Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy organizacja branżowej imprezy sportowej na zasadzie "non profit" korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług?

sygnatura: PI/005-1130/05/P/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-08-23

słowa kluczowe:sport, usługi rekreacyjne, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

 • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.),

w związku naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi polegającej na organizacji przez Spółkę branżowej imprezy sportowej.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 maja 2005r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz odpowiedzi na pytanie, czy usługa polegająca na organizacji przez Spółkę branżowej imprezy sportowej pod nazwą ?Mistrzostwa Polski Oldbojów Elektrowni i Elektrociepłowni w piłce nożnej? powinna być opodatkowana podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług, czy też w przedmiotowej sprawie Spółka powinna zastosować zwolnienie z tego podatku?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka była organizatorem imprezy sportowej pod nazwą ?Mistrzostwa Polski Oldbojów Elektrowni i Elektrociepłowni w piłce nożnej?.

Uczestników zawodów Spółka obciążyła kosztami związanymi z organizacją w/w imprezy, wykazując w wystawionych fakturach VAT opodatkowanie w/w usługi 22% stawką podatku od towarów i usług. Z pisma Spółki wynika, iż związku z organizacją w/w zawodów nie zamierzała ona do osiągnięcia i nie osiągnęła jakiegokolwiek zysku, jednakże podstawowa działalność statutowa Spółki nastawiona jest na generowanie zysków.

W związku z nieprecyzyjnym sformułowaniem objaśnienia załącznika nr 4 do ustawy o VAT, Spółka powzięła wątpliwość, czy w przedstawionym stanie faktycznym dla wykonanej usługi organizacji imprezy sportowej (zakwalifikowanej w grupowaniu PKWiU 92.62.12-00.00) powinna zastosować opodatkowanie wg. 22% stawki podatku VAT, czy też zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług - na podstawie art. 43 ust. 1 i poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu stwierdził, iż w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Podatnika o opodatkowaniu przedmiotowej usługi 22% stawką podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

W uzasadnieniu w/w postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż ponieważ celem podstawowej działalności Podatnika jest dążenie do osiągania zysków - nie spełnia on tym samym wymogów zawartych w objaśnieniach przepisu załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnienie z podatku VAT usług w zakresie rekreacji i sportu dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Objęcie zwolnieniem przedmiotowym odnosi się zatem - zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w G ? do tej kategorii podmiotów, które w zakresie swojej działalności świadczą tego typu usługi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po weryfikacji przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

Podstawowa stawka podatku zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z całokształtu przepisów ustawy o VAT wynika, iż wszelkie odstępstwa od tej zasady zostały taksatywnie wymienione przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przy czym powyższe wyszczególnienie przedstawiono w oparciu o klasyfikację statystyczną towarów i usług (PKWiU).

I tak na podstawie art 43. ust 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym m.in. pod pozycją 11 zostały wymienione usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniem:

 1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług w zakresie działalności stadionów innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
 4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,
 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5)

 6. 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
  5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
 7. działalności agencji informacyjnych,
 8. usług wydawniczych,
 9. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12.

W objaśnieniach do poz. 11 załącznika nr 4 uszczegółowiono, iż w odniesieniu do usług związanych z rekreacją i sportem - zwolnienie dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Z przedstawionego powyżej stanu prawnego wynika, iż co do zasady usługi klasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 92, poza wyjątkami wyszczególnionymi w pkt 1 ? 8 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług, z tym że w stosunku do usług w zakresie rekreacji i sportu zastrzeżono, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie przy spełnieniu przez podatnika dodatkowego warunku, tzn. podatnik świadcząc w/w usługi nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków a w przypadku osiągnięcia zysku przeznaczy go na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Zawarte w objaśnieniach do poz. 11 załącznika nr 4 zastrzeżenie ?nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków...? należy w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku wiązać z przedmiotem opodatkowania (usług w zakresie rekreacji i sportu) a nie całokształtem działalności gospodarczej podatnika.

W przedmiotowej sprawie podstawowa działalność statutowa Podatnika, polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej ukierunkowana jest na osiąganie zysków. Natomiast organizując branżową imprezę sportową pod nazwą ?Mistrzostwa Polski Oldbojów Elektrowni i Elektrociepłowni w piłce nożnej? celem Podatnika nie było osiągnięcie jakiegokolwiek zysku. Jak wynika z jego pisma obciążył on uczestników zawodów jedynie rzeczywistymi kosztami poniesionymi w związku z organizacją tej imprezy.

Przyjęcie zatem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w wydanym postanowieniu, iż zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT dla usług w zakresie rekreacji i sportu uzależnione jest od spełnienia przez podatnika dodatkowo warunku działalności ?non profit? dla całokształtu jego działalności, stanowi w ocenie tut. Organu nieuprawnioną, rozszerzającą wykładnię tego zastrzeżenia. Warunek tzw. działalności ?non profit? dotyczy bowiem wyłącznie działalności będącej przedmiotem opodatkowania i korzystającej ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług, a nie całokształtu działalności gospodarczej podatnika.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje Dyrektora Izby Skarbowej do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji, tj. w trybie określonym w § 5. W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Przedstawiając powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY