Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ma prawo do zastosowania stawki 0% za usługę przygotowania produkcji w sytuacji, gdy faktura jest wysyłana pocztą a nie wraz z eksportowanym towarem.

sygnatura: PP I 443/54/06/AW

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-05-19

słowa kluczowe:eksport towarów, podstawa opodatkowania, stawki podatku

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PPII/443/1/407/317/05 wydane na wniosek Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - i stwierdza, że stanowisko podatnika w kwestii prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku wystawienia faktury za przygotowanie produkcji dotyczącej sprzedaży eksportowej (do Rosji), jeżeli Podatnik wysyła fakturę pocztą, a nie wraz z dostarczanym towarem - jest prawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 11 sierpnia 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Sp. z o. o. o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zakupuje w Niemczech bezpośrednio u producenta opakowania do lodów, które następnie sprzedaje klientom w Polsce jak również eksportuje. Są to tzw. neutralne opakowania. W przypadku, gdy jego klient zamówi opakowanie według własnego projektu ponosi dodatkowe koszty przygotowania produkcji. Przygotowanie produkcji to wykonanie w firmie niemieckiej odpowiedniej ilości cylindrów drukujących, które pozostają w Niemczech i są własnością tej firmy. Cylindry te są wykorzystywane tylko do druku opakowań dla firmy zamawiającej indywidualny projekt. Kiedy kontrahent zrezygnuje, przy czym może to się zdarzyć po kilku miesiącach albo latach, ze swojego wzoru, cylindry są czyszczone i zostają wykorzystywane ponownie dla innego klienta.
Podatnik wskazał, iż nie traktuje kosztów przygotowania produkcji jako elementu kalkulacji ceny towaru, ponieważ w umowach z kontrahentami ustalane są ceny całoroczne a opłata za przygotowanie produkcji jest osobną pozycją tej umowy. Nie można tej opłaty wkalkulować w cenę towaru uzgodnioną w kontrakcie, ponieważ nie ma pewności, że klient zakupi uzgodnioną ilość towaru. Wystawiając odrębną fakturę za przygotowanie produkcji zbiegającą się w czasie z rozpoczęciem sprzedaży zamówionego towaru Podatnik ma gwarancje, że poniesione koszty na przygotowanie produkcji w szybkim czasie zostaną zwrócone niezależnie od ilości towaru zakupionego przez klienta. Firma niemiecka sprzedając Podatnikowi towar wystawia fakturę za opakowania, którą Podatnik otrzymuje wraz z dostawą, natomiast osobną fakturę za przygotowanie produkcji otrzymuje później pocztą.
Podatnik wskazał, iż przygotowanie produkcji polegające na wykonaniu w firmie niemieckiej odpowiedniej ilości cylindrów drukujących, które pozostają w Niemczech i są jej własnością nie jest usługą, do której stosuje się wyjątki z art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku eksportu towarów do Rosji Podatnik umieszcza na fakturze eksportowej, oprócz eksportowanego towaru, osobną pozycję ?opłata za przygotowanie produkcji? i stosuje stawkę 0%. Faktura wysyłana jest wraz z eksportowanym towarem.
Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ma prawo do zastosowania stawki 0% za usługę przygotowania produkcji w sytuacji, gdy faktura jest wysyłana pocztą a nie wraz z eksportowanym towarem.
W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek organ pierwszej instancji udzielił pisemnej interpretacji postanowieniem z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PP II/443/1/407/317/05, w którym stwierdzono, że stanowisko przedstawione przez Sp. z o. o. jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wskazał, że usługa przygotowania produkcji podlega opodatkowaniu na terytorium Polski zgodnie z zasadą wymienioną w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Brak jest podstaw prawnych do opodatkowania tej usługi wg stawki podatku w wysokości 0%, ponieważ usługa ta nie jest żadną z usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. a), nie jest także świadczona na podstawie żadnej z umów wymienionych w pkt 21 lit. b) tego artykułu.
Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14 b Ordynacji podatkowej wszczął postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Należy przede wszystkim wskazać, że kwestia sposobu wysyłania faktury kontrahentowi (z eksportowanym towarem czy pocztą) nie ma znaczenia dla stawki podatku, jaką towar lub usługa jest opodatkowany.
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 i 11 ustawy w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%.
Z kolei podstawa opodatkowania w eksporcie towarów ustalana jest zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. a mianowicie podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (w tym przypadku zastosowanie ma stawka 0%). Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że koszty przygotowania produkcji stanowią odrębną pozycję na fakturze eksportowej. Jednakże usługa przygotowania cylindrów drukujących, które pozostają w Niemczech i są nadal własnością kontrahenta niemieckiego, stanowi jeden z elementów składających się na koszt wytworzenia towaru, jakim są opakowania do lodów wg indywidualnego projektu. Zatem koszt przygotowania produkcji powinien być elementem kalkulacyjnym ceny opakowania do lodów.
Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje, iż wyrażone wyżej stanowisko oparte jest na regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i nie rozstrzyga w żaden sposób odnośnie prawidłowości sporządzania dokumentów celnych, wymaganych w obrocie towarowym z państwami trzecimi. Podkreślić należy bowiem, iż istota wątpliwości podatnika dotyczy prawa zastosowania stawki 0% co do zasady.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY