Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługowe przeszycie odzieży dla niemowląt (PKWiU 18.24.11 i 18.24.21) powinno być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

sygnatura: III-3/4430-560/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-06-09

słowa kluczowe:odzież dziecięca, odzież niemowlęca, podwykonawstwo

W złożonym w dniu 14 lutego 2006 r. wniosku (uzupełnionym w dniu 9 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym opodatkowania usług przeszycia odzieży dzianej i ubrań wierzchnich.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą, między innymi w zakresie usługowego przeszycia odzieży dzianej i ubrań wierzchnich. Zgodnie ze zleceniami wykonuje również przeszycia odzieży dla niemowląt - jako podwykonawca firm produkujących odzież dziecięcą. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264, ze zm.) wyroby powyższe sklasyfikowane zostały jako: - Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z dzianin - PKWiU 18.24.11;- Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z tkanin - PKWiU 18.24.21.W związku z powyższym Wnoskodawczyni wystąpiła z zapytaniem, czy wykonywanie usług przeszycia ww. wyrobów dla niemowląt zarówno z dzianin, jak i z tkanin powinno być opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.W opinii Podatniczki wykonywane usługi powinny być opodatkowane preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) w pozycji 45 wymieniono "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" bez względu na symbol.W tym przypadku, zdaniem Strony, mają również zastosowanie przepisy art. 8 ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że "usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych". W związku z powyższym, zdaniem Strony, jeżeli powstałe po przeszyciu wyroby są klasyfikowane w PKWiU w grupowaniach, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy, to stawka podatku na usługi przeszycia przedmiotowych wyrobów wynosi 7%.Jednocześnie do wniosku dołączono opinię Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w której stwierdzono, że "usługi przeszycia odzieży z dzianin i tkanin dla niemowląt do wzrostu 86 cm tj.: kaftaniki spacerowe, ubranka fantazyjne, kombinezony, śpioszki, rękawiczki (...), z wyłączeniem czapeczek niemowlęcych mieszczą się w grupowaniach obejmujących dany wyrób: 18.24.11-00 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin".

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r. uznał stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również czynności wymienione w pkt 1 - 5.
Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7, w tym również czynności wymienione w pkt 1 - 3.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy.

Strona wskazuje, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego przeszycia odzieży dzianej i ubrań wierzchnich. Zgodnie ze zleceniami wykonuje również przeszycia odzieży z dzianin i tkanin dla niemowląt - wyroby te sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 18.24.11 i 18.24.21, jako odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z dzianin i z tkanin. W związku z tym - w opinii Wnioskodawczyni - wykonywane usługi powinny być opodatkowane preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, z uwagi na fakt umieszczenia wyrobów stanowiących odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt - bez względu na symbol PKWiU - w pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że Strona nie jest producentem wyrobów w postaci odzieży dla niemowląt, który może dokonać - zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - odpłatnej dostawy tych towarów. W tym przypadku dostawa ta w myśl art. 41 ust. 2 ustawy - podlegałaby opodatkowaniu 7% stawką podatku, z uwagi na brzmienie pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy dotyczącej towarów (odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt). Natomiast w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni jest podatnikiem świadczącym na zlecenie innych firm usługi szycia odzieży dla niemowląt. Jak wynika bowiem ze stanu faktycznego zaprezentowanego we wniosku Strona "na zlecenie wykonuje również przeszycia odzieży z tkanin i dzianin dla niemowląt", a więc w opinii tut. Organu dokonuje świadczenia usług a nie dostawy towarów.
Z powołanego natomiast załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że usługi korzystające z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT zostały wymienione w pozycjach 135 -163. Wśród wymienionych tam usług brak jest usług zakwalifikowanych do grupowania o symbolu PKWiU 18.24.11, bądź usług szycia odzieży dla niemowląt bez względu na symbol PKWiU.
W związku z powyższym - w opinii tut. Organu wykonywane przez Stronę usługi przeszycia odzieży dla niemowląt na zlecenie innego podmiotu gospodarczego podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Tut. Organ nie neguje natomiast prawidłowości zaklasyfikowania przedmiotowej usługi do grupowania obejmującego odzież z tkanin i dzianin dla niemowląt - jednakże w analizowanym przypadku jest to kwestia wtórna i niezależna od stosunku prawnego łączącego Wnioskodawczynię ze zleceniodawcami. Zgodnie z ww. art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług i to kwalifikacja danej czynności do jednego z tych dwu zbiorów (dostawa towarów bądź świadczenie usług) decyduje, w konsekwencji, o stawce podatku.
Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do organu pierwszej instancji, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego.
W związku z powyższym tut. Organ orzekł, jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY