Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób należy skalkulować opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej osobie fizycznej w wieczyste użytkowanie?

sygnatura: PP-3/4407/41/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-04-27

słowa kluczowe:opłata, użytkowanie wieczyste

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa Powiatowego w Krakowie z dnia 23 lutego 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 10.03.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza nr PP1-443/113/05 z dnia 14 lutego 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 grudnia 2005 r. (wpływ do US dnia 23.12.2005 r.) Starostwo Powiatowe w Krakowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zapytanie dotyczyło sposobu kalkulacji opłaty rocznej za oddanie nieruchomości gruntowej osobie fizycznej w użytkowanie wieczyste.

Starostwo Powiatowe stoi na stanowisku, iż opłata za użytkowanie wieczyste nie zawiera podatku VAT - czyli jest wartością netto, a kwota podatku winna być doliczona do kwoty opłaty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wydał postanowienie nr PP1-443/113/05 z dnia 14 lutego 2006 r., w którym nie podzielił stanowiska Starostwa Powiatowego i stwierdził, iż cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług obejmuje należność wraz z kwotą podatku należnego. Ponadto wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego może zostać zmieniona jedynie na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
Na powyższe postanowienie Starostwo Powiatowe w Krakowie wniosło w dniu 28 lutego 2006 r. zażalenie podnosząc, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, co do zasad naliczania podatku od towarówi usług od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonych po aktualizacji (w 2002 r.) poprzednio obowiązującej opłaty rocznej. Zdaniem Starostwa Powiatowego opłata w nowej wysokości została ustalona zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tak ustalona opłata jest zdaniem Starostwa Powiatowego kwotą netto, którą należy powiększyć o podatek VAT.
Ponadto przedmiotowa interpretacja nie jest spójna z interpretacją przedstawioną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza nr PP1-443/100/05 z dnia 27 grudnia 2005 r.

Po rozpatrzeniu złożonego zażalenia oraz oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 1603 ze zm.), w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste od użytkowników wieczystych pobierane są określone opłaty. Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynność oddania w użytkowanie wieczyste - zgodnie z art. 8 - stanowi świadczenie usług.
Ustalenie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, a w konsekwencji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla w/w czynności należy do podmiotu świadczącego usługę.
Przepisy prawa podatkowego nie regulują sprawy wysokości opat z tytułu użytkowania wieczystego. W dniu 15 lutego 2005 r. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wyjaśnienie, (które zostało umieszczone na resortowej stronie internetowej) w zakresie możliwości dokonania zmiany i przekalkulowania opłat za użytkowanie wieczyste. Z powyższego pisma wynika, że zmiany w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego są dopuszczalne jedynie w ściśle określonych sytuacjach wskazanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Samo opodatkowanie podatkiem od towarów i usług użytkowania wieczystego, jeżeli nie wpływa na wartość nieruchomości nie jest podstawą do dokonania aktualizacji opłaty rocznej. Interpretacja zatem przepisów w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami należy do właściwości Ministra Infrastruktury. Wymieniony organ jest kompetentny w kwestii możliwości zwiększenia opłat pobieranych z tytułu użytkowania wieczystego. Organy podatkowe nie są upoważnione do zajmowania stanowiska w tym zakresie.
W związku z powyższym naczelnik urzędu skarbowego winien odmówić wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej.
Odnosząc sie do stwierdzenia, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza nr PP1-443-100/OS z dnia 27 grudnia 2005 r. nie jest spójne z zaskarżonym postanowieniem jest bezpodstawne, gdyż organ podatkowy w w/w postanowieniu nie wypowiadał się w sprawie określenia podstawy opodatkowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY