Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dostawa budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jako towar używany? (Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe)

sygnatura: PPB-2/4407-57/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-08-28

słowa kluczowe:budynek, budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, lokal użytkowy, towar używany, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Wnioskodawcy - reprezentowanego przez Panią "X" - z dnia 16 czerwca 2006r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2006r. Znak: PP/443-36/06/JW stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawy budynku

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku podatnika z dnia 21 marca 2006r. dotyczące pytania 2, iż sprzedaż ww. budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako towaru używanego:

- w części obejmującej lokale użytkowe jest prawidłowe,

- w części obejmującej lokale mieszkalne jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 21 marca 2006r. - uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2006r. - Wnioskodawca - reprezentowany przez Panią "X" - wystąpił do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego m.in. czy sprzedaż budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jako towar używany (pytanie nr 2).

Przedstawiając stan faktyczny strona poinformowała, iż jest właścicielem ww. nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo- mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków.

Nieruchomość tę strona nabyła z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji komunalizacyjnej z dnia 20 listopada 1991r.

Budynek ten został wybudowany w XIX wieku.

W chwili obecnej budynek stanowi pustostan będący w złym stanie technicznym. Wcześniej wykorzystywany był na cele usługowo-mieszkalne, z przeważającą funkcją mieszkalną. Budynek ten był zatem już zasiedlony.

W okresie ostatnich 5 lat na nieruchomości nie były ponoszone nakłady związane z ich budową, rozbudową i modernizacją.

Nie poniesiono również żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych, jak również w trakcie użytkowania.

Nie korzystano też z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce, w której dopuszcza się jej przeznaczenie na cele usługowo-mieszkalne.

Zdaniem strony - biorąc pod uwagę powyższe okoliczności - sprzedaż przedmiotowego budynku jako towar używany, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 6 czerwca 2006r. Znak: PP/443-36/06/JW uznał to stanowisko strony za nieprawidłowe.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zajął stanowisko, iż dostawa poszczególnych lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast dostawa lokali użytkowych przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe - nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z powyższego przepisu - będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 22%.

Na postanowienie to strona złożyła zażalenie z dnia 16 czerwca 2006r. wnosząc o zmianę stanowiska Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zawartego w powyższym postanowieniu z dnia 6 czerwca 2006r.

Zdaniem strony budynek powyższy spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto strona uważa, iż skoro część mieszkalna budynku może być zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, to część przeznaczona na cele usługowe powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi natomiast, iż zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Analiza ww. przepisów prowadzi do wniosku, że formułują one inne warunki zwolnienia dostawy towarów. Ponadto ze zwolnienia określonego w pkt 10 wyłączono dostawę niezasiedlonych (niezamieszkanych po raz pierwszy) obiektów budownictwa mieszkaniowego.

"Powiązanie" przez ustawodawcę ww. zwolnień - poprzez użycie w art. 43 ust. 1 pkt 2 sformułowania "z zastrzeżeniem pkt 10" oznacza zatem, że w odniesieniu do niezasiedlonych (lub niezamieszkanych po raz pierwszy) obiektów budownictwa mieszkaniowego obowiązują szczególne regulacje. Dostawa takich obiektów nie może bowiem korzystać ani ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2, ani ze zwolnienia określonego w pkt 10, nawet wówczas gdy dostawa dotyczy towarów używanych.

Natomiast w odniesieniu do lokali użytkowych znajdujących się w obiektach budownictwa mieszkaniowego, nie ma przeszkód by dostawa ww. lokali korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2, jeżeli stanowią one towar używany w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem jeżeli część obiektu budownictwa mieszkalnego nie będzie zasiedlona (zamieszkana) po raz pierwszy, wówczas jego dostawa może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) - wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) - definiuje pojęcie budynku mieszkalnego.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z akt sprawy wynika, iż budynek ten stanowi budynek mieszkalny, gdyż w przeważającej części wykorzystywany był na cele mieszkaniowe.

Jak wskazała strona we wniosku z dnia 21 marca 2006r. budynek ten był już zasiedlony.

A zatem dostawa części budynku przeznaczonej na cele mieszkaniowe (lokali mieszkalnych) będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponieważ budynek przy ul. Cieszyńskiej 11 został wybudowany w XIX wieku może zostać uznany za towar używany, gdyż warunek konieczny do uznania go za taki - określony w art. 43 ust. 2 pkt 1 - został spełniony.

Ponadto jak wynika z postanowień ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług aby towar używany mógł skorzystać ze zwolnienia, w stosunku do tego towaru nie może przysługiwać dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy warunek również został spełniony - bowiem jak wskazała strona w piśmie z dnia 12 kwietnia 2006r. - wnioskodawca nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast stosownie do postanowień art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

  1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
  2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż strona nie poniosła żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości przed wprowadzeniem jej do ewidencji środków trwałych, jak również w trakcie jej użytkowania, zatem przepis art. 43 ust. 6 - stanowiący negatywną przesłankę dla zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 - nie znajduje dla niej zastosowania.

W związku z faktem, iż części użytkowe (lokale użytkowe) budynku spełniają definicję towaru używanego uznać należy, iż ich dostawa będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 2.

W świetle powyższych rozważań dostawa ww. budynku, w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast dostawa części budynku przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe (dostawa lokali użytkowych) - jako dostawa towaru używanego określonego w art. 43 ust. 2 pkt 1 - będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2006r., dotyczące zwolnienia z opodatkowania dostawy ww. budynku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe, ale tylko w części dotyczącej dostawy lokali użytkowych.

Dostawa przedmiotowego budynku w części dotyczącej lokali mieszkalnych jest zwolniona w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku.

Na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY