Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jednorazowa sprzedaż działki niezabudowanej pod rządami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług będzie rodziła obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?

sygnatura: PP I 443/1520/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-05-06

słowa kluczowe:dostawa, działki, grunt niezabudowany

D E C Y Z J A
Działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w wyniku wszczętego z urzędu postępowania Dyrektor Izby Skarbowej zmienia ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 27.09.2005 r. Nr PP/443/1/22/05 dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działki niezabudowanej dokonywanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wydane w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa i stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 07.07.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2001 r. Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabył działkę zabudowaną. W roku 2002 dokonano podziału działki na cztery części, w tym droga, oznaczone numerami: 8/3 - droga, 8/4,8/5,8/6. Działkę Nr 8/4 i udział 1/3 w drodze Nr 8/3 Wnioskodawca sprzedał w dniu 10.06.2002 r., natomiast działkę Nr 8/5 i udział 1/3 w drodze Nr 8/3 sprzedano 25.11.2003 r. Strona zamierza sprzedać niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym nr8/6 oraz 1/3 udziału w drodze Nr 8/3.
Wnioskodawca informuje, że będzie to jednorazowa sprzedaż w danym roku.
Z dołączonego do wniosku wypisu z rejestru gruntów wynika, że działka Nr 8/6 jest gruntem rolnym, dla tego terenu Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast z załączonego wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wynika, że działka Nr 8/6 oznaczona jest jako tereny przemysłów i składów.
Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż przedmiotowej działki o Nr 8/6 powinna być zwolniona z opodatkowania.
Naczelnik Urzędu Skarbowego oceniając stanowisko Wnioskodawcy postanowieniem z dnia 27.09.2005 r. Nr PP/443/1/22/05 stwierdził, że jest ono nieprawidłowe.
Organ podatkowy wskazując na definicję "podatnika" i pojęcia "działalności podatkowej" wywiódł, że działalność handlowców także wówczas, gdy dana czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, należy uznać za działalność gospodarczą. Ponadto stwierdzono, iż czynność wykonana jednorazowo będzie opodatkowana jeżeli osoba dokonuje takiej czynności po raz kolejny, co sugeruje w ten sposób nieprzypadkową jej powtarzalność, intencja dokonywania danej czynności wielokrotnie winna istnieć w momencie jej dokonywania.
W opinii organu I instancji przedstawione we wniosku okoliczności wskazują na fakt podjęcia przez Stronę działań zmierzających do sprzedaży przedmiotowego gruntu różnym nabywcom w sposób wielokrotny tj. dokonanie podziału geodezyjnego gruntu, w wyniku którego powstały trzy działki i wyodrębniono drogę. Wobec powyższego okoliczności towarzyszące sprzedaży przedmiotowego gruntu pozwalają na stwierdzenie, że czynność ta ma charakter powtarzalny, zorganizowany. Zdaniem Naczelnika Urząd Skarbowego planowana obecnie sprzedaż działki i udziału w drodze nie będzie dokonana jednorazowo, lecz jest kontynuacją działań podjętych wcześniej w tym zakresie. Taki sposób sprzedaży wypełni znamiona art. 15 ust. 2 cyt. ustawy i dostawa ta będzie stanowić działalność gospodarczą, w związku z czym Wnioskodawca uzyska z tego tytułu status podatnika podatku od towarów i usług.
Odnośnie natomiast określenia czy dana dostawa gruntu będzie opodatkowana czy też korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, organ podatkowy I instancji stwierdził, iż decydujące znaczenie w tej kwestii ma charakter gruntu w chwili dokonania jego dostawy. W przedstawionym przez Stronę stanie faktycznym sprawy, przy ustalaniu charakteru gruntu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, zdaniem organu podatkowego, należy wziąć pod uwagę politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do konkretnego terenu. Wobec faktu, iż w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, teren na którym położona jest przedmiotowa działka określa się jako " tereny przemysłu i składów", Naczelnik Urzędu Skarbowego mając na uwadze zapis art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwrócił się do Urzędu Miejskiego o wyjaśnienie pojęcia " tereny przemysłu i składów" określającego charakter przedmiotowego gruntu. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że pod pojęciem "tereny przemysłu i składów" należy rozumieć tereny, które powinny być przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz składy. W piśmie objaśniono również, że powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy Gmina przystąpi do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to ustalenia przyszłego prawa miejscowego dotyczącego przedmiotowego terenu, muszą być zgodne z zapisami wyżej wymienionego Studium.
Zdaniem organu podatkowego powyższe wyjaśnienie pozwala ustalić rzeczywisty stan faktyczny, z którego wynika, że teren, na którym położona jest przedmiotowa działka został jednoznacznie określony jako "teren pod zabudowę przemysłową i składy". Wiadomym zatem jest jaki charakter będzie posiadał grunt w chwili dokonania dostawy.
Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego dostawa ww. działki niezabudowanej nie może korzystać z preferencji podatkowych tj. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż zwolnienie to dotyczy wyłącznie dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.
Odnosząc powyższe regulacje prawne do stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy organ podatkowy I instancji uznał, iż czynność sprzedaży gruntu wymienionego na wstępie dokonywana zostanie w okolicznościach wskazujących na możliwość przypisania jej cech działalności gospodarczej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Dyrektor Izby Skarbowej, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b §2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego materiału w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa i stwierdził, że udzielona przez organ pierwszej instancji interpretacja jest błędna.
W tej sytuacji konieczna jest jej zmiana na podstawie art. 14b ust. 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym sprawy wynika, iż Strona zamierza dokonać sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 8/6 oraz 1/3 udziału w drodze Nr 8/3, która została wyodrębniona z działki Nr 8/1 poprzez jej podział. W 2001 r. Wnioskodawca nabył działkę zabudowaną Nr 8/1 a w 2002 r. dokonał jej podziału na cztery działki, przy czym jedna działka stanowi drogę. Dwie spośród wydzielonych działek wraz z udziałami w drodze zostały sprzedane w dniach 10.06.2002 r. i 25.11.2003 r., natomiast obecnie przedmiotem sprzedaży ma być ostatnia z działek o numerze ewidencyjnym 8/6 oraz 1/3 udziału w drodze Nr 8/3.
Obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług jest co do zasady uzależniony od łącznego wystąpienia dwóch przesłanek tj. od wykonania odpłatnej czynności podlegającej opodatkowaniu oraz od statusu podmiotu dokonującego tej czynności. Jeżeli dana czynność nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź podlega opodatkowaniu, ale jest wykonana przez podmiot, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to nie powstaje zobowiązanie podatkowe.
Za organem pierwszej instancji powtórzyć należy, iż w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i usług. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się także grunty, wobec czego dostawa działek budowlanych jest dostawą towarów podlegająca opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 22%, wyjątkiem jest unormowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowiące, iż zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu podlegają więc dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Pozostałe dostawy gruntów niezabudowanych (m. in. grunty rolne i leśne) są zwolnione od podatku VAT. Charakter gruntu każdorazowo należy określać w oparciu o założenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, a także decyzje wydane przez właściwe organy ustalające charakter działki np. decyzje o warunkach zabudowy.
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "zamiar". W każdym przypadku należy stwierdzić, czy intencją określonej czynności (tutaj sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę) będzie dokonywanie tej czynności częstotliwie czyli wielokrotnie. Intencja dokonywania danej czynności wielokrotnie winna istnieć w momencie jej dokonywania.
Zatem aby działalność nie nosiła znamion wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie może być realizowana w warunkach wskazujących na zamiar powtarzania czynności.
W świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zamiarem Wnioskodawcy jest sprzedaż jednej pozostałej po podziale z 2002 r. niezabudowanej działki, zakwalifikowanej w związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica- jako teren pod zabudowę przemysłową i składy przemysłu.
W przedmiotowej sprawie w opinii organu II instancji sprzedaż po dniu 01.05.2004 r. jednej działki z proporcjonalnym udziałem w użytkowaniu drogi w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dysponuje już dodatkowymi gruntami na sprzedaż, nie będzie rodziła obowiązku opodatkowania tej czynności podatkiem VAT. Dostawa jednej działki zakwalifikowanej jako teren pod zabudowę przemysłową i składy przemysłu, dokonana pod rządami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, nie powinna być oceniana pod kątem działań podatnika na podstawie zdarzeń sprzed daty wejścia w życie ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. Należy przypomnieć, iż ustawa z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) nie przewidywała opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży gruntów, gdyż grunt w brzmieniu tej ustawy nie był uznawany jako towar.
Dokonując oceny tych zdarzeń po dniu 01.05.2004 r. należy stwierdzić, iż jest to czynność sporadyczna, incydentalna. Aby jednorazową dostawę towarów lub jednorazowe świadczenie usług uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie. Natomiast jednorazowa czynność podmiotu niebędącego podatnikiem, spełniająca kryteria dostawy towarów lub świadczenia usług, zrealizowana w warunkach nie wskazujących na zamiar jej powtarzania (lub czynności podobnych) - nie kwalifikuje się do uznania jej za działalność gospodarczą. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży ze swego majątku części gruntu i jeżeli wykonuje to w warunkach wskazujących, że działania te nie są czynione z zamiarem ich powtarzania i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru - czynności te nie mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY