Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania dostawy działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

sygnatura: PP-B/406z-2/06/AKB

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-03-05

słowa kluczowe:działka pod budowę, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 grudnia 2005r. (wpływ do tut. Izby 11.01. 2006r.) na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/320/05 z dnia 13 grudnia 2005r. uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2005r. w zakresie opodatkowania dostawy działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 października 2005r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zdaniem wnioskującego sprzedaż działek budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, które są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i gazową podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług. Przedmiotem dostawy jest w opinii podatnika budowla, którą stanowi uzbrojenie terenu. W takim przypadku nie rozdziela się wartości gruntu i sprzedaż ta jest opodatkowana stawką preferencyjną, tak jak infrastruktura związana z budownictwem mieszkaniowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 13 grudnia 2005r. uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe stwierdzając w uzasadnieniu, że dostawa gruntu wraz z uzbrojeniem terenu w media podlega opodatkowaniu według stawki 22%.

W zażaleniu podatnik nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego twierdząc, że prawidłowość stosowania stawki 7% wynika z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Ponadto strona powołuje pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań ? Śródmieście z dnia 8 czerwca 2004r. nr ZP/443-49/04/ds, które stanowi odpowiedź na pytanie współwłaściciela tej samej nieruchomości i uznaje za prawidłowe stosowanie stawki preferencyjnej.

Po zapoznaniu się ze sprawą stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) cyt. ustawy o p.t.u. do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 ? Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta RP (por. art. 2 pkt 12 ustawy o p.t.u.).

Z okoliczności sprawy przedstawionych we wniosku z dnia 19 października 2005r. wynika, że czynności wykonywane przez podatnika stanowią dostawę działek budowlanych uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową doprowadzającą te media do każdej działki. Przedmiotem dostawy nie są więc obiekty budownictwa mieszkaniowego wymienione w cyt. przepisie i w konsekwencji, wbrew twierdzeniom podatnika, nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Nie ma również zastosowania powoływana przez podatnika analogia do infrastruktury towarzyszącej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy stawkę 7% stosuje się także do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez infrastrukturę towarzyszącą rozumie się między innymi wszelkie sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków (por. art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o p.t.u.). Możliwość stosowania stawki preferencyjnej dotyczy zatem robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą, a nie dostawy budowli stanowiącej tę infrastrukturę. Nie można więc zastosować art. 2 pkt 6 cyt. ustawy o p.t.u. stanowiącego, iż towarami są rzecz ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, przy czym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (por. art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o p.t.u.). Mimo, że uzbrojenie terenu jest budowlą zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) należy wyjaśnić, iż do dostawy budowli stosuje się także podstawową stawkę podatku od towarów i usług, gdyż cyt. art. 146 dotyczy wyłącznie dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego, a nie budowli.

Podsumowując należy podkreślić, iż przedmiot dostawy powinien wynikać z umowy cywilnoprawnej zawartej między stronami transakcji. Zdaniem organów podatkowych w rozpatrywanej sprawie przedmiotem dostawy jest grunt i w tym przypadku ma zastosowanie cyt. art. 2 pkt 6 ustawy o p.t.u., a więc czynność podlegająca opodatkowaniu stawką podstawową. Jeżeli jednak w umowie określono, że czynność dotyczy budowli, to, wbrew twierdzeniom podatnika, nie ma do niej zastosowania cyt. art. 146 ustawy o p.t.u. i również podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku.

Odnosząc się do zarzutu istnienia w obrocie prawnym odmiennej interpretacji dotyczącej tej samej nieruchomości, zdaniem organu odwoławczego nie ma sprzeczności między stanowiskiem będącym przedmiotem niniejszego postępowania a stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań ? Śródmieście, wyrażonym w powołanym na wstępie piśmie. Zgodnie z jego treścią, jeżeli budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 7% jako obiekty budownictwa mieszkaniowego, wówczas wartość gruntu powiększy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stawce 7%?. Organ podatkowy nie zajął zatem jednoznacznego stanowiska, że w stanie faktycznym opisanym przez podatnika we wniosku ma zastosowanie preferencyjna stawka podatkowa.

Wobec powyższego organ odwoławczy uznaje za prawidłową ocenę dokonaną przez organ pierwszej instancji, że w okolicznościach wskazanych przez podatnika przedmiotem transakcji jest sprzedaż gruntu wraz z uzbrojeniem, co skutkuje zastosowaniem 22% stawki podatku.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY