Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu usługa renowacji mebli antycznych wykonana w kraju na rzecz kontrahenta unijnego, będącego podatnikiem, jeżeli towary nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju?

sygnatura: PPB1-443/13/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2006-06-20

słowa kluczowe:dostawa wewnątrzwspólnotowa, meble, rzeczowy majątek ruchomy, usługi na majątku rzeczowym

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po wszczęciu postępowania postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2006r. Nr PPB1-449/13/06/I/23433/06, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 14 grudnia 2005r. Nr PP-443/70/05 wydane dla Pana B. W., stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania usługi renowacji mebli antycznych wykonanej w kraju na rzecz kontrahenta unijnego zidentyfikowanego dla potrzeb podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego na którym ma miejsce świadczona usługa, jeżeli towary nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju, w ten sposób, iż:

  • uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przyjmujące, iż dostawa kopii mebli antycznych, wykonanych na zamówienie kontrahenta unijnego, na podstawie dostarczonego przez niego oryginału lub wzorca, jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów opodatkowaną według 0% stawki podatku VAT,
  • w pozostałym zakresie uznaje postanowienie za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 października 2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim), uzupełnionym pismem z dnia 07.12.2005r. Pan B. W. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług:

  • usług renowacji mebli antycznych dokonywanych w kraju na rzecz kontrahenta unijnego, który podał podatnikowi swój numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • produkcji dla tego kontrahenta polegającej na wykonaniu kopii mebli zgodnych z oryginałem, według wzorca dostarczonego przez kontrahenta.

Zdaniem Wnioskodawcy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług opodatkowana stawką podatku VAT 0%.

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2005r. Nr PP-443/70/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim uznał za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Opisując w uzasadnieniu postanowienia przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny organ I instancji wskazał, iż cyt. ?...Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi renowacji mebli na zlecenie kontrahenta z państw Unii. Usługi te polegają na usunięciu starych powłok farby lub politury, uzupełnieniu brakujących lub zniszczonych fragmentów zgodnie z oryginałem, woskowaniem, dorobieniem kopii np. krzesła do kompletu. Po wykonaniu usługi uszlachetniania (renowacji) w terminie 30 dni towar jest wywożony na terytorium państw UE. Kontrahent unijny podał numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium świadczenia usługi...?.

Wobec tak zinterpretowanego stanu faktycznego organ I instancji wywiódł, iż Podatnik świadczy na terytorium Polski usługi renowacji mebli na rzecz kontrahenta z kraju Unii. Ponieważ kontrahent podał unijny numer identyfikacyjny a towary będące przedmiotem renowacji po wykonaniu usługi zostają w terminie 30 dni wywiezione poza terytorium kraju, zatem, zdaniem tegoż organu, należy uznać, że podatnik świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym opodatkowane w kraju nabywcy, a nie jak przedstawiono we wniosku wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%.

Tut. organ weryfikując ww. interpretację stwierdza co następuje:

W przedmiotowym wniosku p. B. W. wskazał, iż świadczy w kraju na rzecz kontrahenta unijnego, który podał mu swój numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, usługi renowacji mebli antycznych z UE (szczegółowo podając jaki jest zakres tych usług), a także wyjaśnił, że po wykonaniu renowacji lub zamówienia meble te są wywożone przez Podatnika na teren UE w terminie do 30 dni.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego w wniosku stanu faktycznego organ I instancji uznał, iż ww. usługa renowacji mebli jest usługą na ruchomym majątku rzeczowym, której kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulują przepisy art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) i art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Wskazać trzeba, iż przez ruchomy majątek rzeczowy należy rozumieć wszelkie towary, które nie są nieruchomościami oraz budowlami trwale związanymi z gruntem.

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym to usługi polegające na przetworzeniu, dostosowaniu jakiegoś produktu, po to by nadać mu nową postać, na wniosek zlecającego, który jest właścicielem rzeczy, jak również każda czynność polegająca na poddaniu rzeczy jakimkolwiek pracom, które dotyczą jej bezpośrednio i oddziałują na nią. Do takich usług możemy również zaliczyć usługi renowacji mebli, o których mowa w ww. wniosku Podatnika.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi ? miejsce, gdzie świadczący usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, (...) z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Natomiast w myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) tej ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

W myśl art. 28 ust. 7 ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c) i d), świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz przywołane wyżej przepisy uzasadnionym jest, zdaniem tut. organu, twierdzenie, że Podatnik wykonując na terytorium Polski usługi renowacji mebli na rzecz kontrahenta z kraju Unii, który to kontrahent podał unijny numer identyfikacyjny a towary będące przedmiotem renowacji po wykonaniu usługi zostają w terminie 30 dni wywiezione poza terytorium kraju, świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym opodatkowane w kraju nabywcy.

Zauważyć jednak należy, że Wnioskodawca, w swoim zapytaniu, wskazał też, że dokonuje produkcji polegającej na wykonaniu kopii mebli zgodnych z oryginałem np. wykonanie 6-tego krzesła do kompletu, lub wykonanie wg wzorca dostarczonego przez kontrahenta.

Nie sposób, zdaniem tut. organu przyjąć, iż w tym przypadku mamy do czynienia z usługami na ruchomym majątku rzeczowym.

Jak wynika z zaistniałego w sprawie stanu faktycznego Podatnik na podstawie oryginału lub też nadesłanego przez unijnego kontrahenta wzorca wykonuje jego kopię. Przedmiotem opodatkowania w tym przypadku jest dostawa tej właśnie kopii mebli, a nie jak wyżej wskazano usługa renowacji wykonywana przez Podatnika na przedmiotach powierzonych mu przez kontrahenta unijnego.

W okolicznościach wskazanych przez Wnioskodawcę jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, która zgodnie z przepisem art. 42 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, przy spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

Zasadnie zatem organ I instancji stwierdził w sentencji postanowienia, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Jednakże w uzasadnieniu tego postanowienia wyprowadził nieprawidłową ocenę prawną w kwestii opodatkowania dostawy wykonywanych przez Podatnika kopii mebli zgodnie z oryginałem lub według wzorca dostarczonych przez kontrahenta unijnego.Wydanie postanowienia stanowiącego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, opartego na błędnej ocenie prawnej przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego stanowi rażące naruszenie prawa.

Taka sytuacja obliguje organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Zatem postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY