Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - w odniesieniu do czynności polegającej na świadczeniu usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, a także dorabiania i montażu elementów wyposażenia pojazdów i akcesoriów.

sygnatura: PP-C/406z-1/06/AM

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-09-28

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, mechanika pojazdowa, obowiązek instalacji kasy rejestrującej, usługi naprawy pojazdów samochodowych

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.); § 3 ust. 1 w związku z § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (wpływ do tut. Izby 30.08.2006 r.) wniesionego przez Panią Jolantę S. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/125/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. , wydane na wniosek Strony z dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2006 r.) uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - stwierdzam, iż stanowisko Strony jest prawidłowe.

W związku z powyższym - na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) - uchylam i zmieniam wymienione postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanowiska przedstawionego w zapytaniu jest nieprawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2006 r.) Pani Jolw Poznaniu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - w odniesieniu do czynności polegającej na świadczeniu usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, a także dorabiania i montażu elementów wyposażenia pojazdów i akcesoriów.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiot działalności określony został po przyporządkowaniu do Polskiej Klasyfikacji Działalności następująco: 50.20.A, 50.30.B, 45.44.A, 45.22.Z, 45.43.A, 45.32.Z, 85.14.A, 93.02.Z, 93.04.Z.

W zakresie przedmiotu działalności istotą świadczenia usług jest naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych, a także dorabianie i montaż elementów wyposażenia pojazdów i akcesoriów. Naprawiane lub dorabiane i montowane są na zamówienie klienta plastikowe elementy karoserii pojazdu.

Usługi świadczone dla firm są dokumentowane fakturami VAT, a z tytułu świadczenia usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ? według danych z ewidencji sprzedaży ? nie została przekroczona kwota zobowiązująca do rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku podatnik przedstawił rozszerzenie opisanego stanu faktycznego o symbole PKWiU dla aktualnie wykonywanych czynności.

50.20.11-00.00 ? Usługi w zakresie obsługi i naprawy samochodów osobowych, z wyłączeniem usług w zakresie układów elektrycznych, opon i nadwozi;

50.20.14-00.00 ? Usługi w zakresie obsługi i napraw nadwozi samochodów osobowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe);

50.20.21-00.00 ? Usługi w zakresie obsługi i napraw pozostałych pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem usług w zakresie układów elektrycznych i nadwozi;

50.20.31-00.00 ? Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne;

93.02.21-00.00 ? Usługi fryzjerskie damskie;

93.02.22-00.00 ? Usługi fryzjerskie męskie;

93.02.23-00.00 ? Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure.

Wnioskująca zapytała, czy powyższe czynności zobowiązują ją do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 września 2006 r.

Zdaniem Strony istotą prowadzonej działalności jest świadczenie usług ? w tym zakresie naprawa pojazdów mechanicznych, a nie dostawa części i akcesoriów do tych pojazdów. Montowane w naprawianych pojazdach części stanowią tylko element usługi, także dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu wykonywane i montowane w pojeździe stanowią formę usługi.

W związku z powyższym podatnik stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2006 r. nr PP-1-005/125/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uznał opisane wyżej stanowisko Wnioskującej za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia ? powołując się na przepis art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - stwierdził, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl art. 2 ust. 22, przez pojecie sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W przypadku zwolnień od ewidencjonowania obrotów za pomocą kas zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375). Na mocy powyższego rozporządzenia Minister Finansów zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższe zwolnienia dotyczą wyłącznie podatników, u których wcześniej nie powstał obowiązek stosowania kas rejestrujących.

Na podstawie § 4 pkt. 4 Rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa powyżej traci moc w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych i dokonuje m. in. dostawy silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Termin rozpoczęcia ewidencji dla tych podatników przypada na dzień 1 września 2006 r.

Organ I instancji stwierdził ponadto, że skoro podatnik świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych i w ramach tych świadczeń wymienia i montuje w pojazdach części i akcesoria samochodowe, to należy zauważyć, iż zapłatę otrzymuje zarówno za wymienione i zamontowane części i akcesoria samochodowe, jak i wykonaną usługę naprawy samochodu ? czyli dokonuje dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników.

Korzystając z przysługującego Stronie prawa, wynikającego z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 21 sierpnia 2006 r. Pani Jolanta S złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zażalenie na przedmiotowe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wnosząc o zmianę wyrażonego w nim stanowiska.

Strona podkreśla, że nie dokonuje dostawy oznaczonej wg PKWiU symbolami 34.10.1, 34.2 ani też 34.3. W zakres wykonywanych przez nią usług wchodzi:

  1. Naprawa plastikowych elementów do środków transportu takich jak: deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka, osłony, boczki, poduszki powietrzne ? tylko naprawa zewnętrzna, estetyka,
  2. montaż i demontaż tych elementów,
  3. usługi fryzjerskie damskie i męskie,

a w ramach świadczenia tych usług wymienia i montuje w pojazdach części i akcesoria samochodowe oraz dorabia i montuje elementy wyposażenia pojazdów.

Ponadto podatnik dokonuje prezentacji naprawianych elementów plastikowych karoserii pojazdów samochodowych na Kiermaszu Części w Przeźmierowie w ramach reklamy.

Po rozpoznaniu sprawy stwierdzam, iż złożone zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie wskazuję co następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, na czas określony niektóre grupy podatników. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1. ustawy nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jednak traci moc w myśl § 3 ust. 5 po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł., z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania m. in. do podatników, o których mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia tj. dokonujących dostaw silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Wobec wymienionych dostaw zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Potwierdzeniem słuszności stanowiska Strony może być przedstawione w zażaleniu wyjaśnienie, w którym podatnik informuje, iż w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku podał symbole PKWiU dla wykonywanych przez siebie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tj. 50.20.11, 50.20.14, 52.20.21, 50.20.23, oraz 50.20.31. Tego rodzaju usługi nie są wymienione w § 4 pkt 4 rozporządzenia.

Organ I instancji w wydanym postanowieniu powołuje przepis art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pojęcie sprzedaży rozumie sie zarówno odpłatna dostawę towarów, jak i odpłatne świadczenie usług. Odnosząc sie do tego artykułu stwierdzam, że w § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie jest mowa o sprzedaży, lecz o dostawie towarów. Podatnik świadcząc usługi dokonuje sprzedaży, ale nie dokonuje dostawy towarów, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Ponadto Organ I instancji w wydanym postanowieniu argumentuje na poparcie własnego stanowiska, iż skoro podatnik w ramach świadczonych usług wymienia i montuje w pojazdach części i akcesoria samochodowe to należy stwierdzić, że Strona dokonuje dostawy części

i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu tym samym dokonał rozszerzenia stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę. Podatnik w złożonym wniosku wskazał, iż w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zajmuje się m. in. świadczeniem usług w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych, które zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 50.30. Jest to w dalszym ciągu świadczenie usług, a nie dostawa towarów. Ponadto działalność sklasyfikowana pod tym numerem PKWiU również nie została wymieniona w § 4 pkt 4 rozporządzenia i tym samym nie zobligowuje podatnika do obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r.

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż w przypadku gdy podatnik zużywający części i akcesoria do usług naprawy pojazdów mechanicznych dokonywać będzie również sprzedaży tych części bez świadczenia usług, wówczas w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowić to będzie dostawę, do której zwolnienia o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia nie mają zastosowania.

Reasumując ? stwierdzam, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2006 r., nr PP-1-005/125/06 dokonał nieprawidłowej interpretacji zagadnienia przedstawionego we wniosku. Zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej nie pokrywa się z działalnością, wobec której nie stosuje się zwolnienia podmiotowego. W związku z tym jest on zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2006 r. lub do dnia przekroczenia obrotów w wysokości 40 000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę ? orzekam jak w sentencji decyzji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez Stronę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny. Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika ( por. art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej ).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY