Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych - nabytych w drodze spadku i darowizny - w sytuacji gdy: dostawy pierwszych dwóch działek dokonano w 2003 r. (pod rządami ustawy z dnia 8.01.1993 r. o VAT), a dostaw kolejnych dokonano pod rządami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o VAT jak również występuje zamiar kolejnych dostaw działek?

sygnatura: PPB2-4407-14/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-03-16

słowa kluczowe:częstotliwość, częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, dostawa towarów, działka pod budowę, grunty, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm., ost. zm. Dz. U. nr 143, poz. 1199) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 20 stycznia 2006r., stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych:

- odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2005r., strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie o wydanie wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wnioskodawczyni poinformowała organ podatkowy, iż posiada nieruchomości gruntowe nabyte w drodze spadku i darowizny, które obecnie stanowią jej majątek osobisty. We wniosku strona oświadczyła, iż cyt.: ?W okresie od 2003r. do chwili obecnej sprzedałam 6 działek (...), ...zamierzam sprzedawać kolejne działki?.Zdaniem strony od ww. sprzedaży nie ma obowiązku naliczania i odprowadzenia podatku VAT z uwagi na fakt, iż w posiadanie ww. gruntów weszła w drodze spadku i darowizny.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uznał za nieprawidłowe stanowisko strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku. W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął stanowisko, iż w przypadku gdy dostawa gruntu dokonywana jest w okolicznościach wskazujących na wykonywanie tej czynności w sposób częstotliwy, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie strona wniosła do organu II instancji zażalenie z wnioskiem o uchylenie w całości stanowiska zajętego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ost. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 90, poz. 756) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 ust. 6 ww. ustawy o VAT towarami są również grunty. A zatem dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ? art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT.Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podtrzymuje stanowisko organu I instancji odnośnie faktu opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonanej dostawy gruntu, jeżeli okoliczności wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Przez zamiar częstotliwości należy tutaj rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności.Aktualne pozostaje stanowisko doktryny, wyrażone m.in. w orzeczeniu z dnia30 kwietnia 1999r. (I SA/Lu 233/98, Monitor Podatkowy 2000/6/42), że: ?Okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania usług w sposób częstotliwy (...) muszą istnieć w chwili ich wykonywania w rozumieniu ustawy, a nie w okresie późniejszym.?Zatem aby działalność nie nosiła znamion wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie może być realizowana w warunkach wskazujących na zamiar powtarzania czynności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasokres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani też ilość dokonywanych transakcji - sprzedanych działek. Decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności. Powtarzalność ta może odbywać się w sposób nieregularny ? czyli niekoniecznie w tych samych odstępach czasowych, zaś za każdym razem można dokonać dostawy zarówno jednej lub większej ilości działek.

Zatem w sytuacji gdy osoba w chwili dokonywania dostawy pierwszej działki budowlanej miała świadomość, iż będzie dokonywała dalszych dostaw działek ? będziemy mieli do czynienia z częstotliwością wykonywanych czynności.

W piśmie skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego strona stwierdziła, iż ?...działki z dniem 26.06.2003r., zostały przekształcone na działki budowlane o numerach od 18 do 29 (...). W okresie od 2003r. do chwili obecnej sprzedałam 6 działek....?. W takiej sytuacji dostawa działki w dniu 30.09.2004r., jak i następnej ? kolejnej działki -podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ? w związku z art. 2 pkt 6 ? ustawy o VAT a strona dokonując tych dostaw stała się podatnikiem podatku od towarów i usług już w momencie dostawy działki z dnia 30.09.2004r.

Jednocześnie organ odwoławczy zauważa, iż dostawa 2 działek dokonana w 2003r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) sprzedaż gruntu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W zażaleniu strona kwestionuje rozstrzygnięcie organu podatkowego I instancji, twierdząc że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej a nieruchomości będące przedmiotem dostawy stanowią jej majątek osobisty. Zgodnie z art. 2 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r., w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych ? Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG), do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT należy dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju wykonywane za wynagrodzeniem przez podatnika, występującego w takim charakterze oraz import towarów. Jak wykazano wyżej zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ww. ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów ( w tym gruntów).Na podkreślenie zasługuje stanowisko zawarte w artykule 4 niniejszej Dyrektywy ? (Tytuł IV) który określa, iż ?podatnikiem? jest każda osoba wykonująca samodzielnie w dowolnym miejscu działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności - (ust.1). Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie działania producentów, handlowców lub osób świadczących usługi włączając w to górnictwo, działalność rolniczą i wykonywanie wolnych zawodów. Używanie dóbr materialnych i niematerialnych dla celów zarobkowych w sposób ciągły jest również uważane za działalność gospodarczą. ? (ust.2).Jak stanowią postanowienia art. 4 ust. 3 lit. b cyt. Dyrektywy państwa członkowskie mogą również uważać za podatnika każdego kto okazjonalnie wykonuje transakcje związane z działalnością, o której mowa w ust. 2, a w szczególności dostawę terenów budowlanych. Przez pojęcie ?teren budowlany? rozumie się każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren, uznany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

Ponadto w ocenie organu II instancji sposób wejścia w posiadanie przedmiotowych nieruchomości nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem VAT.

W art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o VAT ustawodawca zwolnił od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Jednak na podstawie ust. 13 tego artykułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Tak więc sprzedający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług i nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego.

Zgodnie z art. 41 ust.1 cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Końcowo należy zauważyć, iż wskazane przez stronę w zażaleniu informacje /postanowienia/ Naczelników Urzędów Skarbowych i Izb Skarbowych wydane zostały w oparciu o stan faktyczny odmienny od przedstawionego w przedmiotowej sprawie. Wynika z nich bowiem, iż odnoszą się m. in. do jednorazowych sprzedaży działek a jednorazowa czynność podmiotu nie będącego podatnikiem, spełniająca kryteria dostawy towarów lub świadczenia usług, zrealizowana w warunkach nie wskazujących na zamiar jej powtarzania (lub czynności podobnych) ? nie kwalifikuje się do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest dostawa /sprzedaż/ działek z zamiarem powtarzania czynności ich dostawy. Nie stwierdzono też istnienia sprzecznej interpretacji w wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach decyzji z dnia 05.08.2005r., nr PPB1-443/710/2005, na którą powołuje się strona. Interpretacja zawarta w przytoczonej decyzji potwierdza jedynie stanowisko, iż w przypadku jednorazowej, okazjonalnej sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy orzeka się jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY