Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PI/005-1221/05/P/04

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-03-31

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zamówienie publiczne

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku nr PV/443-211/IV/2005/MS z dnia 23 sierpnia 2005r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej czynności przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 23 maja 2005r. podatnik zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej czynności przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik organizuje przetargi na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy Podatnik przekazuje specyfikacje przetargowe pobierając z tego tytułu opłatę równą kosztom, jakie poniósł na druk oraz ich przekazanie.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy odpłatne wydanie specyfikacji przetargowej, o którym mowa powyżej stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem VAT. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, Podatnik ma wątpliwości w kwestii stawki podatku właściwej dla tego rodzaju czynności oraz obowiązków związanych z dokumentacją.

Zdaniem Podatnika przekazanie specyfikacji należy uznać za dostawę towarów opodatkowaną stawką w wysokości 22%, którą należy udokumentować fakturą.

Postanowieniem nr PV/443-211/IV/2005/MS z dnia 23 sierpnia 2005r. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2005r., jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w przedstawionym stanie faktycznym występuje dostawa towaru, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem sprzedaży jest towar w postaci dokumentacji, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzenie tej dokumentacji, jej druk (wytworzenie) powoduje, że informacje materializują się na "nośniku" - np. towarze w postaci papieru.

Na wartość towaru, jakim jest dokumentacja, składa się - zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - koszt materiału, z jakiego jest ona wykonana, koszt wytworzenia egzemplarza (druk) oraz przekazania. Niewątpliwie papier, niezależnie od tego, czy są na nim utrwalone jakieś informacje, jest towarem. Jeżeli zatem, jest on przedmiotem czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT (np. odpłatnej dostawy towarów), to podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT Podatnik jest obowiązany do wystawienia na rzecz nabywcy - faktury dokumentującej przedmiotową dostawę towarów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po weryfikacji przedmiotowego postanowienia, stwierdza co następuje.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), tj. między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednakże zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

O tym, co jest towarem, rozstrzyga przepis art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z kolei przez świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych (bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej), zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowanie czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tej klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (art. 8 ust. 3 ustawy ).

Na potrzeby ustawy podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 roku - Dz.U.Nr 89, poz. 844 ze zm.), która jest klasyfikacją produktów krajowych i importowanych, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym, przy czym pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi; z kolei wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części - o ile występują w obrocie.

Przytoczone uregulowania wskazują jednoznacznie, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług są tylko czynności wykonywane w tzw. obrocie profesjonalnym, podejmowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (również jeżeli następuje to w wyniku nakazu organu władzy publicznej lub nakazu wynikającego z mocy prawa). Wyjątek przewidziano jedynie dla towarów objętych remanentem likwidacyjnym (art. 5 ust. 3 ustawy).

Podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) nabywają towary i usługi od wykonawców (dostawców), którym udzielono zamówienia publicznego. Udzielenia zamówienia dokonuje się w drodze przeprowadzonego postępowania. Niezbędnym elementem każdego z trybów postępowania jest przekazanie zainteresowanemu złożeniem oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ zawiera m.in. informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty, opis warunków udziału w postępowaniu, opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, itp., bez których ubiegający się o zamówienie nie ma możliwości złożenia niepodlegającej odrzuceniu oferty. W trybie przetargu nieograniczonego SIWZ wysyłane jest wykonawcom, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie zwrócili się o to z wnioskiem do zamawiającego. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać od wykonawcy ceny za udostępnienie SIWZ, jednak w wysokości nieprzekraczającej kosztów jej druku i przekazania. Specyfika postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sprawia, że odpłatność za SIWZ należy traktować z jednej strony jako współudział w kosztach prowadzonego postępowania (na co wskazuje sposób określania ceny), z drugiej jako opłatę za uczestnictwo w przetargu (w przetargu nieograniczonym wystąpić o SIWZ może potencjalnie nieograniczona ilość podmiotów, które i tak nie są z tego tytułu do niczego zobowiązane, wprowadzenie choćby symbolicznej opłaty często jest próbą zawężenia grona zamawiających do podmiotów realnie zainteresowanych złożeniem oferty).

W świetle powyższego odpłatnego wydawania SIWZ nie można uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż:

1.wydanie to nie następuje w wyniku zawartej w tym celu jakiejkolwiek odrębnej umowy cywilnoprawnej,

2.jest tylko jednym z elementów (etapów) postępowania prowadzonego w celu prawnie skutecznego zawarcia umowy (sprzedaży, dostawy, zlecenia, itp.);

3.wydania SIWZ nie można wyodrębnić z całego przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako odrębnej od reszty podejmowanych działań czynności;

4.nie dochodzi zatem do obrotu towarem - SIWZ jest wprawdzie rzeczą (zestaw formularzy i dokumentów), ale wytworzoną i udostępnioną przez zamawiającego nie w zakresie prowadzonej działalności (na zewnątrz), tylko na potrzeby konkretnego, prawem wymaganego postępowania; SIWZ jako dobro samoistne, nie związane z prowadzonym przetargiem, nie przedstawia praktycznie żadnej wartości, nawet tej liczonej kosztem druku i dystrybucji, i nie jest przedmiotem obrotu;

6.nie występuje również świadczenie usługi na rzecz wykonawcy, to zamawiający podejmuje działania we własnym interesie w celu skutecznego udzielenia zamówienia, umożliwiającego dokonanie zakupu.

W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, iż odpłatna dostawa przez Podatnika dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z podanych wyżej przyczyn Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY