Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jakim terminie Spółka ma prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług oraz stwierdzenia, w którym momencie podmiot przyjmujący fakturę VAT przesądza o skorzystaniu z prawa do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z przyjętych faktur i czy ma tu znacznie termin faktycznej zapłaty należności wynikającej z faktury.

sygnatura: PP II 443/875/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-08-29

słowa kluczowe:obniżenie podatku należnego

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), w wyniku rozpatrzenia zażalenia złożonego przez Spółkę w dniu... na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Nr PP II 443/1/129/348/06 z dnia 23.06.2006 r. dotyczące interpretacji w przedmiocie określenia momentu w którym podmiot przyjmujący fakturę VAT może skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i czy ma tu znaczenie termin faktycznej zapłaty zobowiązania wynikającego z faktur dostawców- stwierdzające, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

Odmawia uchylenia postanowienia organu podatkowego I instancji

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia..... Spółka w oparciu o przepis art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa wniosła do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o udzielenie wiążącej interpretacji odnośnie zagadnienia dotyczącego wskazania w jakim terminie Spółka ma prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług oraz stwierdzenia, w którym momencie podmiot przyjmujący fakturę VAT przesądza o skorzystaniu z prawa do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z przyjętych faktur i czy ma tu znacznie termin faktycznej zapłaty należności wynikającej z faktury.

Wnioskodawca uważa, że w dacie doręczenia organowi skarbowemu deklaracji podatkowej uwzględniającej w rozliczeniu daną fakturę VAT podatnik składa niejako oświadczenie, że w związku z jednoznaczną oceną wymagalności faktur (co do zasady) oraz przyjęciem wynikającego z niej zobowiązania decyduje się na korzystanie z przywileju pomniejszenia swoich zobowiązań podatkowych. W ocenie Spółki właśnie złożenie deklaracji podatkowej (VAT-7) przesądza o skorzystaniu z tego przywileju. Przy czym o prawidłowości terminu rozliczenia podatkowego faktury decydują: termin odbioru faktury, przesądzenie o jej wymagalności (stwierdzenie zasadności), rodzaj usługi, którą ta faktura dokumentuje.

Natomiast nie ma tu znaczenia termin faktycznej zapłaty zobowiązania wynikającego z faktury, nawet, gdy jest bardzo odległy, o ile jest znany i niekwestionowany i to niezależnie od tego, czy w dacie sporządzenia deklaracji zobowiązanie było już wymagalne, lecz wierzyciel nie został zaspokojony, czy też termin zobowiązania został ustalony przez strony jako termin w przyszłości. Istotne jest jednak, aby termin zapłaty nie był sporny. W przeciwnym bowiem razie podważa to wszelkie ustalenia dotyczące zasadności przyjętej do rozliczenia faktury.

W dniu 23.06.2006 r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał postanowienie Nr PP II 443/1/129/348/06 na mocy którego orzekł, iż stanowisko podatnika zawarte w złożonym wniosku w zakresie prawa do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z przyjętych faktur oraz czy ma tu znacznie termin faktycznej zapłaty należności wynikającej z faktury jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu, organ podatkowy I instancji opierając się na regulacji art. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdził, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W ocenie organu I instancji, realizacja przysługującego podatnikowi prawa do obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego następuje w ściśle określony sposób, tj. w deklaracji dla podatku od towarów i usług. Uwzględnia ona bowiem wszelkie stany faktyczne mające wpływ na wielkość zobowiązania, a ponadto zawiera domniemanie prawne, iż zobowiązanie podatkowe wynika z kwoty zamieszczonej w deklaracji podatkowej. Jak zauważył NSA w wyroku z dnia 17.07.1997 r. sygn. akt I SA/Ka 986/97, POP 2000/1/16 "deklaracja podatkowa stanowi opis zdarzeń, zaistniałych w określonym przedziale czasowym, oceniany z punktu widzenia przepisów podatkowych w tym przedziale czasowym obowiązujących, a który w efekcie ma doprowadzić do wykonania przez podatnika obowiązku zapłaty podatku lub zrealizowania przez niego swego uprawnienia do uzyskania od organu podatkowego zwrotu podatku".

Uwzględniając powyższe organ I instancji wskazał, iż o jednoznacznym skorzystaniu z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przesądza ujęcie faktury VAT, z której wynika kwota podatku naliczonego w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7. Tylko bowiem uwzględnienie w deklaracji podatkowej danej faktury VAT, nawet jeżeli nie zostałaby ujęta w prowadzonej przez Podatnika ewidencji, przesądza jednoznacznie o skorzystaniu z tego prawa

Ponadto organ uznał, iż ustawodawca w żadnym z przepisów odnoszących się do terminów odliczenia podatku naliczonego, nie odniósł się do faktu wymagalności faktury VAT, a raczej do wymagalności zobowiązania wnikającego z faktury VAT będącej podstawą do odliczenia podatku. Ustawodawca nie uzależnia zatem od tej kwestii prawa do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. Ponadto na termin odliczenia podatku, nie ma wpływu termin faktycznej zapłaty kwoty wynikającej z faktury VAT niezależnie od tego kiedy faktyczna zapłata będzie miała miejsce, jak również kwestionowanie tego terminu przez strony transakcji. Wyjątkiem od powyższego jest przepis art. 86 ust. 16 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury.

Spółka nie zgadzając się z udzieloną interpretacją prawa podatkowego wniosła zażalenie na postanowienie organu I instancji w którym stwierdza, iż organ podatkowy stwierdził słuszność wszystkich tez stanowiska Spółki z wyjątkiem kwestii "nie kwestionowania terminu obowiązku zapłaty czy wymagalności faktury" oraz wskazał na jeszcze jeden warunek mianowicie na chwilę nabycia prawa do dysponowania towarem lub wykonania usługi. Zdaniem Spółki nie da się pogodzić kwestionowania przez odbiorcę faktury VAT terminu jej wymagalności w przypadku uwzględnienia faktury w deklaracji podatkowej w całości. Przyjęcie i nie kwestionowanie terminu spełnienia świadczenia wzajemnego jest takim samym kryterium prawa do obniżenia podatku należnego jak fizyczne wykonanie usługi czy przekazania prawa do dysponowania towarem. Czynniki te świadczą o wypełnieniu wszystkich zobowiązań kontrahenta a przyjęta i uwzględniona w deklaracji faktura jest tego potwierdzeniem. Zdaniem Spółki nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy w deklaracji podatkowej uwzględnia się fakturę bez akceptacji jej zapisów.

Rozpatrując materiał sprawy oraz argumenty zawarte w zażaleniu Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdził, co następuje.

Podstawowe znaczenie z punktu widzenia istoty podatku od towarów i usług ma przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w myśl którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ww. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

  1. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;
  2. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
  3. w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;
  4. w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;
  5. w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.

Stosownie do postanowień art. 99 ust. 1 oraz art. 103 cyt. ustawy o VAT, podatnik obowiązany jest bez wezwania składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne i powinien to czynić w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z powyższych przepisów wynika, iż możliwość skorzystania przez podatnika z prawa do pomniejszenia własnego podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług zależna jest od woli samego podatnika, który jednakże z prawa tego może skorzystać wyłącznie w ten sposób, iż dokona stosownego obniżenia podatku w złożonej w odpowiednim czasie deklaracji podatkowej (por. także wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 1997 r., III SA 1519/95).

W świetle powołanych w niniejszej sprawie przepisów organ odwoławczy podziela wyrażoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zasadę iż ustawodawca w przepisach odnoszących się do odliczenia podatku naliczonego nie warunkuje realizacji tego prawa - wbrew twierdzeniu Spółki od "nie kwestionowania terminu obowiązku zapłaty czy wymagalności faktury" w przypadku gdy świadczenie udokumentowane fakturą zostało spełnione. Organ odwoławczy nie bagatelizuje kwestii terminu zapłaty faktury, która ma istotne znaczenie szczególnie w postępowaniu dowodowym jednakże na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług spór o charakterze cywilno-prawnym pomiędzy kontrahentami w zakresie wymagalności zapłaty w przypadku wykonania świadczenia i wystawienia faktury nie wyłącza prawa do jej odliczenia a następnie do skorygowania deklaracji podatkowej w przypadku zmiany warunków rozliczenia świadczenia.

Jednocześnie organ odwoławczy wskazuje, że ponieważ postępowanie w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego prowadzone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej powoduje, iż organ udzielający odpowiedzi ograniczony jest pytaniem podatnika i zgodnie z art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej dokonuje oceny prawnej stanowiska pytającego to należy stwierdzić, iż postanowienie będące przedmiotem postępowania zawiera - w swojej sentencji - prawidłowe rozstrzygniecie. Faktem bowiem jest, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie zapytaniu jest nieprawidłowe w zakresie uzależnienia prawa do ujęcia w deklaracji VAT-7 przez nabywcę (przy spełnieniu warunków wynikających z powołanych w postanowieniu przepisów) faktury za towary lub usługi, o ile co do terminu wymagalności zapłaty i wartości dostawy jest toczony spór z dostawcą. Takiego bowiem warunku ustawodawca nie sformułował w przepisach mających zastosowanie w sprawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Warunku takiego nie można też wywieść ani z konstrukcji podatku VAT ani z innych aktów prawnych dotyczących tego podatku. Także wskazane przepisy wbrew stanowisku Spółki, nie mogą uzasadniać twierdzenia, iż faktura, której niektóre dane są przedmiotem sporu pomiędzy wymienionymi w niej kontrahentami, poprzez ujecie jej w rozliczeniu deklaracji VAT-7 czyni ten spór bezprzedmiotowy bowiem fakt ten "legalizuje" prawidłowość spornej faktury.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY