Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: XV/4430-61/VAT/06/MO

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-04-28

słowa kluczowe:eksport towarów, zaliczka

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 20.02.2006 r. Nr III-2/443-87.1/65192/05/DP, uznając jednocześnie - za nieprawidłowe stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 05.08.2005 r., (uzupełnionym w piśmie z dnia 26.01.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług obrotu osiągniętego z tytułu zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów w przypadku, gdy w stosownym terminie Spółka nie uzyskała dokumentów potwierdzających ten eksport.

Spółka X w piśmie z dnia 05.08.2005 r. wystąpiła z wnioskiem w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wykładni przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty postanowieniem z dnia 13.09.2005 r. Nr III-2/443-60/40765/05/DP pozostawił wniosek Strony bez rozpatrzenia. Organ podatkowy uznał, iż Strona, mimo wezwania, nie doprecyzowała pytań zawartych we wniosku z dnia 05.08.2005 r. oraz nie sprecyzowała własnego stanowiska. Ponadto stwierdzono, iż oświadczenie Strony z dnia 19.08.2005 r. jest niezgodne z prawdą - w dacie złożenia wniosku toczyło się bowiem wobec Strony postępowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej, w zakresie rzetelności podstawy opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku od towarów i usług za okres maj - grudzień 2004 r. Postępowanie kontrolne zostało zakończone wynikiem kontroli nr V-500/W-29/18-0469/05 z dnia 09.08.2005 r. Wynik kontroli doręczony został Stronie w dniu 12.08.2005 r.

W związku ze złożonym przez Stronę zażaleniem, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 30.11.2005 r. Nr III-3/4407int-34/VAT/05/TK uchylił ww. postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty. W decyzji zalecono dokonanie porównania zakresu rzeczowego pytania Podatnika zawartego w treści wniosku z zakresem przedmiotowym kontroli, prowadzonej przez organ kontroli skarbowej, której konsekwencją był wynik kontroli nr V-500/W-29/18-0469/05 z dnia 09.08.2005 r. i na tej podstawie dokonanie oceny, czy przedmiotowa kontrola podatkowa obejmowała swym zakresem obszary prawa podatkowego zakreślone we wniosku.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w piśmie z dnia 16.01.2006 r. Nr V-0731/3/2006 wyjaśnił, iż ww. kontrola podatkowa obejmowała m.in. sprawdzenie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące maj - grudzień 2004 r. Natomiast wniosek Spółki z o.o. "D..." dotyczy stanu prawnego po 01.06.2005 r., czyli kontrola obejmowała inny zakres rzeczowy od tego zawartego w treści wniosku Strony z dnia 05.08.2005 r.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.01.2006 r. Nr III-2/443-60/40765/05/06/DP/W Strona w piśmie z dnia 26.01.2006 r. uzupełniła ww. wniosek z dnia 05.08.2005 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 05.08.2005 r. uzupełnionego w piśmie z dnia 26.01.2006 r. wynika, że Strona otrzymała w czerwcu 2005 r. zaliczkę na poczet eksportu towarów w wysokości 80 % wartości dostawy. Dostawa miała miejsce w miesiącu lipcu. Równocześnie do dnia 25 września Podatnik nie posiadał dokumentów potwierdzających dokonany eksport.

W związku z powyższym Strona zwróciła się z pytaniem, jaką stawką VAT: 0 % czy też inną obowiązującą na terytorium kraju, należy opodatkować otrzymane zaliczki na poczet eksportu towarów, w sytuacji gdy Podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających ten eksport towarów.

Zdaniem Podatnika obrót osiągnięty z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet eksportu towarów powinien być ujęty w deklaracji podatkowej za czerwiec i opodatkowany stawką VAT 0 %, niezależnie od faktu czy Spółka otrzymała potwierdzenie dokonania wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku - za prawidłowe.

Po przeanalizowaniu przedstawionych argumentów oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 20.02.2006 r. Nr III-2/443-87.1/65192/05/DP.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega eksport towarów. Przepisy art. 19 ust. 6, ust. 11, ust. 12 cyt. ustawy regulują moment powstania obowiązku podatkowego dla eksportu towarów. Stosownie do ww. art. 19 ust. 6 w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty (w brzmieniu obowiązującym od 01.06.2005 r.). Ponadto w myśl art. 19 ust. 11, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Powołany przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności (art. 19 ust. 12, w brzmieniu obowiązującym od 01.06.2005 r.).

Należy także zauważyć, iż zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 11 ustawy w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0 %. Warunkiem stosowania stawki 0 % jest posiadanie przez podatnika przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 6 ustawy) albo w przypadku eksportu towarów określonego w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, kopii dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 11 ustawy).

Ponadto w myśl art. 87 ust. 3 ustawy różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22 % obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Stosownie do art. 87 ust. 3a ustawy, do obrotu, o którym mowa w powołanym przepisie art. 87 ust. 3, wlicza się obrót z tytułu otrzymania należności, dla którego obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20 ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku jaka byłaby należna gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotową dostawę, objętych tą należnością.

Jak wynika z treści cytowanych przepisów (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.06.2005 r.) obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłego eksportu towarów powstaje z dniem jej otrzymania pod warunkiem, iż wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania. Odnosząc się do kwestii 0 % stawki VAT, mającej zastosowanie w odniesieniu do zaliczki otrzymanej z tytułu eksportu towarów, tutejszy organ zauważa, iż w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest przepisu, który jednoznacznie określa według jakich stawek opodatkowane są zaliczki, co może wskazywać na intencję ustawodawcy, by zaliczki opodatkować stawką właściwą dla czynności, której one dotyczą. Takie stanowisko znajduje także potwierdzenie w regulacjach dotyczących zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zawartych w powołanych przepisach art. 87 ust. 3 i ust. 3a. Przepisy te w sposób pośredni wskazują na prawo podatnika do zastosowania stawki VAT 0% z tytułu otrzymania ww. zaliczek. Skoro bowiem warunkiem otrzymania zwrotu nadwyżki podatku w terminie 60 dni jest złożenie zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku należnego w przypadku gdyby zaliczka dotyczyła dostawy krajowej, to przyjąć należy, iż zastosowanie ma stawka 0 %.

W świetle powyższego, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zaliczki podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0 %, czyli stawką taką samą jak eksport towarów.

Natomiast zdaniem tutejszego organu nie można podzielić poglądu, zgodnie z którym w rozpatrywanym stanie faktycznym brak dokumentów potwierdzających eksport towarów przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy określony w art. 41 ust. 6, ust. 7 i ust. 11, pozostaje bez wpływu na wysokość opodatkowania wcześniej otrzymanej zaliczki. Zgodnie z art. 41 ust. 7, jeżeli Podatnik nie posiada dokumentów, o których mowa w ww. art. 41 ust. 6 wówczas nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w cyt. ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w tym terminie mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w takim przypadku, podatnik traci również prawo do opodatkowania stawką 0 % otrzymanej wcześniej zaliczki na poczet przedmiotowej dostawy, w związku z czym powinien on dokonać korekty deklaracji, w której wykazał tę zaliczkę ze stawką 0%, zachowując jednocześnie prawo dokonania korekty podatku należnego po otrzymaniu w/w dokumentów, stosownie do treści art. 41 ust. 9 ustawy. Ponadto należy zauważyć, iż zapłacony podatek wraz z odsetkami podlega wówczas zwrotowi w trybie przewidzianym dla nadpłaty zdefiniowanej w art. 72 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r.

Przyjęcie w rozpatrywanym stanie faktycznym przeciwnego stanowiska - pozwalającego na opodatkowanie stawką odpowiednią dla dostawy krajowej jedynie różnicy pomiędzy całkowitą wartością dostarczonego towaru a wartością otrzymanej wcześniej zaliczki z tytułu tej dostawy, z zachowaniem prawa do opodatkowania przedmiotowej zaliczki stawką 0% - doprowadziłoby do sytuacji, w której jedna transakcja - eksportu towaru, w zależności od sposobu rozliczenia i uregulowania płatności, podlegałaby opodatkowaniu różnymi stawkami podatku od towarów i usług i stawiała przed podatnikiem inne wymagania w stosunku do udokumentowania dokonanej dostawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY