Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opodatkowane są usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-00.10) świadczone przez podatnika na rzecz członków stowarzyszenia?

sygnatura: PPB_2/4407-45/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-06-06

słowa kluczowe:składka członkowska, składki, usługi taksówkowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 21 marca 2006 r. Nr DUS-PP/443/5/2006/KJ stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie opodatkowania usług radiowych świadczonych przez podatnika na rzecz członków Zrzeszenia "X"

- odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania usług radiowych świadczonych bezpłatnie przez podatnika na rzecz członków Zrzeszenia"X".

W ww. piśmie wnioskodawca stwierdził, iż podstawę działania Towarzystwa "X" stanowi ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz.U.Nr 35, poz. 194) jak również Statut Stowarzyszenia. Zadaniem Towarzystwa "X" jest utrwalanie więzi środowiskowej, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz członków działalności kulturowej, oświatowej i socjalnej.

Przynależność do Stowarzyszenia oparta jest na całkowitej dobrowolności, natomiast finansowanie jego działalności statutowej pokrywane jest ze składek członkowskich.

W ramach działalności Towarzystwo "X" zorganizowało sieć radiową, poprzez którą wydawane są zlecenia członkom Stowarzyszenia. Zlecenia te są przyjmowane telefonicznie przez pracowników Stowarzyszenia.

Strona stwierdziła, iż w ten sposób realizowane są umowy zawarte przez Stowarzyszenie w imieniu członków dotyczące przewozów taksówkowych. Członkowie Stowarzyszenia jako podmioty gospodarcze w ramach własnej działalności gospodarczej są właścicielami użytkowanych radiotelefonów.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie ?non profit?, bez prowizji i nie przynosi żadnych korzyści i jest adresowana tylko do członków organizacji jako forma realizacji zadań statutowych. Zdaniem strony jest to więc bezpłatne świadczenie na rzecz członków ? zgodnie ze statutem - usługi zaklasyfikowanej do grupowania PKWiU 63.21.25-00.10 ? ?Obsługa centrali - wzywania Echo-Taxi?.

Jednocześnie strona wyraziła stanowisko, iż usługa wzywania ?Echo-Taxi? stanowi świadczenie usług i co do zasady będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże wyłącznie w warunkach odpłatności.

Strona poinformowała, iż członkowie zgodnie ze Statutem opłacają składki członkowskie, których wysokość określana jest przez Zarząd. Majątek Stowarzyszenia powstaje m.in. ze składek członkowskich.

W ocenie strony nie ma związku pomiędzy składką opłacaną przez członków a świadczeniem usług centrali wzywania Echo-Taxi, bo w tym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług.

Podsumowując strona uznała, iż aby świadczenie podlegało opodatkowaniu muszą być spełnione warunki z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.). Brak spełnienia któregokolwiek z warunków jest podstawą do traktowania usługi jako nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie w pismach z dnia 10 lutego 2006 r. oraz 27 lutego 2006 r. ? będących odpowiedzią na wezwanie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z 01 lutego 2006 r. ? strona poinformowała, iż wnoszone składki członkowskie przez członków Stowarzyszenia przeznaczone są w większym stopniu na pokrycie potrzeb związanych z utrzymaniem samego Stowarzyszenia. Kwota wydatków na cele statutowe jest kwotą zmienną i waha się od 7-15%. Pozostała część składki przeznaczona jest na cele utrzymania Centrali.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2006 r. Nr DUS-PP/443/5/2006/KJ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie uznał za nieprawidłowe stanowisko strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku wskazując, iż przychody Towarzystwa "X", pochodzące ze składek członkowskich, w części dotyczącej wydatków związanych z utrzymaniem samego Stowarzyszenia, nie rodzą zobowiązania podatkowego w podatku VAT, natomiast przychody pochodzące ze składek członkowskich w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na realizację na rzecz członków usługi przydzielania i rozdzielania informacji o zapotrzebowaniu na usługę transportową podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie z dnia 03 kwietnia 2006 r. W zażaleniu powyższym strona przedstawiła identyczną argumentację jak we wniosku z dnia 19 stycznia 2006 r. ponownie wyrażając stanowisko, iż z uwagi na bezpłatny charakter usługi ?Obsługi centrali ? wzywania Echo-Taxi? świadczonej wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia, nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m. in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie natomiast do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Czynnikiem decydującym o tym, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem za dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usługi, a nie tylko np. z przekazanym świadczeniem pieniężnym, jest określenie czy wynagrodzenie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem skutku prawnego określonego umową między stronami, tj. określoną dostawą lub wykonaniem określonej usługi.

Umową taką nie będzie na pewno zadeklarowanie przynależności do Towarzystwa "X" i opłacanie z tego tytułu składek. W sytuacji jednak, gdy część składek przeznaczona jest na utrzymanie centrali radiowo-telefonicznej ? wówczas w tej części mamy do czynienia z zapłatą za świadczenie usługi w ramach prowadzonej przez Towarzystwo "X" działalności gospodarczej.

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem strony, że nie została spełniona przesłanka odpłatności za wykonywane usługi przyjmowania i rozdzielania informacji o zapotrzebowaniu na usługę transportową.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego część składek (nawet do 93 %) pokrywa koszty obsługi centrali. Skoro zatem część składek przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji usług przyjmowania informacji o zapotrzebowaniu na usługę transportową - to zostaje spełniona przesłanka odpłatności.

Co za tym idzie, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o VAT usługa taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czynnikiem decydującym o możliwości korzystania z usługi centrali radio-taxi jest przynależność do Towarzystwa "X" i opłacanie składki członkowskiej. Istnieje zatem bezpośredni związek faktu opłacania składki z możliwością korzystania z usług przyjmowania i rozdzielania informacji o zapotrzebowaniu na usługę transportową.

Z powyższego wynika, iż składki wnoszone przez członków mają bezpośredni związek z korzystaniem z usług świadczonych przez centralę radio-taxi.

Zatem usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi ? PKWiU 63.21.25-00.10 (symbol podany przez stronę) świadczone przez Towarzystwo "X" na rzecz swoich członków, polegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zarówno we wniosku jak i w zażaleniu strona odwołała się do postanowień przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.Organ odwoławczy stoi na stanowisku, iż w sprawie powyższy przepis nie ma zastosowania, bowiem jak wykazano powyżej została spełniona przesłanka odpłatności za wykonaną usługę.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach ? Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY