Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka jest stawka na usługi odśnieżania dachów ?

sygnatura: III-1/4430-604/VAT/06/SG

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-08-02

słowa kluczowe:stawki podatku

Wnioskiem z dnia 16.03.2006 r. Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi odśnieżania dachów budynków mieszkalnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w styczniu i lutym 2006 r. Strona świadczyła dla administracji budynków usługi polegające na zrzucaniu śniegu z dachów budynków mieszkalnych (PKOB 11). W ocenie Podatnika, obowiązek odśnieżania dachów budynków wynika z ustawy prawo budowlane. Strona uważa, że usługa ta wchodzi w zakres bieżącej konserwacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, niezbędnej do utrzymania należytego stanu obiektu budowlanego, zatem mieści się w kategorii remontu i należy do niej stosować 7% stawkę podatku VAT. Usługa ta została zaszeregowana przez Podatnika do pozycji 163 załącznika Nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wspomnianym wyżej wniosku za nieprawidłowe, w szczególności z uwagi na fakt, iż w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego usługa odśnieżania - zaklasyfikowana do grupowania PKWiU 90.00.30, dotyczy wyłącznie terenów, a nie budynków. Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz stanowiska zawartego we wniosku Strony, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodnie z art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa dokonuje zmiany przedmiotowego postanowienia.Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia 27.06.2006 r., Nr III-1/4430-604.1/VAT/06/SG wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z zapytaniem w kwestii ustalenia - do jakiego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), należy zaliczyć usługę polegającą na odśnieżaniu budynków.W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie z dnia 04.07.2006 r., Nr OK-5672/KU-Z-3459/2006 poinformował, iż odpowiedź na w/w zapytanie tut. Organu zostanie opracowana przez Departament Koordynacji i Organizacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.Do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 19.07.2006 r. wpłynęło pismo Głównego Urzędu Statystycznego o Nr OB-02-6-5672/KU-384/2006/3459, z którego wynika, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) usługi usuwania śniegu z dachów budynków mieszkalnych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.03.13-00.10 "Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu". Jednocześnie w związku z § 2 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobówi Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), wskazane wyżej usługi usuwania śniegu z dachów budynków mieszkalnych mieściły się w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00 "Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu".Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 7% w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy. W pozycji 153 załącznika Nr 3 (Podatnik podał we wniosku poz. 163) wymienione zostały natomiast usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - symbol PKWiU 90.0. W związku z powyższym przedmiotowe usługi świadczone przez Podatnika, zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 90.00.30-00.00 "Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu" podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 7%. Z uwagi na fakt, iż Strona w zapytaniu wskazała inną podstawę prawną zastosowania dla przedmiotowych usług stawki 7%, stanowisko Podatnika należało uznać za nieprawidłowe. Tutejszy organ informuje, że przedmiotowa decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego. Biorąc pod uwagę powyższe - orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY