Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej opracowaniem p.n. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .... - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP-A/406- 31/06/MK

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-03-10

słowa kluczowe:budownictwo mieszkaniowe, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, grunt niezabudowany, grunty rolne, plan miejscowy, sprzedaż gruntów, zagospodarowanie przestrzenne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.)

po zapoznaniu się z treścią postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005r. nr PP/443-35/RB/34354 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania gruntów podatkiem od towarów i usług - uznając, że przedmiotowa interpretacja jest nieprawidłowa

uchylam z urzędu

z uwagi na rażące naruszenie prawa postanowienie organu I instancji i stwierdzam, że sprzedaż gruntów objętych opracowaniem p.n. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .... - podlegają opodatkowaniu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18.11.2005r., dodatkowo uzupełnionym pismem z dnia 06.12.2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji w zakresie opodatkowania gruntów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przeznaczył do sprzedaży nieruchomość gruntową, która na podstawie wypisu z rejestru gruntów stanowi grunt rolny kl. V i tak jest użytkowana. Przedmiotowa działka leży na obszarze nieobjętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zgodnie natomiast z opracowaniem p.n. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy, działka leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

W ocenie Strony sprzedaż w/wym. działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Środzie Wlkp. postanowieniem z dnia 14 grudnia 2005r. nr PP/443-35/05/RB/34354 uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe i stwierdził, że dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11marca 2005r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 ze zm.) jest przedmiotowo zwolniona od podatku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzam, co następuje:

Z art.5 ust.1 obowiązującej od 1 maja 2004r. cyt. ustawy o VAT wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Towarami w świetle ustawy są rzeczy ruchome, wszelkie rodzaje energii, budynki i budowle lub ich części, a także grunty.

Dostawa gruntów została zatem objęta opodatkowaniem, jednakże w przypadku, gdy dotyczy ona terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.t.u. jest przedmiotowo zwolniona od VAT.

Zgodnie z wypisem z rejestru ksiąg wieczystych przedmiotową działkę zakwalifikowano do gruntów rolnych. Nie jest ona wprawdzie objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta, ale z powołanego wyżej opracowania wynika, że działka ta leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

W odniesieniu do wskazanej działki nie można zastosować zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1. pkt 9 ustawy o VAT, co w konsekwencji oznacza, że jej sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Reasumując - postanawiam jak w sentencji decyzji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika (por. art. 14b § 1 i 2 O.p.).

W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY