Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Określenie momentu powstania obowiazku podatkowego w podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy faktyczne wydanie przedmiotu sprzedaży następuje w terminie późniejszym niż podpisanie aktu notarialnego (art. 19 ust. 10 ustawy o VAT).

sygnatura: PPB2-443/1311/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-03-07

słowa kluczowe:akt notarialny, moment powstania obowiązku podatkowego, protokół zdawczo-odbiorczy, wydanie towarów

DECYZJA

Na podstawie art. 207 w związku z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm., ost. zm. Dz. U. nr 143, poz. 1199), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach umarza jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte postanowieniem z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2005r., wydanego dla Podatnika - stanowiącego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

W ww. piśmie Wnioskodawca stwierdził, że: "... zawiera z klientami umowy przedwstępne, których przedmiotem jest przyrzeczenie sprzedaży domu lub mieszkania. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na poczet ustalonej ceny sprzedaży zaliczek według ustalonego w umowie harmonogramu. Zdarza się, że Podatnik zawiera z klientem przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości (w formie aktu notarialnego), zanim jeszcze klient wpłaci 100% wartości przedmiotu zakupu. (...) Faktyczne wydanie przedmiotu sprzedaży następuje więc w terminie późniejszym niż podpisanie aktu notarialnego".

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w ww. zakresie powstaje z chwilą otrzymania ostatniej części zapłaty nie później jednak niż 30 dnia od dnia faktycznego wydania nieruchomości budynkowej kupującemu.

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2005r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznał za prawidłowe stanowisko Strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku. W uzasadnieniu ww. postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, iż cyt.: "...obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania ostatniej części zapłaty nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia faktycznego odbioru nieruchomości przez nabywcę".

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2005r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wszczął z urzędu postępowanie w sprawie uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2005r., ze względu na to, iż stan faktyczny wskazany w ww. piśmie podatnika nie został przez niego w sposób wyczerpujący przedstawiony a zatem nie pozwalał na uznanie powyższego rozstrzygnięcia organu I instancji za zgodne z przepisami prawa.

W przedmiotowym postanowieniu, zgodnie z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej wyznaczono stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

W związku z powyższym pismem z dnia 16 grudnia 2005r., strona wniosła wyjaśnienia, zgodnie z którymi termin faktycznego odbioru przedmiotu umowy jest określony w akcie notarialnym przyrzeczonej umowy sprzedaży i następuje przeważnie kilka miesięcy po zawarciu przyrzeczonej umowy.

W kolejnych wyjaśnieniach podatnik sprecyzował, iż część ceny z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości zostaje wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego, po zawarciu aktu notarialnego następuje wydanie przedmiotu umowy, zaś ostateczna zapłata następuje w terminie 14 dni po końcowym odbiorze budynku.

Dysponując tak przedstawionym stanem faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, co następuje:W myśl art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ost. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 90, poz. 756) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, którymi w myśl art. 2 pkt 6 są również budynki.Zgodnie z art. 19 ust.10 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

Ww. przepis posługuje się pojęciem wydania towarów. W odniesieniu do lokali i budynków wydanie stanowi skutek dostawy czyli zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

W przedmiotowej sprawie wydanie towaru nie następuje jednak w dacie podpisania aktu notarialnego lecz w okresie późniejszym, określonym w akcie notarialnym i udokumentowanym protokołem zdawczo-odbiorczym. W świetle powyższego użyty w art. 19 ust. 10 zwrot "nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania" odnosi się do faktycznego wydania budynku.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Podatnika należy uznać za prawidłowe. Brak jest więc podstaw do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W wyroku NSA z dnia 11 stycznia 1994r., SAB/Wr 31/93 stwierdzono; "...wszczęte postępowanie administracyjne musi zostać zakończone załatwieniem sprawy(...). Jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ nie może odstąpić od załatwienia sprawy, w takim przypadku wydaje decyzję o umorzeniu postępowania".

Stosownie do art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY