Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Cy do "Robót budowlanych instalacyjnych elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego" (PKWiU 45.31.41-00.00) zastosowanie będzie miała do dnia 31 grudnia 2007 r. stawka podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ?

sygnatura: III-3/4430-673/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-09-27

słowa kluczowe:roboty instalacyjne

W złożonym w dniu 27 kwietnia 2006 r. Wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Strona zwróciła się do organu podatkowego z pytaniami dotyczącymi stawki podatku na świadczone przez Wnioskodawczynię usługi - w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług polegających na instalacji, konserwacji i naprawie domofonów w spółdzielczych budynkach mieszkalnych. Za wykonywane usługi wystawia faktury VAT dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych z zastosowaniem 7% stawki podatku od towarów i usług. Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował świadczone przez Wnioskodawczynię usługi jako "Roboty budowlane instalacyjne elektryczne dla sprzętu telekomunikacyjnego" (PKWiU 45.31.41-00.00).
Zdaniem Strony do powyższych usług zastosowanie będzie miała do dnia 31 grudnia 2007 r. Stawka podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia z dnia 26 lipca 2006 r. Nr US.III/VAT/443/17/1/2006 uznał za prawidłowe stanowisko zaprezentowane we wniosku. W opinii organu podatkowego przedmiotowe usługi realizowane w budynkach mieszkalnych winny być opodatkowane 7% stawką podatku, jednakże z wyjątkiem usług wykonywanych w lokalach użytkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dokonuje zmiany postanowienia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie z kolei do art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy, w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.) stawkę podatku w wysokości 7 % stosuje się również do budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):
1) domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych,
2) budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.
Przez roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą stosownie do art. 146 ust. 2 ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Natomiast art. 146 ust. 3 ustawy stanowi, że przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:
1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Tut. Organ zauważa również, że zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 1316, ze zm.): 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie kurie rezydencje biskupie oraz rezydencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Natomiast zgodnie z zasadami obowiązującymi w PKOB budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jednocześnie należy zauważyć, iż PKOB narzuca zasadę klasyfikowania danego obiektu budowlanego w jednym grupowaniu, zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów (np. budynek mieszkalny będący jednocześnie hotelem i biurem) klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem.

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Strona świadczy usługi budowlano-montażowe (instalacja, konserwacja i naprawa domofonów) w budynkach mieszkalnych, na rzecz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
Wobec powyższego, w analizowanym przypadku należy stwierdzić, że świadczone na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - w odniesieniu do ww. obiektów budownictwa mieszkaniowego jako całości - usługi "Robót budowlanych instalacyjnych elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego" sklasyfikowane w PKWiU 45.31.41.00.00, będą do dnia 31 grudnia 2007 r. opodatkowane 7% stawką podatku, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do organu pierwszej instancji, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego - z zastrzeżeniem dokonania przez Wnioskodawcę właściwej klasyfikacji budynków (oraz świadczonej usługi) zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1999 r. Oraz Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.).

W związku z powyższym, tut. Organ orzekł, jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY