Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób skorygować wystawione w okresie od września 2003 r. do czerwca 2005 r. rachunki w sytuacji gdy od września 2003 r. nie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, a rejestracji w zakresie podatku VAT dokonał dopiero 17 czerwca 2005 r.

sygnatura: PP I 443/1517/05/SD

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-03-17

słowa kluczowe:faktura korygująca, rachunki, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, utrata prawa do zwolnienia, zwolnienia podmiotowe

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Nr PP/443/1/ 13/05 z dnia 15.09.2005 r. dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku od towarów i usług dotyczącej prawa do wystawienie faktur korygujących i uznaje stanowisko za prawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 12 lipca 2005 r. i 15 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynęły wnioski, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Pismem z dnia 8 sierpnia 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach. Braki formalne zostały uzupełnione 22 sierpnia 2005 r.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych jako podwykonawca. We wrześniu 2003 r. utracił zwolnienie podmiotowe w zakresie podatku od towarów i usług, przy czym nie dopełnił obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT. Za wykonane usługi budowlane zamiast wystawiać faktury VAT podatnik wystawiał rachunki. Po uzyskaniu w Urzędzie Skarbowym informacji podatnik dokonał w dniu 17.06.2005 r. rejestracji i następnie złożył deklaracje VAT -7 za okres od września 2003 r.
W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób skorygować wystawione w okresie od września 2003 r. do czerwca 2005 r. rachunki w sytuacji gdy od września 2003 r. nie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, a rejestracji w zakresie podatku VAT dokonał dopiero 17 czerwca 2005 r.
Zdaniem podatnika za okres od września 2003 r. do czerwca 2005 r. może wystawić faktury VAT do poszczególnych rachunków z datą bieżącą.
Po dokonaniu oceny stanowiska podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem Nr PP/443/1/ 13/05 z dnia 15.09.2005 r. stwierdził, iż zaprezentowane stanowisko jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, iż podatnik w okresie od września 2003 r. do czerwca 2005 r. nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym dla potwierdzenia wykonanych usług budowlanych nie mógł wystawiać faktur VAT.- Jedynie zarejestrowani podatnicy jako ? podatnicy VAT czynni? posiadający numer identyfikacji podatkowej mają prawo wystawiać faktury oznaczone wyrazami ?Faktura VAT? co wynika
z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podmiotom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).
Przy świadczeniu usług budowlano-montażowych fakturę VAT wystawia się z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wykonani usługi. Terminy te określone zostały w § 13 i § 15 rozporządzenia cytowanego wyżej oraz w art. 19 ust. 13 lit. d ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Powyższe przepisy wskazują jednoznacznie, że fakturę VAT wystawia się tylko w sytuacjach i terminach przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług i rozporządzeniu wykonawczym do ustawy a zatem podatnik nie ma możliwości skorygowania rachunków dokumentujących wykonane usługi budowlane w latach 2003 do 2005, poprzez wystawienie faktur VAT z datą bieżącą. Ponadto organ podatkowy podniósł, iż ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11,poz. 50 ze zm.) i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy z dnia 22 marca 2002 r., które obowiązywały do dnia 30 kwietnia 2004 r. również określały obowiązki podatnika w zakresie zasad wystawiania faktur VAT. Faktury oznaczone wyrazami ?Faktura VAT? mogli wystawiać tylko zarejestrowani podatnicy nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi a w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług (art. 8 b pkt 2 d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. i § 38 i 40 rozporządzenia wykonawczego do ustawy).
Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej postanowieniem Nr PP/443/1517/05/SD z dnia 8.03.2006 r. wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14 a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Sposób dokumentowania dokonania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług regulują przepisy:
? ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535),
? rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971, ze zm.).
Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971, ze zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Strona stała się podatnikiem podatku od towarów i usług od września 2003 r. natomiast obowiązku rejestracji w zakresie podatku VAT dokonała dopiero 17 czerwca 2005 r.
Ponieważ Strona była podatnikiem podatku od towarów i usług od września 2003 r., jednak nie dopełniła obowiązku rejestracji, wystawiane zatem w tym okresie rachunki na sprzedaż usług w istocie stanowiły faktury, bowiem takie dokumenty winien wystawiać podatnik VAT na potwierdzenie wykonywanych przez siebie czynności, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług(Dz. U. 11, poz. 50 ze zm.) oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (od 1.05.2004 r.) a mocy ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Po dokonaniu rejestracji dla potrzeb rozliczeń w podatku od towarów i usług podatnik posiada status podatnika zarejestrowanego, uprawniony jest do wystawienia faktur korygujących.
Zatem zastosowanie znajduje tu regulacja § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).
Podatnik jest uprawniony do wystawienia faktur korygujących do wystawionych rachunków, dokumentujących sprzedaż świadczonych usług. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z zasadą rozliczeń w podatku od towarów i usług jest prawo nabywcy towarów i usług do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy. Skoro podatnik - z różnych przyczyn - nie dokumentował sprzedaży fakturami zawierającymi kwoty należnych podatków, uzasadnione jest umożliwienie wystawienia prawidłowych dokumentów- w momencie, kiedy już legitymował się statusem podatnika prawidłowo zarejestrowanego dla rozliczeń w podatku od towarów i usług.
Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadniona jest zmiana postanowienia w oparciu o przepis art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY