Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik pyta czy w sytuacji gdy nie jest on płatnikiem podatku VAT sprzedaż przez niego działek budowlano-przemysłowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: PP I 443/579/06/JK

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-06-27

słowa kluczowe:działka pod budowę

W dniu 02,02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek Pana X o udzielenie interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.

Pytający w złożonym wniosku poinformował, że w drodze darowizny nabył działkę rolną. W 2001 roku dokonano zmiany przeznaczenia działki rolnej na budowlano-przemysłową. Następnie w 2006 r. pan X dokonał podziału nieruchomości. Jedna z działek przeznaczona została pod nowy układ komunikacyjny drogi gminnej i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Y. Powodem podziału działki był fakt, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono przez środek działki teren pod pas drogowy, co w ocenie pana X zmniejszyło atrakcyjność cenową działki. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że po sprzedaży działek nie powinien odprowadzać podatku od towarów i usług. Ponadto informuje, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 13.03.2006 r. Wnioskodawca pisze, że w pierwszym etapie zamierza dokonać sprzedaży jednej z działek, której wartość szacuje na 70.000 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna po przeanalizowaniu wniosku Pana X stwierdził postanowieniem z dnia 24.03.2006 r. Nr PP/443/1/16/54/06, iż stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji przedstawił, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług. Jednocześnie, w świetle art. 2 pkt 6 przedmiotowej ustawy przez towary rozumie się także grunty.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Przy czym, w myśl przywołanego art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Organ I instancji stwierdził, że pan X zamierza dokonać sprzedaży działek zakwalifikowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako działki budowlano-przemysłowe. Wskazał przy tym na zawarte przez Stronę sformułowanie ?w pierwszym etapie?, które w jego ocenie wskazuje na zamiar dokonywania sprzedaży kolejnych posiadanych przez pana X działek.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i przytoczone argumenty. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdził, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 02.02.2006 r. jest nieprawidłowe.

W dniu 28 kwietnia 2006 r. do organu II instancji wpłynęło zażalenie Pana X na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z dnia 24.03.2006 r. Nr PP/443/1/16/54/06.

Składając przedmiotowe zażalenie Strona podtrzymała swoje stanowisko, z którego wynika, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Pan X wyjaśnia, że miał zamiar sprzedać jednorazowo swoją działkę, lecz sytuacja rynkowa utrudnia takie postępowanie. Strona twierdzi, że dokonana czynność sprzedaży działki ma charakter jednorazowy. Wnioskodawca uważa, że art. 15 ust. 1 ustawy o VAT nie dotyczy jej z uwagi na fakt, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Pan X zwraca uwagę na fakt, że nie jest on pośrednikiem przy sprzedaży działek, w związku z tym sprzedaż działki nie będzie czynnością wykonywaną przez niego wielokrotnie i czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu wg stawki 22 %, zgodnie z art. 41 ust. l ustawy o VAT.

Dokonując analizy stanu faktycznego oraz mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu rozpatrując zażalenie strony uznał, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez zamiar częstotliwości prowadzenia działalności gospodarczej należy tutaj rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzonej działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasokres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani też ilość dokonywanych transakcji- sprzedanych działek. Decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności. Powtarzalność ta może odbywać się w sposób nieregularny-czyli niekoniecznie w tych samych odstępach czasowych, zaś za każdym razem można dokonać dostawy zarówno jednej lub większej ilości działek.

Z przedstawionego we wniosku z dnia 02.02.2006 r. oraz w piśmie z dnia 13.03.2006 r. przez pana X stanu faktycznego wynika, że Strona zamierzała dokonać sprzedaży działek. Pan X przedstawiając własne stanowisko w powyższej sprawie stwierdził, że nie powinien odprowadzać podatku od towarów i usług przy sprzedaży działek. Z powyższego wynika, że Strona działała z zamiarem wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Tym samym dostawa działek budowlanych jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 22%, wyjątkiem jest unormowanie zawarte w art. 43 ust. l pkt 9 ww. ustawy stanowiące, iż zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. W myśl brzmienia art. 113 ust. 13 pkt lit. d ustawy o podatku VAT podmiot z tytułu dokonania pierwszej sprzedaży terenów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę uzyska status podatnika podatku od towarów i usług. Składając zażalenie pan X stwierdził, iż zamierza sprzedać działkę jednorazowo i tylko niefortunnie użył sformułowania ?w pierwszym etapie?. Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż przy udzielaniu informacji o sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego przez organ podatkowy I instancji, ocenie podlega przedstawiony przez Stronę stan faktyczny. Zmiana stanu faktycznego dokonana w złożonym odwołaniu nie może powodować zmiany oceny stanowiska zaprezentowanego przez organ podatkowy udzielający interpretacji.

Zadaniem organu odwoławczego jest bowiem ocena udzielonej interpretacji w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i tak dokonana ocena- wskutek złożonego zażalenia ? potwierdza prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY