Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kiedy urząd skarbowy może odmówić wydania na pisemny wniosek podatnika interpretacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, a kiedy musi rozpatrzyć ww. wniosek merytorycznie ?

sygnatura: PP1-443/83/2006

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-07-10

słowa kluczowe:informacja dla podatnika, informacja podatkowa, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 11.04.2006 r., znak: OG-005/20/PP/443/13/2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla postanowienie organu pierwszej instancji.

Wnioskiem z dnia 12.01.2006 r. "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie terminu przysługującego Spółce zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

We wniosku z dnia 12.01.2006r. strona przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że nabyta ona grunt wraz z nakładami poczynionymi na zabudowanie nieruchomości w celu wytworzenia środka trwałego. W związku z powyższym u spółki wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą spółka zamierza wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Zdaniem spółki zwrot ten przysługuje w terminie 60 dni.

Ponadto, w złożonym wniosku strona zawarła oświadczenie, iż w zakresie objętym pytaniem nie toczy się wobec niej postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 11.04.2006 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG-005/20/PP/443/13/2006, w którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie wniosku spółki. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, że wobec spółki "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, prowadzona jest kontrola podatkowa, co stanowi przesłankę uniemożliwiającą udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

Na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 11.04.2006 r., znak: OG-005/20/PP/443/13/2006, "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach.

W złożonym zażaleniu strona podnosi, iż stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach jest nieprawidłowe w związku z tym, iż w momencie złożenia przez spółkę zapytania tj. w dniu 12.01.2006 r.( data wpływu do urzędu skarbowego 18.01.2006 r.) wobec spółki "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z tym organ podatkowy był zobowiązany do udzielenia interpretacji na zapytanie spółki. W złożonym zażaleniu spółka wnosi o uchylenie postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 11.04.2006 r., znak: OG-005/20/PP/443/13/2006 oraz do zobowiązania organu pierwszej instancji do udzielenia pisemnej interpretacji na zapytanie spółki.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza co następuje:

Zażalenie zasługuje w pełni na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy na dzień wystąpienia z wnioskiem o interpretację dotyczącą terminu w jakim przysługuje spółce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym tj. na dzień 18.01.2006 r. wobec spółki "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nie było w w/w sprawie prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Kontrola podatkowa została wszczęta przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 04.04.2006 r. i dotyczyła kontroli zasadności zwrotu nadwyżki podatku VAT wykazanej przez spółkę do zwrotu na rachunek bankowy w deklaracji VAT-7 złożonej za miesiąc styczeń 2006 r.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę stan prawny oraz faktyczny sprawy oraz kierując się zasadą zaufania podatnika do prowadzonego przez organ podatkowy postępowania wyrażoną w przepisie art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej- wniosek strony powinien zostać rozpatrzony merytorycznie.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY