Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczyło następujących kwestii:
1. Jak ustalić limit wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniający podatnika do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej z tytułu dostawy towarów używanych w procedurze VAT marża oraz w przypadku usług pośrednictwa,
2. Czy przepis §3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie kas rejestrujących oznacza, że spółka rozpoczynając sprzedaż w 2005 r. jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do dnia przekroczenia obrotów w wysokości 20 000 zł., nie później jednak niż do 31 grudnia 2005 r.

sygnatura: PP-C/406-16/06/MG

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-07-13

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, marża, obrót, prowizje, usługi pośrednictwa, wartość sprzedaży

D E C Y Z J A

Na podstawieart. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60/zmieniam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście nr ZP/443-105/05/06 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaję, że stanowisko strony nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 grudnia 2005r. podatnik złożył wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu

i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług.

Zapytanie dotyczyło następujących kwestii:

  • Jak ustalić limit wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniający podatnika do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej z tytułu dostawy towarów używanych w procedurze VAT marża oraz w przypadku usług pośrednictwa,
  • Czy przepis §3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie kas rejestrujących oznacza, że spółka rozpoczynając sprzedaż w 2005 r. jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do dnia przekroczenia obrotów w wysokości 20 000 zł., nie później jednak niż do 31 grudnia 2005 r.

W uzupełnieniu pisma z dnia 2 stycznia 2006 r. Podatnik uzupełnił braki formalne swojego wniosku.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 czerwca 2005 r. tj., od dnia rozpoczęcia działalności. Przedmiotem działalności Spółki jest handel oraz pośrednictwo handlowew sprzedaży rzeczy używanych oraz zakup i sprzedaż dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Sprzedaż prowadzona jest w punkcie sprzedaży i przez internet za pośrednictwem Allegro.

Zdaniem podatnika do wielkości obrotu obligującego do wprowadzenia kasy fiskalnej należy przyjąć przy procedurze VAT marża ? wartość marży netto (art. 120 ust. 4), a przy pośrednictwie - kwotę prowizji netto (art. 30 ust. 1 pkt 4).

Postanowieniem nr ZP/443-105/05/06 z dnia 8 marca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Śródmieści uznał stanowisko strony za prawidłowe.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, a także treści w/w postanowienia oraz odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia przepisów prawnych ? stwierdzam, iż przedstawione powyżej stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister właściwy ds. Finansów Publicznych w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) zwolniłz obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, na czas określony niektóre grupy podatników. Zgodnie z § 3 ust. 5 tego rozporządzenia zwalnia sie z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł. z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2005 r. - podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 r. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 28, poz. 204) przedłużono okres zwolnienia dla podatników, którzy rozpoz działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, w wysokości 20.000 zł, równieżczęli sprzedaż w 2005 r. i w trakcie 2005 r. nie przekroczyli kwoty obrotów w przypadkach, kiedy dokonali pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, o którym mowa w § 1 tj. z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2706 ze zm.), w terminie późniejszym niż data rozpoczęcia ewidencjonowania, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy o VAT obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W myśl przepisu art. 120 ust. 4 cyt. Ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przepis ten stosownie do ust. 10 tego artykułu dotyczy m.in. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od : - osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, oraz podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 i podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4 i 5. W przypadku usług pośrednictwa postawa opodatkowania określona została w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy i stanowi ją kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonywanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku.

Cytowane powyżej przepisy definiują podstawę opodatkowania w przypadku dostawy towarów używanych i świadczenia usług pośrednictwa, natomiast nie określają sposobu ustalenia kwoty obrotu, która daje podatnikowi możliwość korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Kwota obrotu w przypadku, gdy podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub marża została jednoznacznie określona w przepisie §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatnika (Dz. U. Nr 85, poz. 798). Przepis ten stanowi, iż podatnicy prowadzący ewidencje przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Reasumując należy stwierdzić, iż kwota 20 000 zł. uprawniająca do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest obliczana od całej wartości sprzedaży uzyskanej przez podatnika z tytułu dostawy towarów używanych oraz pośrednictwa i po przekroczeniu tej kwoty następuje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej całej sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Z powyższych względów nie można podzielić stanowiska organu pierwszej instancji opartego na twierdzeniu, że kwota obrotu jest tożsama z podstawą opodatkowania.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla podatnika (por. art. 14b §1 i 2 Ordynacji podatkowej).

W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza decyzja została doręczona podatnikowi (por. art. 14 §5).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY