Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje dealerowi samochodowemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z czynszu, rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, które służą prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie wynajmu pojazdów.
Zdaniem firmy po uwzględnieniu zmian, które weszły w życie 22 sierpnia 2005 r. ograniczenie odliczenia podatku naliczonego o którym stanowi w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7b ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Spółki nabywa ona prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących uiszczenie rat leasingowych w wysokości 100% podatku na nich określonego, ponieważ przedmiotem działalności podatnika jest oddanie tych samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

sygnatura: PP II 443/81/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-06-07

słowa kluczowe:leasing, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, rata leasingowa, samochód osobowy

Postanowieniem z dnia 08.11.2005 r. Nr PPII/443/262/305/05 Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawione przez podatnika stanowisko uznał za prawidłowe. W świetle interpretacji wydanej przez organ podatkowy I instancji przepis art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez odwołanie do art. 86 ust. 3 ustawy ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego przez usługobiorców użytkujących na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze, samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 złotych. W opinii organu podatkowego I instancji przepis ten odnosi się jedynie do usługobiorców użytkujących przedmiotowe samochody, nie znajduje jednak zastosowania gdy usługobiorca nie użytkuje wynajętego samochodu lecz dokonuje odsprzedaży usług na podstawie zawartej umowy. Zakres regulacji art. 86 ust. 3 jest określony przez ustęp 4 artykułu 86 ustawy, który stanowi iż art. 86 ust. 3 nie ma zastosowania w stosunku do podatników, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż samochodów (pojazdów) lub ich oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze i są one przeznaczone do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Ponieważ Spółka prowadzi działalność we wskazanym wyżej zakresie organ podatkowy I instancji uznał, iż w analizowanym przypadku nie znajdą zastosowania przepisy art. 86 ust. 7 i art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wskazał, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w pełnej wysokości z czynszu, rat leasingowych, wynikających z zawartej umowy leasingu samochodów i pojazdów, które przez co najmniej sześć miesięcy wykorzystuje do wynajmu swoim kontrahentom.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez stronę działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa wszczął postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wskazuje, iż zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 cytowanej ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3 ustawy (tj. samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu nie może jednak przekroczyć 6.000 zł.
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż użytkuje ona samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego, które następnie oddaje w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Mając na uwadze powyższe przepisy prawne organ podatkowy II instancji wskazuje, iż w przypadku usługobiorców usług leasingowych istotnym jest jaki samochód jest przedmiotem umowy. Jeżeli jest to samochód osobowy bądź inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wówczas kwotę podatku naliczonego stanowi jedynie 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, z tym, że suma kwot w całym okresie użytkowania dotycząca jednego samochodu lub pojazdu nie może jednak przekroczyć 6.000 zł.
Organ podatkowy II instancji nie zgadza się z twierdzeniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, iż przepis art. 86 ust. 7 dotyczy jedynie usługobiorców użytkujących samochody o których mowa w art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy, nie ma natomiast zastosowania gdy usługobiorca świadczy usługi na podstawie zawartej umowy najmu. Organ podatkowy I instancji również nieprawidłowo wskazał, iż w stosunku do Spółki - leasigobiorcy wynajmującego używane samochody przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy nie znajdują zastosowania przepisy art. 86 ust. 7 i art. 86 ust. 3 ustawy, i tym samym nie odnoszą się do Spółki ograniczenia co do kwoty podatku naliczonego z czynszu (rat leasingowych) wynikających z zawartej umowy leasingu samochodów i pojazdów samochodowych. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wskazuje, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka nie jest nabywcą samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych lecz usługobiorcą użytkującym przedmiotowe samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Spółka bowiem przyjęła do używania samochody i inne pojazdy samochodowe, a więc nie zaszło nabycie przedmiotowych samochodów i pojazdów samochodowych w celu odsprzedaży bądź oddania w odpłatne używanie - o którym mowa w art. art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy. W związku z powyższym wbrew twierdzeniom organu podatkowego I instancji w sprawie znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 7 i art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług a nie będzie miał zastosowania przywołany przez Spółkę oraz organ I instancji przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 cytowanej ustawy. Bowiem przepis ten dotyczy jedynie "przypadku nabycia samochodów osobowych..." - art. 86 ust. 3 ustawy.
Podsumowując należy wskazać, iż Spółce -usługobiorcy użytkującemu samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na podstawie umowy leasingu kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu, raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów dotycząca jednego samochodu lub pojazdu nie może jednak przekroczyć 6.000 zł.
Jednocześnie organ odwoławczy zwraca uwagę na uregulowanie art. 7 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90. poz. 756) zgodnie z którym w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem 1.06.2005 r. kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisu art. 86 w brzmieniu obowiązującym do 1.06.2005 r. tj. 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) a suma kwot odliczonych nie może przekroczyć 5.000 zł. - art. 7 ust. 1.
Natomiast w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem m. in. umów leasingu, w stosunku do których kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku wykazanego przepis ust. 1 ma zastosowanie:
1)w odniesieniu do umów bez uwzględnienia zmian tej umowy dokonywanych po wejściu w życie ustawy, oraz
2) pod warunkiem ze umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 15 czerwca 2005 r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY