Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane usługi naukowo-badawcze?

sygnatura: PP I 443/670/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-08-25

słowa kluczowe:stawki podatku, usługi naukowo-badawcze

W dniu 15 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści złożonego wniosku wynika, iż podatnik dnia 17 marca 1997 r. zawarł umowę o wykonanie pracy badawczej, która to umowa wraz z aneksem z dnia 05 września 2005 r. zarejestrowana została dnia 25 stycznia 2006 r. w Urzędzie Skarbowym. Ponadto podatnik wskazuje, iż zgodnie z zapisem umowy, w myśl którego ?cena realizacji umowy w następnych latach określana będzie corocznie aneksami?, przedmiotowa umowa aneksowana została po raz kolejny aneksem z dnia 02 lutego 2006 r. W uzupełnieniu do stanu faktycznego sprawy podatnik wyjaśnił, iż usługa wykonana w ramach zawartej umowy jest usługą mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 73, tj. usługą naukowo-badawczą, która do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż usługa dotycząca wykonania przedmiotowej pracy badawczej niezależnie od faktu aneksowania umowy oraz niezależnie od tego, czy zapłata za jej wykonanie będzie miała miejsce przed, czy też po dniu 30 czerwca 2006 r. jest zwolniona od podatku od towarów i usług.
W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawione przez podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. W opinii organu podatkowego w analizowanej sprawie, przedmiotowa usługa wykonywana w ramach umowy o pracę naukowo-badawczą, jako usługa mieszcząca się w grupowaniu PKWiU-73 usługi naukowo-badawcze, które to usługi do dnia 31 grudnia 2005 r. w oparciu o treść art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) korzystały ze zwolnienia od podatku VAT, świadczona na podstawie umowy zawartej przed dniem 19 września 2005 r. i zarejestrowanej we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym dnia 25 stycznia 2006 r., spełnia warunki, pozwalające na zastosowanie do dnia 31 grudnia 2007 r. zwolnienia od podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem jednakże, iż zwolnienie to nie dotyczy zmian umowy wprowadzonych po dniu 19 września 2005 r., a zatem w przedmiotowej sprawie nie obejmuje aneksu Nr 12/2006 z dnia 02 lutego 2006 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2239) wyraźnie wskazuje na nieuwzględnianie, przy zastosowaniu zwolnienia od podatku, zmian w zawartych umowach jakie dokonane zostały po dniu 19 września 2005 r.
W opinii organu podatkowego I instancji aneksowanie dnia 02 lutego 2006 r. przedmiotowej umowy w związku z faktem, iż w umowie zawarto zastrzeżenie, iż ?cena realizacji umowy w następnych latach określana będzie corocznie aneksami?, stanowi zmianę umowy dokonaną już po dniu 19 września 2005 r. Aneks to bowiem nic innego jak wprowadzenie zmian w brzmieniu już obowiązującej umowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż w analizowanej sprawie zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie kwoty należnej związanej ze świadczeniem usługi naukowo-badawczej, która to kwota wynika z treści postanowień umowy z dnia 17 marca 1997 r. i aneksu z dnia 05 września 2005 r., jako wypełniających powyżej wskazane warunki. Nie dotyczy natomiast zmian w wysokości kwoty należnej jaka wynika z aneksu z dnia 02 lutego 2006 r. stanowiącego de facto zmianę umowy po dniu 19 września 2005 r. W tym przypadku ewentualna różnica między kwotą należną z tytułu świadczonej usługi wynikającą z zapisów umownych sprzed 19 września 2005 r., a kwotą wynikającą z aneksu objęta zostanie, w myśl regulacji art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług 22% stawką podatku. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b §2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego materiału w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa i stwierdził, że udzielona przez organ pierwszej instancji interpretacja jest błędna.
W tej sytuacji konieczna jest jej zmiana na podstawie art. 14b ust. 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Przedmiotem zapytania w sprawie jest ustalenie czy usługa wykonana w ramach umowy o pracę naukowo-badawczą, która zawarta została dnia 17.03.1997 r. i aneksowana kolejny raz aneksem z dnia 02.02.2006 r. zgodnie z zapisami umowy, iż ?cena realizacji w następnych latach określana będzie corocznie aneksami? może w 2006 r. korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.
W przedmiotowej sprawie do czynności związanych ze świadczeniem usług naukowo- badawczych niewątpliwie zastosowanie mieć będzie § 41f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2006 r.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku nie dłużej jednak niż do 31.12.2007 r. usługi naukowo - badawcze (PKWIU 73), które do dnia 31.12.2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zwolnienie to dotyczy usług świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r. bez uwzględniania ich zmian po tym okresie, pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006 r.
Zatem istotą rozstrzygnięcia jest ustalenie czy zmiana w zakresie zrewaloryzowania wartości umowy w poziomie cen 2006 r. za usługi naukowo-badawcze jest zmianą jaką miał na myśli normodawca ograniczając zwolnienie od podatku VAT dla tych usług.
W opinii Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w sytuacji przedstawionej we wniosku, wprowadzenie w dniu 02.02.2006 r. aneksu do umowy zawartej w dniu 17.03.1997 r., zarejestrowanej w urzędzie skarbowym? jedynie w zakresie rewaloryzacji ceny dotyczącej wykonywanej od 07.02.1997 r. pracy badawczej nie powoduje utraty zwolnienia w podatku od towarów i usług w stosunku do całej wartości wykonywanej usługi. W sytuacji, gdy zmiany wprowadzone do umów dotyczących usług naukowo-badawczych nie powodują zmiany w zakresie wykonywanych usług, a zmieniają jedynie na przykład czasowy zakres ustalonego harmonogramu prac, bądź dotyczą rozłożenia w czasie płatności z tytułu realizacji ustalonych zadań ? wówczas przy spełnieniu warunków przewidzianych w § 41f ww. rozporządzenia (data zawarcia umowy oraz jej rejestracja w urzędzie skarbowym), usługi naukowo- badawcze mogą do dnia 31.12.2007 r. korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY