Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powinien naliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy w wyżej opisanej sytuacji nie ma podstawy prawnej do naliczania należnego podatku VAT.

sygnatura: PP I 443/55/06/AW

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-05-19

słowa kluczowe:cena, koszt produkcji, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podstawa opodatkowania, towar

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PPII/443/1/259/315/05 wydane na wniosek Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - i stwierdza, że stanowisko podatnika w sprawie braku obowiązku naliczania należnego podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji - jest nieprawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 11 sierpnia 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Sp. z o. o. o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zakupuje w Niemczech bezpośrednio u producenta opakowania do lodów, które następnie sprzedaje klientom w Polsce jak również eksportuje. Są to tzw. neutralne opakowania. W przypadku, gdy jego klient zamówi opakowanie według własnego projektu ponosi dodatkowe koszty przygotowania produkcji. Przygotowanie produkcji to wykonanie w firmie niemieckiej odpowiedniej ilości cylindrów drukujących, które pozostają w Niemczech i są własnością tej firmy. Cylindry te są wykorzystywane tylko do druku opakowań dla firmy zamawiającej indywidualny projekt. Kiedy kontrahent zrezygnuje, przy czym może to się zdarzyć po kilku miesiącach albo latach, ze swojego wzoru, cylindry są czyszczone i zostają wykorzystywane ponownie dla innego klienta.
Podatnik wskazał, iż nie traktuje kosztów przygotowania produkcji jako elementu kalkulacji ceny towaru, ponieważ w umowach z kontrahentami ustalane są ceny całoroczne a opłata za przygotowanie produkcji jest osobną pozycją tej umowy. Nie można tej opłaty wkalkulować w cenę towaru uzgodnioną w kontrakcie, ponieważ nie ma pewności, że klient zakupi uzgodnioną ilość towaru. Wystawiając odrębną fakturę za przygotowanie produkcji zbiegającą się w czasie z rozpoczęciem sprzedaży zamówionego towaru Podatnik ma gwarancje, że poniesione koszty na przygotowanie produkcji w szybkim czasie zostaną zwrócone niezależnie od ilości towaru zakupionego przez klienta.
Firma niemiecka sprzedając Podatnikowi towar wystawia fakturę za opakowania, którą Podatnik otrzymuje wraz z dostawą, natomiast osobną fakturę za przygotowanie produkcji otrzymuje później pocztą. Podatnik traktuje zakup opakowań jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, natomiast z fakturą za przygotowanie produkcji postępuje w sposób następujący:
- wycenia ją według kursu NBP z dnia wystawienia faktury, nie naliczając podatku od towarów i usług ani nie wystawiając faktury wewnętrznej,
- następnie klientowi oprócz faktury za zakupiony towar wystawia fakturę za przygotowanie produkcji wraz z 22% podatkiem od towarów i usług.
Podatnik wskazał, iż przygotowanie produkcji polegające na wykonaniu w firmie niemieckiej odpowiedniej ilości cylindrów drukujących, które pozostają w Niemczech i są jej własnością nie jest usługą, do której stosuje się wyjątki z art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług.
Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powinien naliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy w wyżej opisanej sytuacji nie ma podstawy prawnej do naliczania należnego podatku VAT.
W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek organ pierwszej instancji udzielił pisemnej interpretacji postanowieniem z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PP II/443/1/259/315/05, w którym stwierdzono poprawność stanowiska przedstawionego przez Sp. z o. o.
Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14 b Ordynacji podatkowej wszczął postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że koszty przygotowania produkcji stanowią odrębną pozycję umowy bowiem nie jest z góry znana ilość towaru, jaka zostanie zakupiona według określonego wzoru. Jednakże przygotowanie cylindrów drukujących, które pozostają w Niemczech i są nadal własnością kontrahenta niemieckiego, stanowi jeden z elementów składających się na koszt wytworzenia towaru, jakim są opakowania do lodów wg indywidualnego zamówienia. Zatem koszt przygotowania produkcji ? jako bezpośrednio związany z dostawą towarów ? powinien być elementem kalkulacyjnym ceny opakowania do lodów.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Stosownie do zapisu art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis art. 9 ust. 2 ustawy mówi, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:
1) nabywcą towarów jest:
a) podatnik podatku od towarów i usług, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,
b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
- z zastrzeżeniem art. 10;
2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a (dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej).
W myśl art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić i obejmuje ona podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku oraz wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Odnosząc się do opisanej w zapytaniu sytuacji należy stwierdzić, że Spółka winna ująć koszty przygotowania cylindrów drukujących w podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tj. opakowań do lodów. Zatem Spółka powinna naliczać podatek należny od wartości towaru powiększonego (jednorazowo) o koszt przygotowania produkcji. Zauważyć bowiem należy, iż powyższe koszty są ponoszone w związku z przygotowaniem towaru objętego procedurą wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i nie stanowią przedmiotu samoistnego świadczenia.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY