Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupów związanych z wykonaniem ekspozycji w siedzibie Spółki?

sygnatura: PP I 443/459/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-07-28

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony

W dniu 22 listopada 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupów związanych z wykonaniem ekspozycji w siedzibie Spółki. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury, urbanistyki, projektowania hal przemysłowych i osiedli domów jednorodzinnych oraz zajmuje się aranżacją wnętrz. Spółka planuje wykonać ekspozycję dla klientów w prywatnym mieszkaniu, będącym jednocześnie jej siedzibą. Wykonanie ekspozycji ma polegać na aranżacji części mieszkania tj. kuchni oraz łączącego się z nią salonu w nietypowych materiałach wykończeniowych, a także przebudowie kuchni oraz salonu, zakupie (wykonaniu) sprzętów, podłóg, wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, malowaniu. Zamiarem Spółki jest zamieszczenie zdjęć oraz rysunków projektowych wykonanej ekspozycji na stronie internetowej oraz w specjalistycznej prasie. Zdaniem Spółki, przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupów związanych z wykonaniem ekspozycji w siedzibie Spółki.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Organ I instancji powołując się na przepisy art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdził, iż poniesione przez Spółkę wydatki na wykonanie aranżacji siedziby należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, natomiast wydatki dotyczące przebudowy kuchni, salonu, wymiany podłóg, malowania oraz wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, jako inwestycje w obcym środku trwałym, będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywane od ich wartości odpisy amortyzacyjne, co potwierdzają wydane w przedmiotowej sprawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Zdaniem organu I instancji nie zostaną w przedstawionej sprawie spełnione przesłanki wykluczające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikające z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku VAT. Zatem w takim zakresie, w jakim wydatki związane z wykonaniem ekspozycji mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ww. ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b §2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego materiału w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa i działając w trybie nadzoru wszczął postępowanie w celu uchylenia przedmiotowej interpretacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby podatnik podatku od towarów i usług mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonany zakup musi być zatem związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jak wynika z treści zapytania Strony, wątpliwości dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupów związanych z wykonaniem ekspozycji w siedzibie Spółki będącej jednocześnie prywatnym mieszkaniem wspólnika spółki z o. o. Wykonanie ekspozycji ma polegać zarówno na aranżacji części mieszkania tj. kuchni oraz łączącego się z nią salonu w nietypowych materiałach wykończeniowych, przebudowie kuchni oraz salonu, zakupie sprzętów np. zmywarki, kuchenki gazowej, wyciągu, wykonaniu podłóg, wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, malowaniu ścian pomieszczeń. Zamiarem Spółki jest zamieszczenie zdjęć oraz rysunków projektowych wykonanej ekspozycji na stronie internetowej oraz w specjalistycznej prasie.

Zgodnie z regulacją art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa organ podatkowy jest obowiązany udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z kolei podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska.

Udzielona odpowiedź przez organ podatkowy zawiera ocenę prawną stanowiska podatnika. Zatem stan faktyczny przedstawiony we wniosku powinien być konkretny i wyczerpujący. W sytuacji, kiedy opis stanu faktycznego, dokonany przez Stronę nie jest precyzyjny, organ podatkowy powinien wystąpić do wnioskodawcy o wyraźne jego określenie. W przypadku braku przedstawienia wyczerpującego stanu faktycznego sprawy, organ podatkowy winien wezwać wnoszącego wniosek do usunięcia braków formalnych.

Problem w rozstrzyganej sprawie sprowadza się do właściwego wskazania okoliczności związanych z wynajmem lokalu-mieszkania prywatnego z przeznaczeniem siedzibę Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika bowiem czy lokal w chwili obecnej służy wyłącznie w całości do celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, czy również użytkowany jest w jakiejś części jako mieszkanie prywatne. Pozyskanie tej informacji będzie miało istotny wpływ na prawo do rozliczenia podatku naliczonego w oparciu o zapis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT, który stanowi że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W tym stanie rzeczy Dyrektor Izby Skarbowej uchylił postanowienie organu I instancji z uwagi na konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY