Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo do odliczenia, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatku naliczonego przy nabyciu pełnej usługi gastronomicznej od podwykonawcy (posiłki, obsługa kelnerska), jak również od zakupu wyłącznie gotowych posiłków bez dodatkowych usług.

sygnatura: III-3/4430-610/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-07-21

słowa kluczowe:catering, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, usługi gastronomiczne

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (agencja artystyczna) przyjmuje zamówienia od podmiotów gospodarczych na organizację różnego rodzaju imprez, m.in. konferencji, sympozjów, koncertów, pikników, imprez plenerowych. W ramach organizacji tych imprez podmioty gospodarcze zamawiają również obsługę gastronomiczną.W tym przypadku Wnioskodawczyni, nie mając możliwości zapewnienia obsługi gastronomicznej we własnym zakresie korzysta z usług firm gastronomicznych ? jako podwykonawców. Wykonanie usługi dokumentowane jest przez podwykonawcę fakturą. Natomiast dla Wnioskodawczyni zakup przedmiotowych usług stanowi koszt uzyskania przychodów. Strona zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo do odliczenia, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), podatku naliczonego przy nabyciu pełnej usługi gastronomicznej od podwykonawcy (posiłki, obsługa kelnerska), jak również od zakupu wyłącznie gotowych posiłków bez dodatkowych usług. W opinii Wnioskodawczyni ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przedmiotowych usług, ponieważ nie służą one potrzebom wyłącznie firmy Strony, lecz są przedmiotem dalszej odsprzedaży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem dnia 8 maja 2006 r. uznał stanowisko zaprezentowane we wniosku za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego biorąc pod uwagę brzmienie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy Wnioskodawczyni nie może skorzystać z prawa do obniżenia podatku naliczonego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących powyższe zakupy.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dokonuje zmiany postanowienia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi ? zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy - m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne lub jedne i drugie,
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.
Natomiast stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej identyfikowane są za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, że opodatkowanie dostawy towarów lub świadczenia usług określoną stawką podatku jest związane w szczególności z zaklasyfikowaniem towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku Podatniczka organizując imprezy (konferencje, sympozja, obrady, itp.) korzysta z usług firm gastronomicznych jako podwykonawców. Zakupuje od nich ? jak wskazuje we wniosku - usługi gastronomiczne.
Tut. Organ stwierdza, że w zapytaniu nie określono jakie świadczenia wchodzą w skład nabywanej usługi (określonej w zapytaniu jako usługa, w skład której wchodzą posiłki oraz pełna obsługa kelnerska) oraz w jaki sposób sklasyfikowano powyższą usługę oraz gotowe posiłki, które ponadto zakupuje Wnioskodawczyni. Należy natomiast podkreślić, że fundamentalną cechą podatku od towarów i usług jest prawo Podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Pozbawienie go tego prawa należy do sytuacji wyjątkowych i nie może być interpretowane rozszerzająco.
W związku z powyższym należy uznać, że jeżeli zakupione usługi wchodzą w skład usługi gastronomicznej, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 55.3 ?Usługi gastronomiczne? Stronie nie przysługuje wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast, jeżeli zakupione towary lub usługi pozostają poza zakresem usług zaklasyfikowanych do ww. grupowania ?Usługi gastronomiczne?, wówczas Stronie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z zastrzeżeniem regulacji określonych w art. 86?88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji konkretnych towarów i usług, bowiem zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych.

Jednocześnie tut. Organ informuje iż niniejsza decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do organu pierwszej instancji, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego.
W związku z powyższym tut. Organ orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY