Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Strona ma prawo do zastosowania 0 % stawki podatku od towarów i usług zarówno w eksporcie bezpośrednim, jak i w eksporcie pośrednim, w przypadku posiadania jako dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty zgłoszenia/komunikatu T2 ?Tranzyt-Dokument Towarzyszący"?

sygnatura: PP II 443/761/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-08-28

słowa kluczowe:dokumentowanie, dokumenty celne, eksport towarów, potwierdzenie

Przedstawiając własne stanowisko Strona wskazała, iż obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają jednoznacznie, że dla wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dokonywanego w ramach procedury Tranzytu (WPT), obsługiwanej przez organy celne w systemie elektronicznym NCTS, wymagany jest dokument SAD. W ocenie Spółki wystarczające jest zgłoszenie/komunikat T2, w którym urząd celny wyjścia potwierdzi wywóz towarów w procedurze tranzytu poza terytorium Wspólnoty.
Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu po przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem z dnia 16.05.2006 r. Nr PPII/443/1/227/271/06 stwierdził, iż stanowisko Strony jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu ww. postanowienia organ podatkowy I instancji wskazał, iż decydujące znaczenie w niniejszej sprawie ma zapis art. 793 ust. 6 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który zobowiązuje do dokonywania zgłoszeń celnych na formularzu SAD.W konsekwencji tego Spółce, z uwagi na brak dokumentu SAD, nie przysługuje preferencyjna stawka 0%.
Na powyższe postanowienie Spółka złożyła zażalenie, w którym wnosi o jego zmianę.
Strona podnosi, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami Wspólna Procedura Tranzytu od 1.07.2005 r. obsługiwana jest obligatoryjnie w systemie elektronicznym NCTS.W związku z powyższym zastosowanie znajdują regulacje rozporządzenia Rady (WE) Nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/02 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 139 z 2.06.2005 r.), które organ I instancji pomija.
Stosownie do ww. przepisów w przypadku zgłoszenia procedury w formie elektronicznej, co ma miejsce w przypadku WPT, podmiot nie składa zgłoszenia na dokumencie SAD. Art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady (WE) Nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. jednoznacznie określa wyjątki od powyższej zasady. A zatem z uwagi na to, że obowiązujące regulacje prawa celnego, co do zasady, nie przewidują w procedurze będącej przedmiotem zapytania możliwości sporządzania dokumentów SAD, stanowisko organu I instancji jest nieuzasadnione.
W ocenie Strony dokument T2 generowany przy dostawach towarów w ramach WPT obsługiwanej obecnie wyłącznie przez elektroniczny system NCTS, poświadczony przez organy celne jest dokumentem uprawniającym Spółkę do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 0%.
Rozpatrując zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odnosząc się do przedstawionych w zażaleniu zarzutów uznał co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
Stosownie do przepisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %.
Zgodnie zaś z ust. 6 art. 41 cyt. ustawy, stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Przy czym w świetle art. 41 ust. 7 ww. ustawy, jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.
Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41 ust. 8 ustawy).
Natomiast przepis art. 41 ust. 9 cyt. ustawy stanowi, iż otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.
Jednocześnie w myśl ust. 11 art. 41 wskazanej ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest dokumentacja poświadczająca eksport towarów uprawniająca do zastosowania stawki 0%, w przypadku wywozu towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty w ramach Wspólnej Procedury Tranzytu (WPT).
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważa, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęć z zakresu prawa celnego. W takiej sytuacji zasadnym jest odwołanie się do obowiązujących przepisów regulujących wspólnotowe prawo celne.
Kwestie związane z dokumentowaniem wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej zostały uregulowane w art. 793 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2.07.1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t.6, str.3, z późn. zm.).
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem potwierdzenia wyprowadzenia towaru poza teren Wspólnoty dokonuje funkcjonariusz urzędu celnego wyprowadzenia, poprzez umieszczenie na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego.
Szczególny tryb postępowania dotyczy sytuacji, gdy wysyłka towaru związana jest z zastosowaniem procedury tranzytu. W takim przypadku najczęściej nie dokumentuje się dostarczenia towarów do urzędu celnego przeznaczenia. Po dostarczeniu towarów do urzędu celnego przeznaczenia urząd wyjścia otrzymuje elektroniczny komunikat w systemie NCTS o dostarczeniu towarów.
Wymiana komunikatów w systemie NCTS lub ewentualnie dokumentów dotyczących procedury tranzytu ma na celu kontrolę obrotu towarowego i jest niezależna od kontroli eksportu. W dalszym ciągu kontrola eksportu towarów odbywa się na podstawie zgłoszeń do procedury wywozu składanych na dokumencie SAD.
A zatem potwierdzeniem wyprowadzenia towaru poza teren Wspólnoty jest opatrzona w odpowiednie adnotacje urzędu celnego wyprowadzenia karta 3 SAD. Natomiast dokument towarzyszący jest dokumentem celnym, wydawanym na czas przewozu towarów, nie wykorzystywanym - co do zasady - w charakterze dokumentu potwierdzającego dostarczenie towarów do urzędu celnego przeznaczenia.
W sytuacjach szczególnych, kiedy karta 3 SAD z różnych powodów nie została potwierdzona przez urząd celny, a z prowadzonych ewidencji lub innych dokumentów celnych wynika, że towar został wywieziony poza teren Wspólnoty właściwe (polskie) urzędy celne wydają zaświadczenia w trybie art. 306a§2 ust. 2 Ordynacji podatkowej.
Analogiczne stanowisko w przedmiotowej kwestii zaprezentował Urząd Celny we Wrocławiu (pismo z dnia 4.08.2006 r., znak: 451000-RPC-055-50/06/ZL.
Uwzględniając zatem przytoczone powyżej regulacje prawne oraz stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem wniosku należy wskazać, iż Spółka, w analizowanej sprawie, nie jest uprawniona do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług, ponieważ będącego w posiadaniu Podatnika dokumentu tranzytowego T2 nie można uznać za dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty - na potrzeby eksportu bezpośredniego, o którym mowa w treści art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, jak również nie można uznać za kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty ? na potrzeby eksportu pośredniego, o którym mowa w treści art. 2 pkt 8 lit. b ustawy.
Mając powyższe na uwadze organ II instancji stwierdza, iż stanowisko Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyrażone w zaskarżonym postanowieniu jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY