Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy sposobu opodatkowania sprzętu komputerowego.

sygnatura: III-3/4407int-50/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-04-25

słowa kluczowe:komputery, stawka preferencyjna podatku

W złożonym w dniu 17 lutego 2006 r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Strona zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniami dotyczącymi sposobu opodatkowania dostawy sprzętu komputerowego - w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona - jednostka samorządu terytorialnego - ogłosiła w dniu 27 stycznia 2006 r. Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Przedmiotem zamówienia była dostawa: 18 jednostek centralnych, 18 monitorów LCD, drukarki laserowej, projektora multimedialnego oraz dwóch zestawów oprogramowania specjalistycznego. Strona w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określiła, iż składowym elementem każdej z wymienionych w przedmiotowych załącznikach jednostek centralnych jest oprogramowanie Microsoft Windows XP HE PL oraz NOD32. W związku z zapytaniem jednego z wykonawców o stawkę podatku, Podatnik wskazał, iż przy zastosowaniu stawki podatku na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy art. 83 ust. 1 pkt 26 i art. 83 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług i zastosować 0% stawkę podatku. Z tym stanowiskiem nie zgodził się wykonawca stwierdzając, że powyższe przepisy nie mają zastosowania do oprogramowania - ustawodawca przewidując 0% stawkę podatku na jednostkę centralną, nie wspomina bowiem o oprogramowaniu. Ponadto, zdaniem wykonawcy, zgodnie z warunkami licencji, aby prawa autorskie pozostały zachowane, przedmiotowe programy muszą być wyszczególnione osobno na fakturze, a w konsekwencji nie jest możliwe zastosowanie wobec nich stawki 0%.W związku z powyższym Strona zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem o stawkę podatku na dostarczany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zdaniem Podatnika, do programów Microsoft Windows XP HE PL oraz NOD32 wchodzących w skład jednostek centralnych, objętych przedmiotowym przetargiem, winna być zastosowana 0% stawka podatku. Programy te stanowią integralną część jednostek centralnych, tak jak, np. klawiatury czy myszy, które również nie są wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Oprogramowanie nie stanowi również odrębnej pozycji w przedmiocie zamówienia. Oprócz dostawy integralnego oprogramowania, Strona zamówiła niezależne oprogramowanie specjalistyczne, które opodatkowane będzie 22% stawką podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku postanowieniem z dnia 3 marca 2006 r. Nr US III/443-9/06 uznał za nieprawidłowe stanowisko zaprezentowane we wniosku. W opinii organu podatkowego stawką 0% opodatkowany jest jedynie sprzęt komputerowego wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, pozostałe nie wyszczególnione tam elementy obciążone winny być stawką podstawową podatku.W dniu 13 marca 2006 r. Strona wniosła zażalenie na ww. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku, zarzucając rozstrzygnięciu organu pierwszej instancji naruszenie art. 83 ust. 1 pkt 26 i art. 83 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika programy Microsoft Windows XP HE PL oraz NOD32 stanowią integralną część jednostek centralnych, tak jak np. klawiatury i myszy, te ostatnie nie są wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, jednakże objęte są 0% stawką podatku. Przedmiotowe oprogramowanie (typu OEM) jest integralną częścią jednostek centralnych, których sprzedaż stanowi dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy, a w konsekwencji - w przypadku spełnienia pozostałych warunków określonych w art. 83 ust. 14 i ust. 15 ustawy - dostawa ta winna być opodatkowana zerową stawką podatku od towarów i usług. W opinii Strony gdyby przyjąć, że powyższe oprogramowanie powinno być opodatkowane 22% stawką podatku, analogiczne obciążenie należałoby zastosować do urządzeń peryferyjnych jednostki centralnej, w szczególności klawiatury, czy myszy. Ponadto gdyby zamawiający wyszczególnił oprogramowanie jako odrębną pozycję zamówienia zasadne byłoby zastosowanie do jego dostawy stawki podstawowej. Skarżący zauważył, że taka sytuacja zaistniałaby w przypadku dostawy oprogramowania odrębnego od jednostki centralnej, możliwego do zainstalowana na innych jednostkach centralnych niż te, które są przedmiotem dostawy.W związku z powyższym Strona wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i uznanie za prawidłowe stanowiska zawartego we wniosku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.
Przez placówki oświatowe, zgodnie z art. 43 ust. 9 ww. ustawy rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.Na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlega dostawa - dla ww. podmiotów - towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy. Są to:1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,2) drukarki,3) skanery,4) urządzenia komputerowe do pism Braille?a (dla osób niewidomych i niedowidzących),5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).Z ww. art. 83 ust. 13 ustawy wynika, że opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% jest tylko i wyłącznie sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie nie wymienione w załączniku elementy nie wchodzące w skład sprzętu komputerowego, będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%. Przepisy ustaw podatkowych nie przywołują definicji sprzętu komputerowego i nie określają jakie elementy konieczne wchodzą w skład jednostki centralnej komputera, czy też zestawu komputera stacjonarnego. Nie oznacza to, z jednej strony, iż skład jednostki centralnej może być tworzony dowolnie, jednakże zdaniem tut. Organu, przy ocenie elementów składowych jednostki centralnej nie należy abstrahować od zasad istniejących w danej dziedzinie obrotu gospodarczego - w tym przypadku w obrocie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.Zdaniem tut. Organu należy uznać iż "jednostka centralna" komputera jest to skład elementów, które jako całość stanowią zestaw urządzeń i narzędzi umożliwiających wykonywanie informatycznych operacji obliczeniowych (płyta główna, procesor, pamięć obliczeniowa, zasilanie). Poszczególne elementy mogą być przedmiotem osobnej dostawy lecz dopiero ich zebranie w powiązany ze sobą zespół stanowi o możliwości uruchomienia urządzenia i efektywnej pracy zestawu. "Jednostka centralna" winna być utożsamiana z CPU (Cental Processing Unit), jednakże zawężanie tego pojęcia wyłącznie do elementów obwodów elektrycznych wykonujących operacje logiczne i matematyczne oraz modułu sterującego, prowadzi do wyłączenia z definicji "jednostka centralna" np. elementu zasilającego, koniecznego i niezbędnego do prawidłowej pracy urządzenia. W opinii tut. Organu oprogramowanie typu OEM, w tym np. system operacyjny Microsoft Windows XP jest oprogramowaniem przyporządkowanym do danego zestawu komputerowego (jednostki centralnej). W przypadku zakupu jednostki centralnej komputera (procesor, płyta główna, kości pamięci, układ zasilania) możliwe jest nabycie systemu operacyjnego np. Windows XP w dwóch wersjach:- niezależnej, nabywanej osobno - w tym przypadku zakup jednostki centralnej może być dokonany osobno, np. bez danego systemu operacyjnego. Możliwe jest wówczas kupno systemu operacyjnego lub oprogramowania użytkowego niezależnie od jednostki centralnej a następnie ich instalacja w urządzeniu. Program komputerowy chroniony jest licencją i nie może być użytkowany na większej ilości komputerów niż określa to umowa. Możliwe jest jednakże jego przenoszenie - instalowanie na innych komputerach - w ramach licencji.- wersji OEM (integralnej) - instalowanej przed zakupem na danym komputerze (jednostce centralnej, zestawie), nie jest możliwe instalowanie go na innych zestawach - jest "przyporządkowany do danego komputera" (komputer jest specjalnie oznakowany). Należy także zauważyć, iż pojęcie "integralność oprogramowania z jednostką centralną (zestawem)" może być rozumiane w różny sposób - program komputerowy może być integralną częścią jednostki centralnej ponieważ bez niego sprzęt komputerowy będzie bezużyteczny, nie oznacza to jednak, że komputer nie będzie funkcjonował bez tego konkretnego oprogramowania - możliwe jest zastosowanie innego programu (np. Linux zamiast Windows). Zgodnie z zasadami przyjętymi w obrocie gospodarczym sprzętem i oprogramowaniem informatycznym, oprogramowanie w wersji OEM należy uznać za legalne tylko z komputerem, na którym zostało pierwotnie zainstalowane. Przeniesienie licencji oprogramowania OEM na inny komputer nie jest zgodne z umową licencyjną i nie jest możliwe bez naruszenia przepisów chroniących prawa autorskie właściciela oprogramowania. W przypadku licencji OEM do każdego komputera trzeba nabyć osobną licencję na program. W związku z powyższym w przypadku dostawy jednostki centralnej, której integralną częścią jest oprogramowanie (software) typu OEM, należy uznać, iż wszystkie elementy składające się na "jednostkę centralną" (w tym przedmiotowe oprogramowanie) podlegają regulacji art. 83 ust. 13 ustawy i są opodatkowane stawką 0% - przy spełnieniu warunków dodatkowych, określonych w art. 83 ust. 13-15 ustawy. Należy również zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się (przedmiotowy załącznik nr 8 do ustawy) również definicją "zestawy komputerów stacjonarnych" - w opinii tut. Organu jest to pojęcie szersze niż "jednostka centralna" i w jego zakres wchodzi co do zasady, jako jeden z elementów, oprogramowanie informatyczne.Natomiast w przypadku dostawy oprogramowania komputerowego niezależnie od jednostki centralnej lub zestawu komputerowego i wykazania go w odrębnej pozycji na fakturze zasadnym jest wówczas zastosowanie 22% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, tut. Organ orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY