Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gruntu, związanego z lokalami do których spółdzielcze prawa ustanowiono przed kilku laty?

sygnatura: PI/005-1490/05/P/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-09-29

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, podatek naliczony

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.),

w związku z naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wykupu gruntu od Miasta.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07 lipca 2005r. Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz odpowiedzi na pytanie, czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż SM przystępuje do wykupu od Gminy Miasta gruntów będących w jej użytkowaniu wieczystym. Na w/w gruntach wybudowane są budynki mieszkalne, garaże i lokale użytkowe, których okres użytkowania jest dłuższy niż pięć lat. W związku z brakiem własnych środków Spółdzielnia zbiera od członków wpłaty na wykup gruntu, które z chwilą wykupu zwiększą wkłady mieszkaniowe i budowlane. Ustanowienie spółdzielczych praw do przedmiotowych lokali i tzw. pierwsze zasiedlenie nastąpiło ponad pięć lat temu, tj. przed 01 maja 2004 r.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółdzielnia wyraziła pogląd, iż wpłaty członkowskie na poczet wkładów mieszkaniowych i budowlanych w związku z wykupem gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - odpowiednio 7% stawką podatku VAT, w przypadku gruntów związanych z lokalami mieszkalnymi i 22% stawką w przypadku gruntów związanych z lokalami o innym przeznaczeniu.

Jednocześnie zdaniem SM nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakup w/w gruntów.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. w wydanym postanowieniu stwierdził, iż stanowisko Podatnika przedstawione w jego wniosku jest nieprawidłowe w zakresie, w jakim nabyty grunt będzie wykorzystywany przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, natomiast prawidłowe w pozostałym zakresie.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż z uwagi na fakt, że nabyty przez Podatnika grunt wykorzystywany będzie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zwiększenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych na rzecz członków Spółdzielni - Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu w/w gruntu.

Organ podatkowy I instancji wskazał również, iż w przypadku, gdyby nabyty grunt nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po weryfikacji przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza co następuje:

W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT ? zasady i zakres odliczeń podatku naliczonego zostały uregulowane w przepisach art. 86 ? 95, w Dziale IX zatytułowanym ?Odliczanie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe?.

Z generalnej zasady zawartej w przepisie art. 86 ust. 1 w/w ustawy wynika, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W art. 88 ust. 1 w/w ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, kiedy nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. I tak zgodnie z zapisem w pkt 2 tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jednakże w myśl zapisu w art. 88 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Z przywołanych przepisów wynika, iż do zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego muszą być równocześnie spełnione zarówno warunki pozytywne, czyli wykorzystanie towarów i usług do czynności opodatkowanych, jak również musi zaistnieć brak wystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 w/w ustawy.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przystępuje do wykupu od Gminy Miasta gruntów związanych z zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni a pozostających dotychczas w jej użytkowaniu wieczystym. Przedmiotowy wydatek - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, jednakże z uwagi na treść art. 88 ust. 3 w/w ustawy powyższe nie skutkuje wyłączeniem z odliczenia podatku.

A zatem dla ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem w/w gruntu, rozstrzygające znaczenie ma wyjaśnienie, czy nabywany przez niego grunt służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. przyjął, że wpłaty członków spółdzielni na poczet uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, z których sfinansowany ma być zakup gruntu podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług, a zatem konsekwentnie w postanowieniu wydanym w tej samej dacie stwierdził, że skoro nabyty przez Podatnika towar (grunt) będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych ? Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku dokonując sprawdzenia poprawności udzielonej postanowieniem nie podzielił stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego, że uzupełnienia wkładów mieszkaniowych i budowlanych dokonywane po ustanowieniu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej decyzją znak PI/005-1489/05/P/06 dokonał jej zmiany.

W konsekwencji Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gruntu, który nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje Dyrektora Izby Skarbowej do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji, tj. w trybie określonym w § 5. W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Przedstawiając powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY