Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka jest właściwa stawka opodatkowania usług dystrybucji filmów oraz czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wg stawki 22% wynikającego z faktur wystawionych przez dystrybutorów za usługi dystrybucji wykonywane w okresie 01.05.2004 ? 31.05.2005 (PKWiU 92.12.10), które to usługi są wykorzystywane do prowadzonej przez instytucję działalności gospodarczej?

sygnatura: PP I 443/1674/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-03-29

słowa kluczowe:dystrybucja (rozprowadzanie), odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia, stawki podatku

D E C Y Z J A
Działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w wyniku wszczętego z urzędu postępowania Dyrektor Izby Skarbowej uchyla ostateczne postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 04.11.2005 r. Nr PP/443-212-26180/05 udzielające interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez dystrybutorów filmów ze stawką 22% za usługi wykonywane w okresie 01.05.2004 r.-31.05.2005 r. sklasyfikowane do symbolu PKWiU 92.12.10.
U Z A S A D N I E N I E
W złożonym wniosku podatnik przedstawiając stan faktyczny wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą związaną z rozpowszechnianiem kultury filmowej. Podstawowym źródłem dochodów dla firmy są przychody z projekcji filmów oraz redystrybucji kopii filmowych. Odpłatność za wynajem kopii ponoszona jest na warunkach dwustronnych umów z podmiotami upoważnionymi do dystrybucji filmów na terytorium Polski. Zgodnie z treścią tych umów dystrybutorzy wypożyczają instytucji kopie filmowe, które podatnik wyświetla w swoich kinach, a także redystrybuuje do innych kin.
Podatnik wskazał ponadto, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowa usługa była zwolniona z podatku VAT. Natomiast od 01.06.2005 r. dystrybucja filmów została objęta stawką 22% i taką stawkę stosują dystrybutorzy podatnika.
Jednakże w grudniu 2004 r. i marcu 2005 r. dwóch dystrybutorów zaczęło kwalifikować swoje usługi dystrybucji filmów jako opodatkowane stawką 22%. Podstawą takiej interpretacji przepisów były otrzymane, w wyniku indywidualnych zapytań dystrybutorów, odpowiedzi z właściwych dla nich organów podatkowych.
Zdaniem podatnika podstawowe znaczenie w stosowaniu stawki VAT ma przyporządkowanie danej usługi do odpowiedniej grupy PKWiU. Z klasyfikacji tej wynika, że pod pozycją 92.12.10. mieszczą się usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań wideo.
Zgodnie zaś z pozycją 11 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku VAT, w wykazie wyłączeń z przedmiotowego zwolnienia, filmowe usługi dystrybucyjne nie zostały wymienione.
W związku z tym, w opinii Strony usługi dystrybucji filmów są z podatku VAT przedmiotowo zwolnione. Stosowanie zaś stawki 22% dla usług dystrybucyjnych w okresie do 31.05.2005 r. jest według podatnika niesłuszne.
W związku z powyższym podatnik prosi o wyjaśnienie kwestii stawki opodatkowania usług dystrybucji filmów, jak również zadaje pytanie: czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT wg stawki 22% wynikającego z faktur wystawionych przez dystrybutorów za usługi dystrybucji wykonywane w okresie 01.05.2004 ? 31.05.2005 (PKWiU 92.12.10), które to usługi są wykorzystywane do prowadzonej przez instytucję działalności gospodarczej?
Zdaniem podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z zasadą neutralności podatku od towarów i usług. Instytucja zaś nie może wnosić zastrzeżeń do wysokości (22%) stawki podatku zastosowanej przez dystrybutora w porozumieniu z właściwym dla niego organem podatkowym.
Ustosunkowując się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 04.11.2005 r. postanowieniem Nr PP/443-212-26180/05, stwierdził że stanowisko podatnika w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych ze stawką 22%, gdzie właściwe jest zwolnienie dla danych usług - jest nieprawidłowe.
Organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT stwierdzających nabycie towarów i usług, w zakresie jakim służą one do wykonywania czynności opodatkowanych.
Natomiast zgodnie z obowiązującym do dnia 31.05.2005 r. § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.) który z dniem 01.06.2005 r. stracił moc obowiązującą, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu podatku naliczonego. Od dnia 01.06.2005 r. obowiązuje przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku ? a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.
W opinii organu podatkowego, na podstawie § 14 ust. 2 ww. rozporządzania Ministra Finansów, Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego według stawki 22 % z faktur wystawionych przez dystrybutorów za usługi polegające na udostępnianiu (dystrybucji) kopii filmów w celu rozpowszechniania ich w kinach (PKWiU 92.12.10-00.00), gdyż w okresie do dnia 31.05.2005 r. przedmiotowe usługi były zwolnione od podatku od towarów i usług.
Ponadto organ podatkowy wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie może mieć także obowiązujący do 31.05.2005 r. przepis § 14 ust. 2 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia, zgodnie z treścią którego w przypadku, gdy wystawiono faktury podające kwoty niezgodne ze stanem faktycznym faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Z dniem 01.06.2005 r. przepis ten częściowo zmieniony został przeniesiony do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT- nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne podają kwoty niezgodne z rzeczywistością ? w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością.
Zdaniem organu podatkowego zastosowana nieprawidłowa stawka podatku VAT skutkuje wykazaniem na fakturze nieprawidłowej kwoty podatku od towarów i usług, a zatem niezgodnej ze stanem faktycznym tj. niezgodnej z odpowiadającą stawką dla prawidłowo sklasyfikowanego symbolu PKWiU.
W związku z powyższym w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego, zastosowana na fakturze błędna stawka podatku VAT pozbawia prawa odliczenia podatku naliczonego albowiem pojęcie ?stan faktyczny? obejmuje również określenie prawidłowej stawki i kwoty podatku. Uwzględniając powyższe organ podatkowy wskazał:
? podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur lub faktur korekt, tylko w takiej części w jakiej zakupy towarów i usług służą do wykonywania czynności opodatkowanych,
? podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wykazujących kwoty niezgodne z rzeczywistością ? w sytuacji błędnego zaklasyfikowania przez wystawcę usługi do odpowiedniego symbolu PKWiU.
Dyrektor Izby Skarbowej, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b §2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego materiału w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa i działając w trybie nadzoru wszczął postępowanie w celu uchylenia przedmiotowej interpretacji. W opinii organu odwoławczego uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego jest konieczne, gdyż rażąco narusza prawo ze względu na błędne powołanie w uzasadnieniu postanowienia przepisów prawa podatkowego.
W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego nieprawidłowo wskazał, iż w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym sprawy mają zastosowanie regulacje § 14 ust. 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązujący od dnia 01.06.2005 r. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT. Ponadto w opinii organu II instancji na konkretnie sformułowane pytanie podatnika zakres udzielonej interpretacji winien być jednoznaczny a nie wariantowy.
W sytuacji przedstawionej we wniosku podatnika, jeżeli firma jako nabywca usługi polegającej na udostępnianiu (dystrybucji) kopii filmów w celu rozpowszechniania ich w kinach (PKWiU 92.12.10-00.00) w okresie od 01.05.2004 r. do 31.05.2005 r. dysponowała fakturami, na których widniały stawki 22% podatku VAT, a usługi w rzeczywistości zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT korzystały ze zwolnienia, zastosowanie mógłby mieć jedynie § 14 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.
Powołane przez organ podatkowy przepisy § 14 ust. 2 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia, oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT, nie mogą mieć w przedmiotowej sytuacji zastosowania, bowiem ich regulacje dotyczące braku możliwości odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy wystawione faktury podają kwoty niezgodne ze stanem faktycznym, z rzeczywistością - nie odnoszą się do kwestii opodatkowania danej czynności nieprawidłową stawką podatku VAT (w przedmiotowej sytuacji zastosowano stawkę 22% podatku zamiast zwolnienie). Intencją tego przepisu jest odniesienie się między innymi do potencjalnej nierzetelności kontrahentów, którzy zawyżają wartości na fakturach, mimo że rzeczywiste wartości transakcji są inne. Również przepis odnosi się do sytuacji, gdy mimo wcześniejszych uzgodnień między kontrahentami np. uregulowania zawarte w umowach, wystawca faktury błędnie określił w tym dokumencie kwoty sprzedaży i tym samym kwoty należnego podatku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY