Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wpłaty członkowskie na uzupełnienie wkładu budowlanego i mieszkaniowego, po ustanowieniu spółdzielczych praw do przedmiotowych lokali podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PI/005-1489/05/P/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-09-29

słowa kluczowe:grunty, mieszkania, obowiązek podatkowy, wkład

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.),

w związku z naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zaliczek wpłacanych przez członków Spółdzielni na poczet zwiększenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07 lipca 2005 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz odpowiedzi na pytanie, czy powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT w związku z wpłatami przez członków spółdzielni zaliczek (dopłat) na wkłady mieszkaniowe i budowlane, które będą przeznaczone na zakup gruntów związanych z jej zasobami mieszkaniowymi, a jeżeli powstaje to w jakiej wysokości należy naliczyć podatek VAT(zwolnione, 7%, 22%) ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż SM przystępuje do wykupu gruntów będących w jej użytkowaniu wieczystym. Na w/w gruntach wybudowane są budynki mieszkalne, garaże i lokale użytkowe, których okres użytkowania jest dłuższy niż pięć lat.

Ustanowienie spółdzielczych praw do przedmiotowych lokali i tzw. pierwsze zasiedlenie nastąpiło ponad pięć lat temu, tj. przed 1 maja 2004 r.

W związku z brakiem własnych środków Spółdzielnia zbiera od członków wpłaty na wykup gruntu, które z chwilą wykupu zwiększą wkłady mieszkaniowe i budowlane.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółdzielnia wyraziła pogląd, iż od w/w wpłat członkowskich należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 7% - gdy wpłata dotyczy lokali mieszkalnych oraz 22% - gdy wpłaty dotyczą lokali użytkowych.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. w wydanym postanowieniu stwierdził, iż obrót z tytułu otrzymania zaliczek, które z chwilą wykupu gruntu zwiększą wkłady mieszkaniowe i budowlane jako odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej 22% stawki podatku określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem ani ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze do w/w ustawy nie przewidują w analizowanym przypadku obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po weryfikacji przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego (art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy).

Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku czynności, których przedmiotem są lokale i budynki jako kwotę należną, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Do wniesienia wkładu w formie innej niż pieniężna przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal (art. 29 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 7 w/w ustawy do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 6, wlicza się również inne opłaty wnoszone przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy - zgodnie z postanowieniami statutu.

Natomiast jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku (art. 29 ust. 8). Powyższe zastrzeżenie zgodnie z przepisem art. 153 ust. 2 w/w ustawy nie dotyczy przypadków, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Jak wynika z art. 19 ust 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Jednocześnie w art. 19 ust. 13 pkt 10 w/w ustawy ustawodawca określił, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności:

  1. ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,
  2. przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;

Z przedstawionego powyżej stanu prawnego wynika, iż w przypadku wpłat na pokrycie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, będących podstawą opodatkowania podatkiem VAT a dotyczących ustanowienia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych lub związanych z ustanowieniem odrębnej własności w/w lokali (dostawa towarów) ? obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych określonych przepisem art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie wcześniej niż z chwilą otrzymania całości lub części wpłat i nie później niż z chwilą ustanowienia tych praw.

Analiza przepisu art. 19 ust. 13 pkt 10 w/w ustawy prowadzi zatem do wniosku, iż po ustanowieniu spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu lub po ustanowieniu odrębnej własności w/w lokali i domów jednorodzinnych, wszelkie późniejsze dopłaty do wkładów mieszkaniowych lub budowlanych nie powodują powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Ustanowienie spółdzielczych praw (własnościowego czy lokatorskiego) do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego ostatecznie kończy rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanych na jego poczet wkładów i opłat.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 07 lipca 2005 r. stanu faktycznego wynika, iż ustanowienie spółdzielczych praw do lokali oraz pierwsze zasiedlenie w/w lokali nastąpiło ponad pięć lat temu, tj. przed 01.05.2004 r. Zatem wpłaty dokonywane po tej dacie nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Ostatnim bowiem miesiącem w którym mógł powstać obowiązek podatkowy jest miesiąc ustanowienia tych praw, co w niniejszej sprawie miało miejsce pod rządami obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje Dyrektora Izby Skarbowej do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji, tj. w trybie określonym w § 5. W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Przedstawiając powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY