Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Główna Księgowa może podpisywać deklaracje podatkowe w imieniu Podatnika na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa ogólnego?

sygnatura: PPB_2/4407-11/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-03-22

słowa kluczowe:deklaracje, pełnomocnicy, podatnik, podpis, składanie deklaracji

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 24 stycznia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu z dnia 16 stycznia 2006 r. Znak: PP III/443-4/IK/06 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie podpisywania deklaracji podatkowej VAT-7 przez Główną Księgową na mocy pełnomocnictwa udzielonego w dniu 11 stycznia 2005 r. - odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 października 2005 r. - (uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2005 r) Podatnik zwrócił się w sprawie wydania wiążącej interpretacji odnośnie podpisywania deklaracji podatkowej VAT-7 przez Główną Księgową na mocy pełnomocnictwa udzielonego w dniu 11 stycznia 2005 r.

W ww. piśmie Podatnik poinformował, iż w dniu 11 stycznia 2005 r. upoważnił Panią "X"- Główną Księgową w Firmie "Y" do reprezentowania Podanika przed Urzędem Skarbowym w Zawierciu. Jak wynika z ww. pisma - w oparciu o ww. pełnomocnictwo Główna Księgowa podpisuje m.in. miesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług.

Zdaniem Strony podatnik może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga osobistego działania, co wynika z przepisów art. 136-137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto z wzorów deklaracji określonych przez przepisy wykonawcze do ustawy o VAT, wynika że deklarację podpisuje podatnik lub osoba go reprezentująca, a więc również pełnomocnik.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2006 r. Nr PP III/443-4/IK/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu uznał stanowisko Strony w sprawie dotyczącej możliwości podpisywania deklaracji podatkowej VAT-7 przez Główną Księgową na mocy pełnomocnictwa udzielonego w dniu 11 stycznia 2005 r. za nieprawidłowe.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął stanowisko, iż deklaracje VAT-7 podpisuje podatnik lub osoba reprezentująca podatnika, którą może być pełnomocnik, jednakże z treści udzielonego pełnomocnictwa musi wynikać upoważnienie do podpisywania deklaracji.

Na powyższe postanowienie strona złożyła zażalenie z dnia 24 stycznia 2006 r., w którym wnosi o zmianę stanowiska zajętego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu.

W zażaleniu powyższym Strona stwierdziła, iż przedstawione pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do sporządzania deklaracji oraz wykonywania innych czynności w imieniu Podatnika, związanych z repre-zentowaniem Go przed Urzędem Skarbowym. Biorąc pod uwagę różnorodność takich czynności nie jest możliwe ich enumeratywne wyliczanie.

Ponadto przepisy prawne nie regulują w sposób szczególny zasad udzielania i treść jaką powinno zawierać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji VAT i ich składania. Jednakże zgodnie z przepisami prawa cywilnego pełnomocnictwa mogą być ogólne, obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu powinny określać ich rodzaj. Zdaniem Strony składanie i sporządzanie deklaracji VAT-7 należy niewątpliwie do czynności zwykłego zarządu i umocowanie do wykonywania tych czynności może wynikać z pełnomocnictwa ogólnego.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 99 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w ust. 4 ww. art. 99 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 8-11, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania.

Minister Finansów § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 89, poz.852 ze zm., ost.zm. Dz.U.z 2004 r. Nr 123, poz. 1292) określił wzory deklaracji - w tym deklaracji VAT-7 - obowiązujący począwszy od rozliczenia za maj 2004 r. W części H ww. deklaracji poz. 63 należy umieścić podpis (i pieczątkę) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Natomiast § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.Nr 185, poz. 1545) Minister Finansów określił wzory deklaracji - w tym deklaracji VAT -7 - obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 r. W części H ww. deklaracji - dotyczącej oświadczenia podatnika lub osoby reprezentującej podatnika - pod poz. 68 zawarto informację o podpisie wraz z pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Przepisy prawa podatkowego nie określają czy deklaracja powinna być podpisywana osobiście przez podatnika, czy też w imieniu podatnika może to zrobić jego pełnomocnik.Wprawdzie z treści art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) wynika, że strona w tym także podatnik może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania, ale zasada ta ma zastosowanie tylko na etapie postępowania podatkowego oraz w ramach dokonywanych przez organ podatkowy czynności sprawdzających.

Zaznaczyć należy, że w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa podatkowego stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego. Z treści art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.) wynika, iż z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego zasadnym jest przyjęcie, że deklaracja podatkowa może być podpisana osobiście przez podatnika ale również przez osobę działającą w jego imieniu tj. pełnomocnika pod warunkiem złożenia pełnomocnictwa, z którego zakresu wynikać będzie w sposób niebudzący wątpliwości umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych.

Deklaracja jest bowiem dokumentem stanowiącym oświadczenie wiedzy, zatem koniecznym jest legitymowanie się przez pełnomocnika szczególnym pełnomocnictwem.

Jak wynika z zażalenia z dnia 24 stycznia 2006 r. udzielone w dniu 11 stycznia 2005 r. pełnomocnictwo miało następującą treść: "Upoważniam Główną Księgową w Firmie "Y" - Panią "X" do reprezentowania Podatnika przed Urzędem Skarbowym Skarbowym w Zawierciu."

Treść powyższa wskazuje na ogólny charakter udzielonego pełnomocnictwa. Umocowanie do wykonywania czynności w postaci podpisywania deklaracji podatkowych nie może wynikać z pełnomocnictwa ogólnego. Zatem udzielone w dniu 11 stycznia 2005 r. pełnomocnictwo nie daje Głównej Księgowej prawa do podpisywania w imieniu Podatnika deklaracji podatkowych.

Zatem postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY