Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tj. emisję akcji?

sygnatura: PP-3/4407/59/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-07-18

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, emisja akcji

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spólki z dnia 4 maja 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 19.05.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza nr PP1-443/18/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu nie jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 marca 2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 06.03..2006 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Spółka w 2005 r. dokonała podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisj ę nowych akcji w drodze subskrypcji zamkniętej. W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia powyższej operacji Spółka korzystała ze specjalistycznych porad prawnych oraz finansowych. Za wykonanie usług zarówno Kancelaria Radców Prawnych jak i doradca finansowy wystawili Spółce faktury VAT. W chwili obecnej Spółka ponosi podobne koszty w związku z przygotowaniami do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tj. emisją akcji.
Zdaniem Spółki - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2005 r., w którym dopuszczono możliwość odliczania podatku naliczonego związanego z emisją akcji, jeżeli koszty te są poniesione w zakresie działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT - przysługuje jej prawo do w/w odliczenia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wydał postanowienie nr PP1-443/18/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r., w którym uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Stwierdził, iż emisja akcji nie mieści w katalogi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem podatek naliczony związany z emisją akcji nie podlega odliczeniu, co wynika z zasady określonej w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Na powyższe postanowienie Spółka wniosła w dniu 5 maja 2006 r. zażalenie podnosząc, wydane postanowienie rażąco narusza art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 ,poz. 535 ze zm.).

Ponadto narusza orzecznictwo ETS w zakresie wykładni i stosowania VI Dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Emisja akcji jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług określonym w art. 5 tej ustawy. Zatem powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przyznający prawo do odliczenia jedynie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, należałoby stwierdzić, iż prawo to nie przysługuje w stosunku do podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z emisją akcji.
Jednakże Europejski Trybunał Sprawiedliwości w powołanym przez Spółkę wyroku stwierdził, iż jeżeli emisja akcji została podjęta celem podniesienia kapitału z korzyścią dla ogólnie pojętej działalności gospodarczej, to należy uznać, iż poniesione koszty świadczeń uzyskanych przez podatnika w ramach owej transakcji stanowią część kosztów ogólnych i w konsekwencji stanowią element cenotwórczy jej towarów. Takie świadczenia pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z działalnością gospodarczą podatnika.
W związku z powyższym, zgodnie z brzmieniem art. 17 (1,2) VI Dyrektywy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT obciążającego wydatki poniesione w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w ramach prowadzonej emisji akcji, pod warunkiem jednakże, iż wszystkie transakcje wykonywane przez tego podatnika w ramach jego działalności są opodatkowane. Jeżeli jednak podatnik wykonuje jednocześnie czynności, dla których podatek podlega odliczeniu, jak i czynności, dla których podatek odliczeniu nie podlega, jest on uprawniony, stosowanie do art. 17 (5) akapit pierwszy VI Dyrektywy, do odliczenia tylko takiej części podatku VAT, jaka przypada na kwotę tych pierwszych transakcji.
Spółka wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, jak i zwolnione z opodatkowania tym podatkiem. Jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego związanego z emisją akcji czynnościomopodatkowanym, bądź zwolnionym, przy ustaleniu zakresu odliczenia zastosowanie znajdzie przepis art. 90 ust 2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłoby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
Spółce będzie zatem przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z emisją akcji w zakresie wynikającym z regulacji art. 90 ustawy o VAT, z uwzględnieniem regulacji art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY