Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje na na: 1) prowadzenie zajęć aerobiku - zaklasyfikowanych do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej PKWiU 93.04.10-00.00, 2) sprzedaż biletów wstępu dla widzów na spektakle, koncerty, przedstawienia, imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.21) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10) oraz wstępu na imprezy sportowe (np. bilety na mecze),3) opłaty - wpisowe - za uczestnictwo w zajęciach tj.kółka plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, kursy tańca, warsztaty wokalne, warsztaty i imprezy artystyczne, wyjazdy do teatrów i kin w ramach akcji "Lato w mieście", przeglądy i konkursy recytatorskie - związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych PKWiU 93.32.10-00.00,4) organizowanie imprez sportowych typu bieg uliczny, turniej szachowy, wyścigi rowerowe, piłka plażowa zaliczanych do grupowania PKWiU 92.62.12-00.00 oraz świadczenie usług związanych ze sportem pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych zaliczanych do grupowania PKWiU 92.62.13-00.00 - w sytuacji gdy ww.prowadzona działalność w zakresie sportu ma na celu realizację zadań statutowych podatnika?

sygnatura: Nr PPB_2/4407/1/2006/I/D

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-03-06

słowa kluczowe:działalność kulturalna, działalność statutowa, sport, statut, usługi kulturalne, usługi związane z kulturą, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, usługi związane ze sportem

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpoznaniu odwołania z dnia 03 stycznia 2006 r. Podatnika od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2005 r. Nr PPB2-443/1120/2005 zmieniającej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworznie z dnia 22 lipca 2005 r. Nr PP.III./443-12/2/2005 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług związanych z organizacją zajęć sportowych i zajęć kulturalnych - uchyla swoją decyzję z dnia 21 grudnia 2005 r. Nr PPB2-443/1120/2005 i uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 08 czerwca 2005 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08 czerwca 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworznie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług związanych z organizacją m.in.kółek plastycznych, warsztatów wokalnych i artystycznych, kursów tańca, wyjazdów do kin i teatrów w ramach akcji "lato w mieście" (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU-92.32.10-00.00), za które pobiera się wpisowe za uczestnictwo; w sprawie organizacji imprez sportowych, za które pobiera się opłaty startowe; organizowania zawodów gimnastyki artystycznej; prowadzenia zajęć aerobiku; opodatkowania biletów wstępu dla widzów.

W piśmie z dnia 08 czerwca 2005 r. podatnik stwierdził: "(...) naszym zdaniem wyżej wymienione wpisowe nie są wstępem, a wpływy z tego tytułu są zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.)." Jednocześnie podatnik zaznaczył, iż obecnie stosuje 7% stawkę podatku VAT.

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2005 r. Nr PP.III./443-12/2/2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie stwierdził w sentencji decyzji, iż stanowisko strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku jest prawidłowe. W uzasadnieniu decyzji potwierdził jednak prawidłowość opodatkowania 7% stawką usług związanych z organizacją kółek, przeglądów, konkursów, za które pobiera się wpisowe za uczestnictwo.

Tym samym w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej uzasadnienie przedmiotowego postanowienia pozostawało w sprzeczności z jego sentencją. Taka sprzeczność stanowiła rażące naruszenie prawa i przesądzała o konieczności uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ponadto w ocenie tut.organu rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu organu I instancji pozostawało w oczywistej sprzeczności z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania stawką 7% pobieranego wpisowego oraz w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług związanych z organizowaniem imprez sportowych.

W związku z powyższym - biorąc po uwagę przepisy art. 8 ust.1, art. 41 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.)Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe:

- opodatkowanie 22% stawką podatku VAT prowadzenia zajęć aerobiku - zaklasyfikowanych do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej PKWiU 93.04.10-00.00,

- opodatkowanie 7% stawką podatku VAT sprzedaży biletów wstępu dla widzów na spektakle, koncerty, przedstawienia, imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.21) związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10) oraz wstępu na imprezy sportowe (np. bilety na mecze).

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT winny być opłaty - wpisowe - za uczestnictwo w zajęciach tj.kółka plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, kursy tańca, warsztaty wokalne, warsztaty i imprezy artystyczne, wyjazdy do teatrów i kin w ramach akcji "Lato w mieście", przeglądy i konkursy recytatorskie - gdyż opłaty te nie stanowią wstępu i związane są z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych PKWiU 93.32.10-00.00.

Natomiast świadczone przez podatnika usługi polegające na organizowaniu imprez sportowych typu bieg uliczny, turniej szachowy, wyścigi rowerowe, piłka plażowa zaliczane do grupowania PKWiU 92.62.12-00.00 oraz usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane zaliczane do grupowania PKWiU 92.62.13-00.00 - będące przedmiotem jego działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 22%.

Od powyższej decyzji strona wniosła odwołanie z dnia 03 stycznia 2006 r. domagając się uchylenia lub zmiany decyzji w części dotyczącej opodatkowania opłat wpisowych za imprezy sportowe. Zdaniem strony organ wydający decyzję sprzecznie z prawem materialnym uważa wpisowe za przedmiot działalności gospodarczej. Organizowanie zawodów nie jest działalnością gospodarczą, gdyż nie jest obliczone na osiąganie przychodów, lecz mieści się w szerokim wachlarzu zadań własnych jednostki.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy organ odwoławczy stwierdza co następuje:

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (art. 8 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług. Pod pozycją 11 ww. załącznika nr 4 do ustawy jako zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymienione zostały usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem #185; - z wyłączeniem m.in.:

3)usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4)wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33 i 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

przy czym ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Wyróżnik 1) przy usługach związanych z rekreacją i sportem oznacza, że zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

W tej sprawie należy zatem ustalić czy świadczone usługi zaklasyfikowane do usług związanych ze sportem wykonywane są w ramach prowadzonej działalności czy też spełniają ww. warunki do zwolnienia z opodatkowania.

W świetle art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Podstawowe cele kultury fizycznej to dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli.(art. 2 ust.1 ww. ustawy). Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne. (art. 5 pkt 4 ww. ustawy).

Jak wynika z wyjaśnień zawartych w odwołaniu z dnia 03 stycznia 2006 r. podatnik w ramach swojej działalności statutowej a nie gospodarczej organizuje m.in. biegi uliczne, wyścigi rowerowe, rozgrywki piłki plażowej, z którymi związany jest obowiązek wnoszenia wpisowego przez osoby startujące jako zawodnicy.

Ponadto podatnik stwierdza, że w ramach nadanego mu statutu - do jego zadań należy organizowanie ww. imprez sportowych. Organizowanie zawodów nie jest działalnością gospodarczą, nie jest obliczone na osiąganie przychodów, mieści się w szerokim wachlarzu zadań własnych jednostki. Pobierane wpisowe nigdy nie pokrywa kosztu udziału w zawodach, rekompensując jedynie ich minimalną część.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej uznaje, iż usługi polegające na: organizowaniu imprez sportowych typu bieg uliczny, turniej szachowy, wyścigi rowerowe, piłka plażowa (zaklasyfikowane przez stronę do usług związanych z organizowaniem imprez sportowych - PKWiU 92.62.12-00.00) jak również na organizowaniu zawodów gimnastyki artystycznej (zaklasyfikowane przez stronę do usług związanych ze sportem, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKWiU 92.62.13-00) w sytuacji gdy za uczestnictwo w imprezach strona pobiera od uczestników tzw. startowe - podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy o VAT (poz. 11 zał.nr 4 do ww. ustawy).

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika bowiem, iż prowadzona działalność ma na celu realizację zadań statutowych w postaci organizowania zawodów sportowych dla szerokiej warstwy społeczeństwa. Natomiast nie jest celem podatnika dążenie do osiągania zysków.

Ponadto zgodnie z treścią pisma z dnia 8 czerwca 2005 r. strona świadczy usługi polegające na organizowaniu kółek plastycznych, wikliniarskich, ceramicznych, kursów tańca, warsztatów wokalnych, warsztatów i imprez artystycznych, wyjazdów do teatrów i kin w ramach akcji "Lato w mieście", przeglądów i konkursów recytatorskich. Za uczestnictwo w tych zajęciach pobiera opłaty wpisowe. Do ww. usług strona podała symbol PKWiU 93.32.10-00.00 - tj. usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.

Dyrektor Izby Skarbowej stoi na stanowisku, iż opłaty - wpisowe - za uczestnictwo w ww. zajęciach nie stanowią wstępu - zatem zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Opłaty te nie stanowią bowiem wstępu na spektakle, koncerty.

Jak stanowi art. 41 ust.1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak wynika z ww. pisma usługę polegającą na prowadzeniu zajęć aerobiku strona zaklasyfikowała do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej - PKWiU 93.04.10-00.00 - stosując dla świadczonych usług stawkę podstawową 22% VAT.

Natomiast dla sprzedaży biletów wstępu dla widzów na spektakle, koncerty, przedstawienia, imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.21) związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10) oraz wstęp na imprezy sportowe (np. bilety na mecze) - strona stosuje 7% stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 156 i 159 do ustawy o VAT.

Wyżej przedstawione stanowisko strony dotyczące opodatkowania stawką 22% usługi prowadzenia zajęć aerobiku, oraz stosowania stawki 7% przy dostawie biletów na imprezy - Dyrektor Izby Skarbowej uznaje za prawidłowe.

Z uwagi na fakt, iż w odwołaniu z dnia 03 stycznia 2006 r. podatnik wykazał, iż prowadzona przez niego działalność nie ma na celu systematycznego osiągania zysków Dyrektor Izby Skarbowej niniejszą decyzją uchyla decyzję z dnia 21 grudnia 2005 r. Nr PPB2-443/1120/2005 zmieniającą postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworznie z dnia 22 lipca 2005 r. Nr PP.III./443-12/2/2005 i uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 08 czerwca 2005 r.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Ewentualną skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji na adres wskazany do korespondencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY