Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. refakturowania usługi pocztowej

sygnatura: II-1/4430-71/05

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

data: 2006-02-08

słowa kluczowe:refakturowanie, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż za pośrednictwem internetu, usługi pocztowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2005r., nr IV/443/103-1/I/05/MK w przedmiocie podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:
- odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21 września 2005 r. Pani X zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej refakturowania usługi pocztowej. Z opisanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że od 1 grudnia 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze od 24 listopada 2004 r., w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej sklasyfikowanej pod numerem PKD 5261Z.

Strona sprzedaje towary zapewniając każdemu klientowi dostawę do domu. Klient pokrywa opłaty za dostarczenie towaru, ale opłaty te wyszczególniane są na wystawianej przez Stronę fakturze VAT. Wszystkie przesyłki Strona realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, która wystawia Stronie fakturę VAT, na której dla usług pocztowych stosuje zwolnioną stawkę podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Strona wystąpiła z pytaniem, czy wystawiając fakturę dla klienta właściwie przy pozycji "refakturowanie usługi pocztowej" stosuje stawkę zwolnioną.

Zdaniem Strony refakturowanie usługi pocztowej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w załączniku nr 4 poz. 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym usługi świadczone przez pocztę państwową PKWiU 6411, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Strona twierdzi bowiem, że jest to możliwe w sytuacji, gdy za czynność taką nie pobiera dodatkowych opłat lub prowizji, gdyż czynność ta stanowi wyłącznie refakturowanie kosztów przesyłek.

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2005r., nr IV/443/103-1/I/05/MK Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznał stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2005 r. za nieprawidłowe, ponieważ zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 2 załącznika nr 4 do ustawy, zostały wymienione usługi świadczone przez pocztę państwową sklasyfikowane do grupowania PKWiU 64.11, a to zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oznacza, że zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy i ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową i nie dotyczy innych podatników.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie z dnia 9 grudnia 2005 r. W przedmiotowym zażaleniu Strona wniosła o zmianę postanowienia nr IV/443/103-1/I/05/MK.

Zdaniem Strony skoro w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) brak regulacji dotyczącej kwestii refakturowania usług, to zgodnie z zasadą wyrażoną w artykule 6(1) VI Dyrektywy VAT oraz Memorandum Wyjaśniającym do artykułu 6 (wydanym przez KE) Państwa Członkowskie mają co do zasady, obowiązek uznania refakturowania usług za świadczenie usług. Strona dalej podnosi, że artykuł 6(4) VI Dyrektywy VAT stanowi, iż "w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi". Zdaniem Strony przepis ten jednoznacznie odnosi się do sytuacji, gdy podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje swojemu kontrahentowi "w stanie nieprzetworzonym". Strona przywołała również normę art. 11(A)(3)(c) VI Dyrektywy VAT w zakresie podstawy opodatkowania kwot zwracanych przez zleceniodawcę za świadczenie nabyte na jego rzecz i w jego imieniu, gdyż w świetle VI Dyrektywy VAT podatnik, który dokonuje refakturowania jest traktowany tak, jakby świadczył tę usługę osobiście i oznacza to, że stawka podatku VAT przy refakturowaniu jest identyczna dla refakturowanej usługi, jak dla usługi podstawowej. Strona podnosi również, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do dostosowania swoich przepisów do przepisów unijnych, dlatego jeżeli zasad zawartych w Dyrektywie państwo członkowskie w wyznaczonym terminie nie wprowadzi do swoich przepisów lub zrobi to w sposób nieprawidłowy, to podatnicy tego kraju uzyskują możliwość powoływania się wprost na Dyrektywę w przypadku zaistnienia sporów z organami podatkowymi, potwierdza to również niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 2219/05.

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu zebranych w sprawie dokumentów stwierdza, że nie kwestionowany pozostaje fakt, iż artykuł 6(1) VI Dyrektywy VAT wprowadza zasadę, że świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie jest dostawą towarów w rozumieniu artykułu 5, a zgodnie z artykułem 6(4), w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Powyższa regulacja dotyczy sytuacji, w której podatnik działając we własnym imieniu zawiera umowę, na podstawie której zobowiązuje się do zrealizowania pewnego świadczenia, jednak faktycznie świadczenie to realizowane jest przez podmiot trzeci, natomiast ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że dokonuje ona sprzedaży towarów zapewniając każdemu klientowi dostawę do domu, a klient pokrywa opłaty za dostarczenie towaru, które są wyszczególnione na wystawionej fakturze VAT. Wszystkie przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, która wystawia Stronie fakturę VAT, na której dla usług pocztowych stosuje zwolnioną stawkę podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego oraz mając na względzie przedstawiony przez Stronę stan faktyczny, artykuł 11(A)(3)(c) VI Dyrektywy, zgodnie z którym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta, zaksięgowanych na koncie rozrachunkowym podatnika, a podatnik zobowiązany jest do udokumentowania rzeczywistej kwoty poniesionych wydatków i nie może odliczyć podatku naliczonego dotyczącego tych transakcji, nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Organ odwoławczy, mając na uwadze powyższe oraz to, że istotą działalności Strony jest sprzedaż towarów, a nie pośredniczenie w świadczeniu usług pocztowych stwierdza, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, a więc również ponoszone koszty przesyłki.

Potwierdzeniem powyższego jest również artykuł 11(A)(2)(b) VI Dyrektywy VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którym dostawca obciąża nabywcę lub klienta.

Organ odwoławczy zauważa, że stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 2 załącznika nr 4 do ustawy, zostały wymienione usługi świadczone przez pocztę państwową sklasyfikowane do grupowania PKWiU 64.11.

W związku z powyższym mając na uwadze, że Strona nie jest instytucją jaką jest poczta państwowa, w przypadku, gdy odsprzedaje (refakturuje) usługi o charakterze pocztowym nie może korzystać z ww. zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do stwierdzenia Strony dot. obowiązku dostosowania przepisów krajowych o podatku VAT do przepisów unijnych oraz możliwości bezpośredniego powoływania się na Dyrektywę, organ odwoławczy zauważa, że podatnicy mają możliwość powoływania się wprost na Dyrektywę m. in. w przypadku, gdy Państwo Członkowskie nie wprowadziło do krajowej legislacji, względnie wprowadziło w sposób nieprawidłowy, norm przewidzianych w Dyrektywie w wyznaczonym terminie. Taka zasada została wypracowana w orzecznictwie ETS. O zgodności przepisów prawa krajowego z prawem wspólnotowym rozstrzyga również Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Tut. organ podkreśla jednak, że w przedmiotowej sprawie regulacje zawarte w VI Dyrektywie, w tym art. 11(A)(2)(b) potwierdzają zajęte przez organy podatkowe stanowisko. Natomiast wyrok, na który powołuje się Strona dotyczy konkretnej sprawy i innego stanu faktycznego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję niniejszą przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY