WC. Natomiast druga z działek o Nr ewid. 359/4 obręb Żarów ? zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ? ma przeznaczenie: tereny związane z obsługą komunikacji samochodowej, tereny pod usługi związane z obsługą komunikacji samochodowej oraz użytki zielone z ustalonym użytkowaniem bez zmian.
W myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 ustawy). Budowlą natomiast jest, zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy, każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury tj. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych itp.
Tut. organ stwierdza zatem, iż w myśl cytowanych wyżej przepisów, tereny przeznaczone pod budowę budownictwa mieszkaniowego i dróg, należy zaliczyć do terenów przeznaczonych pod zabudowę, których dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Natomiast ustosunkowując się do zarzutów Strony, iż dostawa działek nie jest dokonywana przez podmiot podlegający ustawie o podatku od towarów i usług należy zbadać czy zachodzą podmiotowe przesłanki opodatkowania.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, przy czym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Oznacza to, że status podatnika podatku od towarów i usług związany jest z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej, w rozumieniu cytowanych wyżej przepisów ustawy.
Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Objęcie danej czynności podatkiem VAT wymaga każdorazowej analizy, czy do dostawy towarów lub świadczenia usług doszło w warunkach pozwalających na uznanie, że strona transakcji w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik. Należy zatem określić, czy sprzedaż opisanych działek można uznać za działalność gospodarczą. Za działalność gospodarczą można uznać czynność wykonaną jednorazowo, jeśli okoliczności jej wykonania wskazują na zamiar powtarzalności (częstotliwości).
Przedmiot wniosku dotyczy sprzedaży dwóch działek, z których jedna miała być wykorzystana na własne potrzeby. Zatem ta okoliczność powoduje, iż element powtarzalności w stanie faktycznym nie wystąpi, bowiem z treści wniosku nie wynika aby wnioskodawca posiadał inne działki mogące być przedmiotem kolejnych transakcji. Wyzbycie się tzw. majątku osobistego, wykorzystywanego na własne potrzeby nie może być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż drugiej i jedynej działki, nie wykorzystywanej na potrzeby osobiste, nie może stanowić o zamiarze wykonywania w sposób częstotliwy.
Natomiast gdyby wnioskodawca posiadał inne działki uzyskane np. w wyniku podziału gruntów rolnych, którym zmieniono przeznaczenie itp. lub nabyte jako działki, których przeznaczenie nie mogłoby być wiązane z zaspokojeniem np. potrzeb bytowych mogłoby być oceniane jako okoliczność wskazująca na zamiar częstotliwości.
Skoro dokonując sprzedaży wydzielonych działek Podatnik nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, to czynności te nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
Jak wspomniano wyżej każda transakcja sprzedaży wymaga przeprowadzenia analizy, czy do dostawy towarów (lub świadczenia usług) doszło w warunkach pozwalających na uznanie, że strona transakcji w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik. W związku z powyższym niniejszą interpretację wydano ściśle w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i dotyczy ona konkretnej sytuacji opisanej w tym wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest właścicielem innych nieruchomości, które zamierza sprzedać, każdorazowo należy zbadać, czy nie zachodzą przesłanki opodatkowania tych transakcji.
Reasumując, sprzedaż działek budowlanych w okolicznościach opisanych we wniosku nie stanowi samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Mając powyższe na uwadze organ II instancji stwierdza, iż stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto w zakresie sformułowanego przez Stronę pytania i opisanego we wniosku stanu faktycznego w zakresie wystąpienia podmiotowych przesłanek opodatkowania jest nieprawidłowe i dlatego orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY