Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy korekty podatku naliczonego związanego z zakupami środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem aportu

sygnatura: PP-B/406-714/05/AKB

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-03-06

słowa kluczowe:aport, korekta podatku naliczonego, składnik majątkowy

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Wilda nr PV/443-138/2005 z dnia 10 listopada 2005r. dotyczące korekty podatku naliczonego związanego z zakupami środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem aportu i uznaję stanowisko podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pan R pismem z dnia 11 października 2005r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań- Wilda o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynikało, iż podatnik zamierza wnieść aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółkę jawną do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do składników majątkowych mających być przedmiotem aportu należą między innymi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe, zobowiązania i rezerwy, z wyjątkiem majątku nieruchomego. Zdaniem podatnika, jeżeli wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa byłoby zwolnione z VAT, skutkowałoby to koniecznością korekty odliczonego wcześniej podatku VAT związanego z zakupami składników wchodzących w skład tego aportu, a nie związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2005r. organ podatkowy uznał, iż zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku należnego, a obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego ciąży na nabywcy tego przedsiębiorstwa.

Po zapoznaniu się ze sprawą stwierdzam, co następuje.

Przedstawiony we wniosku podatnika stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości, iż przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorstwo lub jego oddział (zakład) samodzielnie sporządzający bilans. Nie ma zatem zastosowania wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), lecz zwolnienie podatkowe na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). W konsekwencji wykonanie czynności zwolnionej powoduje, że zmienia się prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu składników majątkowych będących przedmiotem aportu.

Jednakże biorąc pod uwagę art. 163 ust. 2 cyt. ustawy o p.t.u. w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004r. stosuje się zasady wynikające z ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Tak więc obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego - zgodnie z art. 91 ust. 7 cyt. ustawy o p.t.u.- powstanie wówczas, gdy przedmiotem aportu są również środki trwałe nabyte po 1 maja 2004r.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej właściwy dla strony i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji (por. ar. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej)

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY