Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczy możliwości wniesienia aportem do spółki cywilnej przedmiotowych kas fiskalnych celem ich dalszego użytkowania (po wcześniejszym dokonaniu odczytu i wymianie modułów) oraz po ponownym dokonaniu rejestracji kas (nadaniu nowych numerów).

sygnatura: PP I 443/1745/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-04-10

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, sukcesja

DECYZJA
Na podstawie art. 14b §2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z dnia 07.11.2005 r. Nr PP/443/1/221/255/05 wydane dla państwa X w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków prawnych sukcesji podatkowej odnośnie prawa do dalszej rejestracji obrotu za pomocą kas fiskalnych, wniesionych do spółki cywilnej i uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 03.08.2005 r. (uzupełnionym pismami z dnia 22.08.2005 i 23.09.2005 r.), państwo X wystąpili do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:
Pani X wraz z mężem zamierzają dokonać zmiany prowadzonej dotychczas działalności w formie spółki ?małżeńskiej? i prowadzić ją jako spółka cywilna. Użytkowane dotychczas kasy fiskalne państwo X planują wnieść włącznie z całym majątkiem firmy do spółki cywilnej. Jedna z kas ma homologację (zakupiona została w lipcu 2001 roku), pozostałe kasy zakupione w 1998 roku nie posiadają homologacji. Zapytanie dotyczy możliwości wniesienia aportem do spółki cywilnej przedmiotowych kas fiskalnych celem ich dalszego użytkowania (po wcześniejszym dokonaniu odczytu i wymianie modułów) oraz po ponownym dokonaniu rejestracji kas (nadaniu nowych numerów).
Zdaniem państwa X wnosząc do spółki cywilnej przedmiotowe kasy fiskalne ? po dokonaniu odczytu i wymianie modułu, mają prawo do dalszego ewidencjonowania obrotu za pomocą tych kas.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wydał postanowienie z dnia 07.11.2005 r.
nr PP/443/1/221/255/05 w którym nie podzielił tego poglądu, stwierdzając, że wykorzystywanie kas rejestrujących, które nie posiadają homologacji, przez następcę prawnego-spółkę cywilną nie jest w przedmiotowej sytuacji możliwe.
Dokonując oceny udzielonej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
W myśl przepisu art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku :
1. przekształcenia innej osoby prawnej,
2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
Zgodnie z przepisem art. 93a § 2 pkt 2 oraz art. 93d ustawy Ordynacja podatkowa, spółka nie mająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby.
Wobec powyższego w przypadku, gdy małżonkowie wnoszą do spółki cywilnej przedsiębiorstwo, to zaistnieje przesłanka do powstania następstwa prawnego (tj. nowo powstała spółka wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu).
Zgodnie natomiast z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948), decyzje dopuszczające kasy do obrotu wydane przez Ministra Finansów na podstawie § 6 rozporządzenia wymienionego w § 14 tego rozporządzenia zachowują moc do dnia określonego w tych decyzjach, chyba że decyzja zostanie uchylona bądź cofnięta. Kasy nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego (ust. 2 ww. rozporządzenia).
Przedmiotowe kasy Państwo X nabyli w 1998 r. tj. w okresie obowiązywania decyzji Ministra Finansów. Z przedstawionego przez Podatników stanu faktycznego wynika, że decyzje dopuszczające kasy do obrotu, a wydane przez Ministra Finansów na podstawie § 6 rozporządzenia z 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109, poz. 1249, z 2000 r., Nr 105, poz. 1114 i 2001 r. Nr 67, poz. 691) nie zostały uchylone bądź cofnięte. Zgodnie z § 6 ust. 6 powołanego rozporządzenia decyzja dopuszczająca kasę do obrotu zostanie cofnięta we wskazanych przypadkach. Jeżeli używana w działalności kasa jest objęta decyzją, która nie została ani uchylona ani cofnięta, możliwe jest dalsze ewidencjonowanie obrotu przy jej wykorzystaniu.
Stosownie do przepisów § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) powyższa zmiana wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci kasy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY