Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stosowanie stawki 7% podatku od towarów i usług na przychody osiągane z prowadzenia sali bilardowej jest prawidłowe ?

sygnatura: U.S.III/2-443/124/14/I/2006

autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

data: 2006-03-21

słowa kluczowe:bilard

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2006 r. o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku VAT stosowanej przy usługach związanych z prowadzeniem sali bilardowej, uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w postaci usług związanych z udostępnianiem stołów bilardowych.W zaświadczeniu o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej świadczone przez Pana usługi zostały sklasyfikowane pod numerem 92.72.Z.Ponadto posiada Pan klasyfikację wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, z której wynika, że świadczone przez Pana usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane".

W związku ze świadczeniem tych usług zwrócił się Pan z zapytaniem do tutejszego Urzędu - czy zastosowanie stawki 7% podatku od towarów i usług na przychody osiągane z prowadzenia sali bilardowej jest prawidłowe.

Pana zdaniem świadczone usługi związane z udostępnianiem stołów bilardowych jako usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu ujęte są w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%.

Odnosząc się do przestawionego we wniosku stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie oraz w oparciu o przepisy prawa podatkowego tutejszy organ podatkowy stwierdza, co następuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innym odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi, które zgodnie z dołączoną w dniu 22.02.2006r. opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikowane zostały w grupowaniu:PKWiU 92.72.12-00.00 "Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane"

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, preferencyjną - 7% stawkę podatku stosuje się dla dostawy i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy. Pod poz. 159a tego załącznika ujęte zostały usługi o symbolu PKWiU ex92.72, tj. usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu.Prowadzenie sali bilardowej i udostępnienie stołów bilardowych nie jest obwarowane wymogiem wniesienia przez uczestnika opłaty tytułem wstępu.Zatem brak jest podstaw do zastosowania 7% stawki podatku VAT na świadczone przez Pana usługi.

Nadmienia się, że "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" o symbolu PKWiU 92.72.12.-00.00 zaliczone zostały do usług wymienionych pod poz. 11 załącznika Nr 4 cytowanej ustawy o podatku VAT, który stanowi wykaz usług zwolnionych od podatku. Jednakże w stosunku do symbolu PKWiU 92 ustawodawca odsyła do objaśnień umieszczonych pod załącznikiem, z których wynika iż: zwolnienie z podatku VAT ma zastosowanie jedynie w stosunku do usług związanych z rekreacją i sportem, świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

W związku z powyższym, tylko w przypadku spełnienia w/w warunku podatnik ma prawo do zastosowania zwolnienia. Usługi świadczone przez Pana, sklasyfikowane jako "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" nie mogą z przedmiotowego zwolnienia skorzystać, ponieważ nie są świadczone przez podmiot, który nie ma jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Działalność gospodarcza bowiem sama w sobie ma na celu osiąganie zysków i podejmowana jest w celach zarobkowych. Wynika to wprost z definicji zawartej w ustawie z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) w brzmieniu:"Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły".

W świetle powyższych przepisów wykonywane przez Pana usługi podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług stawką podstawową w wysokości 22%

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY