Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wykonywanie przez Zarząd czynności polegających na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy Wrocław podlegają ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

sygnatura: PP I 443/1456/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-03-29

słowa kluczowe:jednostka budżetowa, mapa, wykonywanie czynności, wyrys

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 08.08.2005 r. nr US-PP/0090/1/84/60/05/AC wydane na wniosek Zarządu (...)Miejskiego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - i stwierdza, że stanowisko podatnika w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanych czynności geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w ust. 9.12 załącznika Nr 1, w ust. 6 załącznika Nr 2, w ust. 12 załącznika Nr 3, w ust. 8 załącznika Nr 4 i w ust. 11 załącznika Nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), tj. czynności polegające na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu (...) Miejskiego, stanowiące przychód Gminy - jest prawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 09.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Zarządu (...) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku Strona przedstawiając stan faktyczny wskazała, iż jest jednostką budżetową i realizuje zadania, wymienione w uchwałach Rady Miejskiej oraz określone w Regulaminie Organizacyjnym. Gmina za pomocą Wnioskodawcy będącego jej jednostką realizuje zadania powiatu w zakresie geodezji i kartografii. Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności realizacja zadań powiatu w ww. zakresie.
Wnioskodawca wykonuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenu oraz czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego. Wykonywanie ww. czynności jest zgodnie z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 ze zm.) jest odpłatne. Wysokość pobieranych opłat z tytułu wykonania ww. czynności określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
Ponadto Wnioskodawca wykonuje również czynności określone w ust. 9.12 załącznika Nr 1, w ust. 6 załącznika Nr 2, w ust. 12 załącznika Nr 3, w ust. 8 załącznika Nr 4 i w ust. 11 załącznika Nr 5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, tj. czynności polegające na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy Wrocław. Powyższe czynności Wnioskodawca zaklasyfikował do grupowania PKWiU 75.11.11-20.20 ?Usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej?, zaś ich wykonanie dokumentuje fakturami VAT jako usługi zwolnione w myśl przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy wykonywanie przez Zarząd czynności geodezyjnych i kartograficznych o których mowa w ust. 9.12 załącznika Nr 1, w ust. 6 załącznika Nr 2, w ust. 12 załącznika Nr 3, w ust. 8 załącznika Nr 4 i w ust. 11 załącznika Nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, tj. czynności polegających na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy Wrocław podlegają ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
Zdaniem Wnioskodawcy ww. czynności podlegają regułom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Postanowieniem z dnia 08.08.2005 r. Nr US-PP/0090/1/84/60/05/AC Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Psie Pole po rozpatrzeniu wniosku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przestawione stanowisko uznał za nieprawidłowe.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław ? Psie Pole na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wskazał, iż Wnioskodawca stanowi aparat pomocniczy (urząd) realizujący zadania powiatu w zakresie geodezji i kartografii określone przez Gminę Wrocław i w tym celu powołanym. Między innymi Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wykonuje również czynności, o których mowa w ust. 9.12 załącznika Nr 1, w ust. 6 załącznika Nr 2, w ust. 12 załącznika Nr 3, w ust. 8 załącznika Nr 4 i w ust. 11 załącznika Nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, tj. czynności polegające na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy.
Powołując się na przepis art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług- organ podatkowy uznał Zarząd za urząd związany z obsługą organu władzy publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, że Wnioskodawca z tytułu wykonania ww. czynności nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, w związku z czym czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole postanowieniem z dnia 08.08.2005 r. Nr US-PP/0090/1/84/60/05/AC uznał zatem stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b §2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego materiału w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa i stwierdził, że udzielona przez organ pierwszej instancji interpretacja jest błędna..
W tej sytuacji konieczna jest jej zmiana na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca.2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Jednostkami samorządu terytorialnego są:
- gmina w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591),
-powiat w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592),
-województwo w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001Nr 142 poz. 1590).
Zgodnie z przestawionym stanem faktycznym Wnioskodawca jest jednostką budżetową Gminy Wrocław a nie, jak stwierdził organ I instancji, urzędem obsługującym organ władzy publicznej i realizuje zadania, wymienione w uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia oraz określone w Regulaminie Organizacyjnym, który został zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Wrocławia. Gmina Wrocław za pomocą Wnioskodawcy będącego jej jednostką realizuje zadania powiatu w zakresie geodezji i kartografii. Przedmiotem działalności jest tym samym w szczególności realizacja zadań powiatu w ww. zakresie. Wnioskodawca wykonuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenu oraz czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego. Wykonywanie ww. czynności jest zgodnie z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, i jest odpłatne. Powyższe czynności Wnioskodawca zaklasyfikował do grupowania PKWiU 75.11.11-20.20 ?Usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej?, zaś ich wykonanie dokumentuje fakturami VAT jako usługi zwolnione w myśl przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Analizując przedstawiony przez Stronę stan faktyczny sprawy w oparciu o przepisy prawa podatkowego, w opinii Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w piśmie z dnia 09.05.2005 r. jest prawidłowe. W przedmiotowej sprawie nie może mieć zastosowanie, powołany przez organ I instancji, przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który jest szczególną regulacją w stosunku do ustępu 1 tego przepisu. Wobec powyższego czynności polegające na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu, stanowiące przychód Gminy podlegają ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY