Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacona niemieckiemu nabywcy kwota wyrównania z tytułu przekroczenia przez niego przewidywanej ilości zakupów powinna być traktowana przez Spółkę jako płatność na rzecz nabywcy za świadczoną przez niego usługę na rzecz Spółki?
Czy w powyższym przypadku Spółka powinna rozpoznać u siebie import usług o wartości odpowiadającej kwocie wyrównania?

sygnatura: PP-3/4407/48/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-06-05

słowa kluczowe:import usług, rabaty, upust

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 17.03.2006 r., na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 09.03.2006 r., nr DP1/443-18/06/PG/21112 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 10.01.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 17.01.2006 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie:
- czy wypłacona niemieckiemu nabywcy kwota wyrównania z tytułu przekroczenia przez niego przewidywanej ilości zakupów powinna być traktowana przez Spółkę jako płatność na rzecz nabywcy za świadczoną przez niego usługę na rzecz Spółki?,
- czy w powyższym przypadku Spółka powinna rozpoznać u siebie import usług o wartości odpowiadającej kwocie wyrównania?

W opisanym stanie faktycznym Spółka zawarła umowę ze spółką ... z siedzibą w Niemczech, w celu sprzedaży przez tę ostatnią wyrobów Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy cena zakupu wyrobów jest ustalana w ramach procedury kalkulacji cen artykułów, przeprowadzanej raz w roku na każdy następny rok gospodarczy, zgodnie z tzw. podręcznikiem do kalkulacji, stanowiącym załącznika do umowy. Według tego podręcznika poziom cen kalkulowany jest na podstawie pełnych kosztów produkcji oraz przewidywanej na dany rok ilości zamówień dokonywanych przez spółkę ... z doliczeniem narzutu zysku. W umowie strony ustaliły, iż w przypadku gdy po upływie roku gospodarczego suma dokonanych zakupów przez spółkę ... będzie wyższa od przyjętej dla celów kalkulacji cen, o więcej niż 10%, Spółka jest zobowiązana do wypłaty nabywcy kwoty wyrównania. Analogicznie w przypadku gdy rzeczywista wielkość sprzedaży Spółki jest niższa o więcej niż 10% od przewidywanej wielkości, to wówczas nabywca jest zobowiązany wypłacić Spółce wyrównanie. Wysokość wyrównania ustalana jest przy zastosowaniu średniej stawki kosztów stałych Spółki w odniesieniu do ilości odchylenia (różnica między rzeczywistą ilością zakupów a ilością przewidywaną). W przypadku gdy Spółka wypłaca wyrównanie to otrzymująca je spółka ... wystawia na tę okoliczność fakturę, a Spółka rozpoznaje u siebie import usług, który dokumentuje fakturą wewnętrzną.

W ocenie Spółki wypłacone wyrównanie stanowi premię pieniężną dla nabywcy z tytułu osiągnięcia przez niego określonego obrotu w określonym czasie. Nie jest bowiem powiązane z konkretną dostawą Wypłata wyrównania ma miejsce po zakończeniu danego roku i dotyczy całkowitego obrotu wyrobami. Zdaniem Spółki kwota wyrównania winna być potraktowana jako zapłata za usługę świadczoną na rzecz Spółki. Świadczenie niemieckiego kontrahenta zmierzające do zwiększenia wolumenu sprzedaży Spółki - w jej ocenie - jest najbardziej zbliżone do usługi reklamy i zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT winno być opodatkowana w kraju siedziby jej odbiorcy, tj. na terytorium Polski.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 09.03.2006 r. nie potwierdził stanowiska Spółki. Stwierdził bowiem, iż przyznana kontrahentowi zagranicznemu kwota dotyczy określonych dostaw i wpływa bezpośrednio na ostateczną cenę towaru, gdyż jak przyznaje Spółka dostawa towarów w ciągu roku odbywa sie po cenach wstępnie określonych. Zatem w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wypłacone kontrahentowi wyrównanie, w sytuacji większej niż przewidywana ilość zmówień powinno być traktowane jako opust, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ prowadzi do obniżenia ceny dostarczanego towaru. Natomiast wyrównanie otrzymane przez Spółkę skutkuje podwyższeniem ceny dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie, w którym domaga się jego zmiany zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w w/w wniosku. Powołując się na pismo Ministra Finansów z dnia 30.12.2004 r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 Spółka zauważa, iż jednym z kryteriów, wskazanych w tym piśmie, dla uznania wypłaconej premii pieniężnej za rabat jest jej powiązanie z konkretną dostawą, a co za tym idzie bezpośredni wpływ premii na wartość dostawy skutkujący obniżeniem jej ceny. Natomiast gdy wypłacana premia pieniężna nie jest związana z konkretna dostawą, a jej wypłata wiąże się z dokonaniem przez nabywcę zakupów określonej wartości lub ilości, to, jak wynika z w/w pisma, stanowi ona zapłatę na usługę świadczoną przez nabywcę, która podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. I z tym drugim przypadkiem zdaniem Spółki - mamy do czynienia w opisanym we wniosku stanie faktycznym. Spółka nie zgadza się z ustaleniami Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z którymi dostawa towarów przez Spółkę w ciągu roku odbywa się po cenach wstępnie określonych. Ceny dostarczanych towarów określone na początku roku- jak wyjaśnia Spółka - są cenami stałymi, co wynika z postanowień umowy. Ponadto Spółka odmiennie od Naczelnika Urzędu Skarbowego ocenia charakter kwoty wypłaconej na jej rzecz przez zagranicznego kontrahenta w przypadku gdy dokonał mniejszych zakupów od zaplanowanych. W ocenie Spółki kwota otrzymanego wyrównania stanowi odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy przez nabywcę jej wyrobów.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, w szczególności od ustalenia za co faktycznie premia pieniężna została wypłacona, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy też odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie.

W przypadku gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą powinna być traktowana jak rabat (opust), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do jej obniżenia. W ocenie organu odwoławczego z taka sytuacją mamy do czynienie w stanie faktycznym opisanym we wniosku. Opisana w pkt 3 umowy, zatytułowanym ?Warunki dostawy i odbioru" procedura ustalania ceny towarów wskazuje, że elementami kalkulacyjnymi tej ceny są: koszty wytworzenia oraz przewidywana ilość sprzedaży z doliczeniem narzutu. Zatem słusznie Naczelnik Urzędu Skarbowego ocenił, iż większa od przewidywanej ilość zakupów dokonana przez nabywcę ma bezpośredni wpływ na cenę towaru, skoro stanowi czynnik brany pod uwagę przy ustalaniu jej wysokości. Oznacza, to iż wypłacone przez Spółkę wyrównanie ma bezpośredni wpływ na wartość dokonanych dostaw, gdyż w efekcie prowadzi do obniżenia tej wartości. Dlatego kwota wyrównania winna być w takim przypadku traktowana jako opust, o którym mowa w art. 29 ust. 4 w/w ustawy o VAT skutkujący obniżeniem przez Spółkę podstawy opodatkowania poszczególnych wewnątrzwspólnotowych dostaw. Natomiast kwota wyrównania wypłacona Spółce przez niemieckiego nabywcę skutkuje podwyższeniem wartości konkretnych wewnątrzwspólnotowych dostaw. W obydwu przypadkach Spółka winna skorygować podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw w momencie wystawienia faktur dokumentujących wypłacenie lub otrzymanie kwoty wyrównania do ceny.

Odnosząc się do stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w piśmie z dnia 30.12.2004 r., na które powołuje sie Spółka w zażaleniu, Dyrektor tutejszej Izby Skarbowej zauważa, iż dotyczy ono interpretacji przepisów art. 8 i art. 29 w/w ustawy o VAT, lecz nie dokonanej w kontekście konkretnego, zindywidualizowanego stanu faktycznego. Minister Finansów rozróżniając i określając skutki podatkowe wypłacanych premii pieniężnych podkreślił, iż powinny być one ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem wypłaty premii. Stosując się do tego zalecenia organ podatkowy dokonał analizy wszystkich okoliczności faktycznych opisanych przez Spółkę we wniosku i na tej podstawie określił skutki podatkowe wypłaconej premii, biorąc pod uwagę rodzaje tych skutków określone w w/w piśmie.

Natomiast stanowisko Spółki, według którego wypłacone przez nią wyrównanie stanowi zapłatę za usługę reklamową świadczoną na jej rzecz przez nabywcę, a w przypadku gdy kwota wyrównania jest wypłacana Spółce przez niemieckiego kontrahenta, to wówczas ma charakter odszkodowania - jest nie do zaakceptowania. Nie można bowiem tej samej kwoty, wypłacanej z takich samych powodów przez obydwie strony umowy traktować w odmienny sposób, gdyż z punktu widzenia każdej ze stron brak jest elementów różnicujących okoliczności wypłaty tej kwoty. Poza tym sama konstrukcja umowy przemawia za tym, iż postanowienia określające wypłatę kwoty wyrównania jako zamieszczone w rozdziale 3 Warunki dostawy i odbioru, nie dotyczą dodatkowych świadczeń ze strony nabywcy w postaci usługi reklamowej, gdyż tego rodzaju postanowienia znalazły się w rozdziale 7 Wsparcie ze strony Dostawcy.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY