Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie Podatnika dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy zawartej w 1997 r. dotyczącej odpłatnego przeniesienia prawa własności projektu wynalazczego.

sygnatura: PP I 443/476/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-05-31

słowa kluczowe:prawo własności, projekt wynalazczy, sprzedaż praw, wynagrodzenia

W dniu 10.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto wpłynął wniosek pana X o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28.02.2006 r.
Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego w 1997 r. jako twórca projektu wynalazczego podpisał ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę odpłatnego przeniesienia prawa własności projektu wynalazczego. Na mocy tejże umowy otrzymuje po upływie każdego półrocza wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego. Kwota ta stanowi część uzyskanych dochodów przez nabywcę w tym okresie. Pan X uzyskane z tego tytułu należności rozliczał w zeznaniu z tytułu podatku dochodowego. W grudniu 2005 r. od wszystkich należności z ww. tytułu za okres od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2005 r. Naliczono podatek od towarów i usług i wraz z odsetkami i przelano na konto Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto.
W związku z powyższą sytuacją zapytanie dotyczy kwestii, czy pan X ma obowiązek rozliczać się z tytułu podatku od towarów i usług od otrzymywanego wynagrodzenia za odpłatne przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, zgodnie z umową z 1997 r. Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane przez niego wynagrodzenie zgodnie z podpisaną w 1997 r. umową o odpłatnym przekazaniu prawa własności projektu wynalazczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Po przeanalizowaniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto wydał postanowienie z dnia 27.03.2006 r. Nr PP /443-18/19520/06 uznając stanowisko strony w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy zawartej w 1997 r. dotyczącej odpłatnego przeniesienia prawa własności projektu wynalazczego za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ podatkowy I instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Organ podatkowy I instancji stanął na stanowisku, że odpłatne przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego i otrzymywane z tego tytułu po dniu 1 maja 2004 r. wynagrodzenie stanowi usługę.
W dniu 13.04.2006 r. do organu II instancji wpłynęło zażalenie pana X na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto z dnia 27.03.2006 r. Nr PP/443-18/19520/06.
Składając przedmiotowe zażalenie Strona podtrzymała swoje stanowisko, z którego wynika, że otrzymywane wynagrodzenie za odpłatne przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, zgodnie z umową z 1997 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zasadnicze znaczenie w przedmiotowej sprawie ma data zawarcia umowy dotyczącej przeniesienia prawa do projektu wynalazczego. W opinii Wnioskodawcy fakt, iż płatności związane z powyższą umową następują w okresie późniejszym pozostaje bez znaczenia dla określenia momentu wykonania usługi. Skoro przeniesienie praw do korzystania z projektu wynalazczego nastąpiło na podstawie umowy zawartej w 1997 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., to znaczy, że całość świadczenia zostało wykonane przed tym dniem. Na poparcie swojego stanowiska pan X wskazał na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 20.09.2005 r. Nr PPII 443-38-2005, które w identycznej sprawie jak jego jednoznacznie stwierdza, że wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego na podstawie umowy zawartej przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o podatku VAT nie podlega opodatkowaniu. Przed wydaniem przedmiotowej decyzji Strona w dniu 15.05.2006 r. skorzystała z prawa czynnego udziału w toczącym się postępowaniu. Zapoznała się ze zgromadzonym materiałem, składając jednocześnie kserokopię postanowienia Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 20.09.2005 r. Nr PP II 443-38-2005.
Dokonując analizy stanu faktycznego oraz mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu rozpatrując zażalenie Strony uznał, co następuje:
Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że umowa o odpłatnym przeniesieniu prawa własności projektu wynalazczego zawarta została przez pana X w 1997 roku a więc przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) czyli przed dniem 01.05.2004 r.
Istotny w sprawie jest fakt, że udzielenie prawa do korzystania z projektu wynalazczego w opisanej we wniosku sytuacji dotyczyło projektu przed jego opatentowaniem. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w art. 4 pkt 2 lit. c tejże ustawy ilekroć mowa jest o usługach rozumie się przez to sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej.
Umowa stanowiąca obecnie źródło dochodów pana X została zawarta w oparciu o art. 98 ustawy o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). W związku z powyższym fakt wykonania przedmiotowej usługi pozostawał poza zakresem stosowania ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Kwestią sporną w przedmiotowej sprawie jest opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy zawartej w 1997 r. dotyczącej przeniesienia prawa własności projektu wynalazczego. Organ II instancji stoi na stanowisku, że fakt otrzymywania przez pana X zapłaty należności związanych z powyższą umową nie ma znaczenia dla określenia momentu wykonania usługi. Przeniesienie prawa do korzystania z projektu wynalazczego nastąpiło w 1997 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, co oznacza, że cała usługa wykonana została przed tym dniem. W związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tm samym wynagrodzenie otrzymywane za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego w przedmiotowej sprawie również nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, iż stanowisko zaprezentowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto w zaskarżonym postanowieniu z dnia 27.03.2006. Nr PP/443-18/19520/06 jest nieprawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY