Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania, na cele reprezentacji lub reklamy, dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych?

sygnatura: PPB2/4407-0009/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2006-03-24

słowa kluczowe:przekazanie nieodpłatne, reklama, reprezentacja

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 ....., uzupełnionego pismem z dnia ....., złożonego przez ......, na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia ..... Nr ....stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania, na cele reprezentacji lub reklamy, dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych - odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia ....., uzupełnionym pismem z ....., Spółka zwróciła się do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania, na cele reprezentacji lub reklamy, dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych.W ww. piśmie z dnia ..... Strona stanęła na stanowisku, że powyższe przekazanie towarów w celach promocyjnych bądź reprezentacyjnych do krajów trzecich nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Postanowieniem z dnia ..... Nr ....Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku wskazując, iż w przedstawionym stanie faktycznym czynność nieodpłatnego przekazania, na cele reprezentacji lub reklamy, dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych, przy nabyciu których odliczono podatek naliczony będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia ....., w którym nie zgadza się z postanowieniem Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej gdyż przytoczone w postanowieniu przepisy nie dają podstaw do wysnucia zaprezentowanych wniosków. Według Spółki aby doszło do opodatkowania podatkiem VAT w przedmiotowej sytuacji muszą być spełnione łącznie obie przesłanki, wynikające z art.7 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług.Strona w złożonym zażaleniu podtrzymała swoje stanowisko co do uprawnienia do odliczenia VAT od nabywanych gadżetów i innych materiałów reklamowych oraz braku obowiązku opodatkowania ich nieodpłatnego przekazania swoim kontrahentom.W uzupełnieniu do zażalenia z dnia ..... strona powołując się na postanowienia art. 15 i art.17 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC) twierdzi, iż nieodpłatne przekazanie na cele reprezentacji i reklamy dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych winno zostać potraktowane jako eksport ze stawką 0% przy zachowaniu uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, (...), a także grunty (art. 2 pkt 6 cyt. ustawy). Na podstawie art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.Art. 7 ust. 3 ustawy stanowi natomiast, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Prezentami o małej wartości są przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50 zł, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym (art. 7 ust. 4 ustawy). Przez próbkę rozumie się natomiast najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7).Z przywołanych unormowań art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług odczytywanych łącznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów, podlega nie tylko przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele nie związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem oraz zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Opodatkowane jest również związane bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem nieodpłatne przekazanie towarów nie stanowiących próbek ani prezentów małej wartości. Niezasadny jest zatem zarzut strony, iż fakt przekazania gadżetów i materiałów reklamowych wyłącznie na rzecz nabywców wyrobów Spółki wyklucza opodatkowanie podatkiem VAT gdyż przekazanie to ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.Należy jednak zaznaczyć, że we wszystkich powyższych przypadkach opodatkowanie występuje tylko wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupionych towarów i usług służących do przekazania lub zużycia.Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 a w/w ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W świetle przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 przywoływanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przepis ten zawiera zatem regułę (oraz jedno z odstępstw w jej stosowaniu), wyłączającą możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego wszystkich wydatków, które nie podlegają zaliczeniu na poczet kosztów uzyskania przychodów. Wyłączenie stosowania tej zasady następuje jedynie na podstawie przepisów szczegółowych. Przepis art. 88 ust. 3 cyt. ustawy, określa natomiast przypadki, w których pomimo braku możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku poniesionego w związku z takim wydatkiem. Stosownie do ust. 3 pkt 3 tego artykułu, przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. Oznacza to, że w przypadku wydatków, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, możliwość odliczenia podatku istnieje jedynie wówczas, gdy są one przedmiotem czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, tzn. są przeznaczone na określone w tych przepisach nieodpłatne przekazania towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. Towary zużywane i przekazywane na cele reprezentacji i reklamy można uznać za ogólnie związane z osiąganiem obrotu opodatkowanego (ich funkcją jest zachęcenie kontrahentów do dokonania transakcji), a zatem Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego związanego z przekazywanymi wyrobami. W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego słusznie stwierdził, iż w przypadku, gdy podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych gadżetów i innych materiałów reklamowych, w całości lub w części, czynność nieodpłatnego przekazania ww. towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych gadżetów i innych materiałów reklamowych, w całości lub w części, czynność nieodpłatnego przekazania ww. towarów dla odbiorców z państw trzecich w celach promocyjnych bądź reprezentacyjnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. wprowadzonym nowelą ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o której mowa powyżej) eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez: -dostawcę lub na jego rzecz, lub-nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.Przez terytorium kraju rozumie się zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 wyżej powołanej ustawy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast przez terytorium Wspólnoty rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Istotnym zatem dla stwierdzenia eksportu towarów jest wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy. Należy w tym miejscu zauważyć, iż konstrukcja art. 7 ustawy o VAT, definiującego pojęcie dostawy towarów w jej rozumieniu wskazuje, że w ust. 1 pkt 1-4 określono, uznane za dostawę towarów, czynności o charakterze odpłatnym, a w ust. 2 wskazano czynności o charakterze nieodpłatnym, które zostały zrównane z czynnościami odpłatnymi i poddane w następstwie tego opodatkowaniu VAT. Skoro więc darowizny nie są czynnościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w następstwie wykonania umowy darowizny, a więc w wykonaniu czynności niewymienionej w art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy, nie może być uznany za eksport towarów i podlegać opodatkowaniu stawką 0%. W świetle powyższego ponieważ czynność nieodpłatnego przekazania dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych, niebędących drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi, próbkami ani też prezentami o małej wartości w rozumieniu ustawy o VAT, z tytułu nabycia których przysługiwało podatnikowi prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest czynnością opodatkowaną VAT jednocześnie jednak nie stanowi eksportu w rozumieniu ustawy o VAT stąd należy ją opodatkować stawką podatku właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji. Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY