Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - podjęte przez podatnika we własnym zakresie czynności windykacyjne - związane ze ściąganiem zaległych wpłat abonementowych, kosztów wysyłania upomnienia, którymi to kosztami zostanie obciążony abonent?

sygnatura: PPB1-449/11/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-06-09

słowa kluczowe:usługi finansowe, windykacja należności

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po wszczęciu postępowania postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006r. znak: PPB1-449/11/06/I, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej Nr PP/443-34/05 z dnia 28.11.2005r wydane dla spółka "X" stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania czynności windykacyjnych związanych ze ściąganiem zaległych wpłat abonamentowych i kosztów wysłania upomnienia, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa,

- w ten sposób, iż uznaje stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2005r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2005r., uzupełnionym pismami z dnia 6.10.2005r., 23.11.2005r. Spółka "X" wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej czynności windykacyjnych związanych ze ściąganiem zaległych wpłat abonamentowych i kosztów wysłania upomnienia.

W przedmiotowym piśmie z dnia 30 sierpnia 2005r., uzupełnionym pismami z dnia 6.10.2005r., 23.11.2005r. przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy:

Podatnik jest operatorem telewizji kablowej, jego działalność polega na dostarczaniu do abonentów sygnałów telewizyjnych.

Jednocześnie we własnym zakresie zamierza podjąć czynności windykacyjne, związane ze ściąganiem zaległych wpłat abonamentowych, kosztów wysłania upomnienia itp. Za wykonanie wymienionych czynności obciążony zostanie kosztami abonent.

W związku z powyższym Spółka "X" zwraca się z pytaniem:

Czy ww. czynności windykacyjne i pobieranie za nie opłat są czynnościamiopodatkowanymi podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem wnioskodawcy czynności windykacyjne nie wiążą się z jakimkolwiek świadczeniem usług ze strony Spółki na rzecz abonenta.Świadczenie usług nie może mieć miejsca bez ustalenia konsumenta tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi. Dlatego zdaniem Podatnika czynności windykacyjne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie należy traktować ich jako świadczenia usług.

Postanowieniem Nr PP/443-34/05 z dnia 28 listopada 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki "X" w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach weryfikując ww. interpretację postanowieniem Nr PPB1-449/11/06/I z dnia 6.04.2006r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany ww. postanowienia organu I instancji.

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy przedstawiony przez Podatnika zważyć należy co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 5 ust.1 pkt.1 oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-16/93 - R. J. Tolsma orzekł, iż świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu artykułu 2(1) VI Dyrektywy i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie strony umowy określiły wynagrodzenie należne z tytułu danego świadczenia.

W związku z powyższym podjęcie przez Podatnika we własnym zakresie czynności windykacyjnych, związanych ze ściąganiem zaległych wpłat abonamentowych, kosztów wysłania upomnienia itp., którymi to kosztami obciążony zostanie abonent nie spełnia definicji świadczenia usług za wynagrodzeniem. Zatem wymienione czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy iż rozstrzygnięcie zawarte w ww. postanowieniu organu pierwszej instancji oparte zostało na błędnej ocenie prawnej przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, czym naruszono przepisy art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej., w myśl których interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Naruszenie przepisu art. 14a § 3 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, w świetle orzeczenia NSA z dnia 6.02.1995r. sygn. akt II SA 1642/94 rażące naruszenie prawa.

Z ww. orzeczenia wynika bowiem, iż przez rażące naruszenie prawa rozumie się cyt. "...oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa,..." .

Wydanie postanowienia stanowiącego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie oparte na błędnej ocenie prawnej przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego stanowi rażące naruszenie prawa.

Takie działanie obliguje organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji uchyla albo zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 , jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY