Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi poligraficzne świadczone na rzecz kontrahenta z Unii?

sygnatura: PPB_2/449-0006/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-04-13

słowa kluczowe:miejsce świadczenia usług, usługi poligraficzne

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po wszczęciu z urzędu postępowania - postanowieniem z dnia 17.02.2006r. Nr PPB 2/449-0006/06/I - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 2 grudnia 2005 r. Nr PP/443-49/05/KW-71830 wydane dla Spółki "X" stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług poligraficznych świadczonych na rzecz kontrahenta z Unii jako wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 listopada 2004r., który wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 14.02.2005r. , uzupełnionym pismami z 19.11.2004r. (data wpływu do Urzędu 21.04.2005r.) oraz 21.11. 2005 r. Podatnik, zwrócił się do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT do czynności polegających na druku cyfrowym materiałów poligraficznych.

Postanowieniem z dnia 2.12.2005r. Nr PP/443-49/05/KW-71830 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał za nieprawidłowe stanowisko strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ I instancji wskazał, że (...) usługi poligraficzne można zakwalifikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, z zastosowaniem właściwych dla takich czynności zasad określenia miejsca świadczenia. W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy VAT w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane, przy czym z art. 28 ust. 8 ustawy VAT wynika, że w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione z terytorium kraju (...).

Stan faktyczny wskazany we wniosku podatnika z dnia 19 listopada 2004r., uzupełnionym pismami z 19.11.2004r. (data wpływu do Urzędu 21.04.2005r.) oraz 21.11. 2005r. nie pozwala na uznanie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu I instancji za zgodne z przepisami art. 27 ust.2 pkt 3 lit. d i art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie strona w piśmie z dnia 19 listopada 2004r. stwierdza, iż wykonywane przez nią czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 22.2 Usługi poligraficzne i usługi związane z poligrafią. W piśmie z dnia 24 kwietnia 2005r. podatnik podaje, że jego wyroby poligraficzne tj. książki, akcydensy i plakaty wielkoformatowe, objęte są kodem PKWiU 22.22 - Wyroby i usługi poligraficzne gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług postanowiono, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W ustawie o podatku od towarów i usług, w art. 27 i 28 wskazano szczegółowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust.1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Przepis ten wskazuje jako regułę ogólną, że usługi są opodatkowane w pierwszym rzędzie w kraju, w którym świadczący usługę ma siedzibę (przedsiębiorstwo), w której usługa jest wykonywana.

Wykonywane przez podatnika usługi poligraficzne nie mogą być zaklasyfikowane jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Przez usługi na ruchomym majątku rzeczowym należy bowiem rozumieć usługi mające za przedmiot rzeczy ruchome. Rzeczy ruchome - czyli przedmioty materialne nie będące nieruchomościami, wyodrębnione na tyle, że mogą stanowić samoistne dobra, być przedmiotem obrotu, przedstawiające wartość majątkową (por. art. 45 kc). Zatem majątek rzeczowy obejmuje przedmioty materialne już istniejące, a nie te mające dopiero powstać w przyszłości. Tymczasem, ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, iż otrzymuje on szczegółowe instrukcje (informacje) dotyczące zamawianego produktu. Nośnikiem informacji jest internet. Na podstawie otrzymanych danych wykonuje szereg usług zaliczanych do usług poligraficznych (PKWiU 22.2.). Po zakończeniu realizacji zlecenia , wydrukowane materiały są pakowane i wysyłane na adres zleceniodawcy. Wykonując przedmiotowe usługi podatnik korzysta z własnych materiałów. Za przedmiot usługi nie służą mu wyłącznie materiały kontrahenta. Otrzymując zlecenie dotyczące zamawianego produktu, podatnik nie otrzymuje jednocześnie rzeczy ruchomej. Rzecz taka powstanie dopiero w przyszłości, w wyniku wykonanej przez podatnika usługi.

W świetle powyższego wykonane przez stronę usługi poligraficzne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju wg stawki podstawowej tj. 22%. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wyrażoną z art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W tym stanie rzeczy argumenty podniesione w piśmie z dnia 21 lutego 2006r. nie mogą mieć wpływu na podjęcie niniejszego rozstrzygnięcia.

W świetle orzeczenia NSA z dnia 6.02.1995r. Sygn. Akt II SA 1642/94 przez rażące naruszenie prawa rozumie się "...oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa...".

Z uwagi na powyższe koniecznym było podjęcie rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwagi na rażące naruszenie przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d w związku z art. 28 ust. 7 ustawy o VAT. W uzasadnieniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wyjaśniono bowiem, że usługi poligraficzne należy zaklasyfikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji. Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY