Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie Spółki dotyczy możliwości wykazania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji po wznowieniu działalności, w przypadku wykreślenia podatnika z ewidencji podatników VAT czynnych w związku z nie składaniem deklaracji podatkowych VAT za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy o podatku VAT.

sygnatura: PP I 443/1348/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-04-18

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, nadwyżka podatku od towarów i usług, przerwa w działalności gospodarczej, wznowienie, zmiana przepisów

W dniu 28.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek spółki X o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 13.07.05 r. i 22.07.05r. Wątpliwości Spółki dotyczyły możliwości wykazania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji po wznowieniu działalności, w przypadku wykreślenia podatnika z ewidencji podatników VAT czynnych w związku z nie składaniem deklaracji podatkowych VAT za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy.
Spółka X została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna z dniem 16.11.1998 r. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy nie otrzymywała zleceń na wykonywanie usług budowlanych i w związku z tym nie dokonywała sprzedaży opodatkowanej oraz nie składała deklaracji podatkowych VAT-7.
W dniu 13 kwietnia 2004 r. utraciła, zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535. ze zm.) status zarejestrowanego podatnika podatku VAT i została wykreślona z rejestru podatników VAT.
W dniu 17 czerwca 2005 r. Podatnik złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.
Zapytanie spółki X dotyczyło potwierdzenia czy Spółka ma prawo wykazania w pierwszej deklaracji VAT-7 złożonej po wznowieniu działalności tj. kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji tj. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, powstałej przed dniem wykreślenia Spółki z ewidencji podatników.
Zdaniem Strony ma ona prawo wykazania w pierwszej deklaracji VAT-7 złożonej po wznowieniu działalności tj. kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji tj. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, powstałej przed dniem wykreślenia Spółki z ewidencji podatników.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna podzielił pogląd Strony w tym zakresie.
Dokonując oceny udzielonej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka X została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna jako podatnik VAT dnia 16.11.1998 r. oraz, że składała deklaracje VAT-7. W związku z nie składaniem deklaracji VAT-7 za sześć kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w myśl regulacji art. 157 tej ustawy podatnik został z mocy prawa uznany za podatnika zwolnionego. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT czynny spółka X dokonała w dniu 17 czerwca 2005 r.
Zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w deklaracji podatkowej składanej za maj 2004 r. lub za drugi kwartał 2004 r. uwzględnia się kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach na zasadach określonych w ustawie z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.(Dz. U. Nr 11,poz. 50 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem Spółka miała możliwość rozliczenia podatku naliczonego nad należnym w wyżej wymienionym okresie, żaden inny przepis ustawy nie uprawnia podatnika do rozliczenia podatku naliczonego, zatem zaprezentowany pogląd nie znajduje oparcia w regulacjach ustawy o podatku od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY